Študijné programy

Denná forma bakalárskeho štúdia

Študijný odbor Umenie:


Študijné programy:


Digitálne umenia

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom programu je pripraviť absolventa na uplatnenie sa v dynamickom a interdisciplinárnom svete digitálnej kreatívnej praxe. Je to priestor, ktorý sa rýchlo mení, v ktorom zanikajú a vznikajú nové povolania, kde technologický podklad, na ktorom tento priestor stojí, prichádza neustále s novými prístupmi, nástrojmi, zariadeniami. Náš program tiež reflektuje stále väčšie presahy medzi umením a technológiou, ktoré stierajú hranicu medzi tvorcom diela a tvorcom nástroja, medzi umelcom a programátorom, medzi ľudskou tvorbou a umelou inteligenciou. Cieľom nášho vzdelávania je naučiť absolventa vedomostiam a zručnostiam, ktoré im umožnia prispôsobovať sa budúcim zmenám vo svete digitálnych umení.
 • Interdisciplinarita a dynamika digitálneho sveta už nie je kompatibilná s tradičnou rigidnou formou vzdelávania úzko špecializovaného absolventa. Preto je cieľom programu prepájať rozmanité spôsoby umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, počítačového myslenia, navrhovania a programovania. Dôraz kladieme na schopnosť pýtať sa, samostatne pracovať s informačnými zdrojmi, kriticky uvažovať o svojich aj iných dielach, ale aj na schopnosť prezentovať seba a svoju prácu.
 • Študenti získavajú výtvarné zručnosti s použitím moderných digitálnych technológií, učia sa samostatnej práci, osvojujú si princípy kreatívneho plánovania. Teoretické vzdelanie obsiahnuté v študijnom programe má presah do digitálnych humanitných vied a formuje kritické myslenie a etické princípy dôležité pre fungovanie v digitálnom svete. Ateliérová časť výuky slúži na formovanie samostatnosti študentov, ich schopností vyhľadávať informačné zdroje aj inšpiráciu, diskutovať, prezentovať seba a svoje diela. Doplňujúce prednášky a workshopy od hosťujúcich expertov prinášajú študentom skúsenosti z praxe, máme tak prístup k najmodernejším poznatkom a prístupom a už počas štúdia umiestňujeme študentov do povedomia ich budúcich kolegov na Slovensku aj v zahraničí.
 • Program nevytyčuje jednotnú nemennú sadu zručností pre všetkých. Ani nepredpokladá jednotnú sadu zručností od uchádzačov a neobmedzuje sa na absolventov umeleckých škôl, je vhodný aj pre absolventov gymnázií a priemyselných škôl. Významná časť aktivít v programe odráža individuálny záujem študentov o najrôznejšie oblasti a odnože digitálnych umení, ktorým sa potom podľa potrieb venuje pozornosť na ateliéroch, workshopoch, exkurziách a spoločných projektoch s partnerskými inštitúciami.
 • Hlavné výstupy vzdelávania
  • Absolvent je schopný samostatne ale aj tímovo pracovať v doméne digitálnych kreatívnych činností ako napr. vizuálne umenie, 2D/3D grafika a animácia, digitálne médiá, interaktívne aplikácie a inštalácie, videohry, dátová vizualizácia, infografika. Absolvent ovláda softvérové a hardvérové nástroje pre spracovanie a zobrazovanie grafickej informácie a multimédií. Je schopný samostatne analyzovať existujúce diela a syntetizovať poznatky do podoby vlastných diel. Vie kriticky analyzovať diela iných, prezentovať svoje diela, diskutovať a obhajovať svoje postoje. Dokáže sa v budúcnosti lektorovať nové technológie a postupy, adaptuje sa na nové podmienky.
  • Po absolvovaní programu sa môže absolvent uplatniť priamo v kreatívnej praxi (viď indikované povolania nižšie) ale tiež pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v príbuzných študijných programoch (v oblastiach vizuálneho umenia, dizajnu alebo v oblasti teória vizuálneho umenia) prípadne sa uchádzať o magisterské štúdium na iných vysokých školách v oblasti humanitných, spoločenských a historických vied, ale tiež aj v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií.

Uplatniteľnosť:

 • Slobodný umelec. Autor interaktívnych inštalácií, projekcií, digitálnych prezentácií. 2D/3D grafik a animátor. Tvorca videohier. Programátor. Správca digitálnych archívov umenia a kultúrneho dedičstva. Program zohľadňuje aj dynamický trh práce a rýchle vznikanie nových profesií, ktoré nie sú ešte ani pomenované. Táto skutočnosť je zohľadnená v dvoch pilieroch študijného programu: v budovaní schopnosti neustáleho vzdelávania sa a vo flexibilite študijného plánu.
 • Môžu pôsobiť aj v kreatívnych tímoch (s presahom do rôznych médií vizuálneho umenia), ďalej môžu pôsobiť v prostredí galerijnej pedagogiky a lektorskej činnosti aj v rámci celoživotného vzdelávania ako lektori v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá).

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Študijný plán v programe Digitálne umenia je zostavený z 3 kategórií predmetov/aktivít:
  • Ateliéry, workshopy, stáže vytvárajú priestor pre samostatnú tvorivú činnosť, individuálny rast, pre budovanie mäkkých zručností, akými sú schopnosť diskutovať, prezentovať, neustále sa vzdelávať.
  • Povinné predmety poskytujú študentom nevyhnutný spoločný základ v odborných a teoretických oblastiach.
  • Povinne voliteľné a výberové predmety umožňujú študentom špecializovať sa niektorým z vybraných smerov do hĺbky, získavať prehľad o rôznorodých aspektoch výtvarných umení do šírky, alebo rôzne kombinovať tieto dva prístupy.
 • Ateliéry, workshopy, stáže
  • Činnosť v ateliéri tvorí významnú časť vzdelávania v študijnom programe Digitálne umenia. Obsahom, náročnosťou aj časovou dotáciou sú ateliérové predmety najdôležitejšou kreditovo zložkou študijného plánu a sprevádzajú študenta cez všetky ročníky. Konkrétne je to predmet Prípravný kurz Digitálne umenia v prvom ročníku štúdia a predmety Ateliér Sprievodca Galaxiou v ďalších ročníkoch. Alternatívne k tomuto predmetu je možné v 3. a 4. ročníku, keď si študenti už formujú svoje individuálne záujmy, absolvovať Ateliér Multimédiá. Možné je tiež, prostredníctvom predmetu Doplnkový ateliér, navštevovať iné ateliéry, zamerané napríklad na intermédiá, fotografiu, dizajn a podobne, a tým si dopĺňať potrebné interdisciplinárne skúsenosti. Alternatívne k ateliéru je možné vo vyšších ročníkoch absolvovať predmet Pracovná stáž, kedy študent pôsobí v externom inštitúcii v rámci domény digitálnych umení.
  • Hlavnou náplňou ateliérovej činnosti je práca študenta na konkrétnom zadaní, spravidla v trvaní celého semestra. Na tému zadania pre daný semester sa v ateliéri diskutuje, organizujú sa prednášky od interných či pozvaných pedagógov. Študentky a študenti pri riešení zadania formulujú svoj projekt, robia k nemu vlastný výskum, stanovujú si ciele a formu ich naplnenia, realizujú dielo s priebežnými konzultáciami s pedagógmi ateliéru a s niekoľkými kontrolnými bodmi počas semestra. Na záver semestra prezentujú a obhajujú svoje práce pred pedagógmi a sprístupňujú ich verejnosti.
 • Povinné predmety
  • Povinné predmety sú sústredené hlavne v prvých dvoch ročníkoch štúdia a kladú si za cieľ vyrovnať rôznorodosť uchádzačov a poskytnúť študentom nevyhnutný základ pre ďalšie štúdium, ktoré už kladie dôraz na individuálnosť a rozmanitosť oblasti digitálnych umení. Program, ktorý sa pohybuje na prieniku výtvarného umenia a technológií musí vo svojom pláne zohľadňovať rôznorodosť študentov, ktorí sa hýbu na rôznych oblastiach spektra medzi technikou a umením. Plán preto obsahuje v úvodných ročníkoch ako predmety zamerané na vizuálny prejav - Kresba, Projektová kresba, 3D navrhovanie, Multimédiá – tak aj technickejšie orientované predmety z nich najdôležitejší predmet Kreatívne programovanie a ďalšie Práca s mikrokontrolérmi, a Prototypovanie, fabrikácia, platforma.
  • Teoretické predmety, ktoré sú medzi povinnými, sa zameriavajú na poskytnutie kontextu pre tvorbu študentov v ateliéri. Dávajú vedľa seba filozofické, historické a kultúrne súvislosti, ktoré formujú výtvarné, estetické ale aj kritické myslenie u študentov. Nosným predmetom je tu Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte. Podporným predmetom je Úvod do štúdia, na ktorom sa študenti oboznamujú so špecifikami rôznych výtvarných smerov na vysokej škole a s akademickou praxou. Vo vyšších ročníkoch sa teoretické predmety špecifickejšie orientujú na oblasť digitálnych umení a na kritické uvažovanie v kontexte umení (Problematika výtvarných médií a analýza obrazu (digitálnych umení)). Fungujú tiež ako príprava na samostatnú umelecko-teoretickú činnosť, ktorá je súčasťou záverečnej bakalárskej práce študentov vo štvrtom ročníku.
 • Povinne voliteľné a výberové predmety
  • Interdisciplinarita a široký záber digitálnych umení je zohľadnený v rozsiahlom výbere povinne voliteľných a výberových predmetov. Študijný plán tu necháva pomerne značnú voľnosť výberu. Študentky a študenti môžu svoj plán prispôsobiť svojmu zameraniu a môžu si vytvoriť plán, ktorý v pre nich vhodnej miere kombinuje prehlbovanie zručností v oblasti záujmu aj získavanie prehľadu do šírky v iných príbuzných oblastiach.
  • V prípade povinne voliteľných predmetov sa plán orientuje skôr na predmety prehlbujúce a rozvíjajúce zručnosti získané v nižších ročníkoch (3D modelovanie, programovanie, kresba, multimédiá) no obsahuje aj rozširujúce predmety ako Fotografia a Zvuk. U výberových predmetov zasahuje plán do ponuky rozširujúcich predmetov z iných katedier VŠVU, ktoré sú vhodným doplnkom k digitálnym umeniam. Ide napríklad o praktické grafické zručnosti (rastrová, vektorová grafika, design) alebo o konceptuálnejšie zručnosti pri práci s priestorom a materiálmi.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijní poradcovia:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Maliarstvo

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavnou náplňou študijného programu Maliarstvo je umelecká a odborná špecializácia absolventa bakalárskeho stupňa štúdia v odbore Umenie. Hlavným cieľom študijného programu je autonómna umelecká tvorba študentov a študentiek a rozvíjanie schopnosti prepájať vlastnú umeleckú výpoveď s nadobudnutými technologickými skúsenosťami a zručnosťami. V čase ukončenia študijného programu sú pripravení/é používať široký rozsah technologických postupov a výtvarných prostriedkov, vyplývajúci z obsahu študijného programu.  Praktické a teoretické skúsenosti získané na bakalárskom stupni štúdia umožňujú realizovať nielen vlastný umelecký program v intenciách autentickej tvorby, ale zároveň poskytujú možnosti orientovať sa v spoločensko-kultúrnych oblastiach, ktoré vyžadujú tento druh praxe a vedomostí, a najmä simultánne uvažovanie o hierarchii hodnôt v živote človeka a spoločnosti. Vzdelávanie smeruje k formovaniu tvorivej osobnosti s autentickým vzťahom k vlastnej tvorbe, ale aj k tvorbe iných umelcov a umelkýň. Štúdium umožňuje kvalitatívny rast študenta,  rozvíjanie jeho komunikačnej a interpretačnej spôsobilosti , ako aj schopnosti  sebareflexie v prehodnocovaní vlastných rozhodnutí. Počas bakalárskeho štúdia sa študent oboznamuje s jazykom maliarskeho média, pričom sa iniciuje pozornosť a sústredené hľadanie zmyslu premien výtvarného materiálu a jeho reflexia. Používaním adekvátnych výrazových a materiálových prostriedkov študent objavuje cestu k vlastnému umeleckému prejavu, v záujme pregnantnej a autentickej artikulácie vlastnej umeleckej výpovede.
 • Cieľom vzdelávania je postupné osvojovanie si jednotlivých zručností. Základ tvoria klasické formy, prostredníctvom ktorých študent spoznáva zákonitosti v zobrazovaní reality. Študijná časť výučby je zameraná na rozvíjanie metód videnia a zobrazovania cez tradičné námety ako krajinomaľba, portrét, figúra, zátišie. Prostredníctvom tohto procesu študent jednak nadobúda základné skúsenosti s vytváraním obrazu (práca s formátom, proporciami, kompozíciou, výtvarnou anatómiou, kresbou, farbou), ale zároveň sa cez tieto primárne podnety oboznamuje s množstvom súvislostí a východísk ako vnímať realitu komplexne, ako zdroj ďalších možností pre vyjadrenie vlastného názoru, videnia a cítenia. Spoznáva charakter vzťahu vznikajúceho diela ako novej reality – reality obrazu, skutočnosti maľby.
 • Vzdelávanie v bakalárskom stupni vedie k rešpektovaniu hraníc média maľby, ako aj k možnostiam ich vedomého prekračovania. Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále od klasickej maľby až po jej najsúčasnejšie tendencie. Študent ovláda klasické postupy v technológii maľby, ktoré sú fundamentom pre každú maliarsku prax. Zároveň ich dokáže inovatívnym spôsobom aplikovať vo vlastnej umeleckej tvorbe a je pripravený integrovať maliarske východiská do komplexných priestorových prezentácií. Kultivácia umeleckého diela ako celku, jednak v aktívnom laborovaní s formou klasického závesného obrazu, ale aj pri tvorbe koncepcií s využitím intermediálnych presahov, expandovaním maľby, je hlavnou métou vzdelávacieho procesu.
 • Štúdium prebieha v nepretržitom dialógu nielen vo vzťahu k dominantnému maliarskemu médiu, zároveň je podporované kritickým myslením o kontextoch a potenciáli tradičného, analógového média vo svete umenia, v ktorom digitálne médiá zásadne ovplyvňujú predstavy o svete a pojem reality.
 • Študent je zorientovaný v teórii a dejinách výtvarného umenia, vníma výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, slovenské výtvarné umenie nevynímajúc. Má prehľad o súčasnom umení a dokáže vnímať súvislosti, ktoré umožňujú iné rámcovanie jeho aktuálnych podôb ako sú napr. teória percepcie, vzťahová estetika, sociológia, antropológia, environmentálne štúdiá, a pod..
 • Hlavné výstupy vzdelávania: 
  • Preverovanie maliarskeho média od tradičného závesného obrazu k expandovaným polohám maľby. Štúdium je metodickým rozšírením aj do rôznych presahov, ktoré umožňujú vytváranie hybridných foriem maľby
  • Vytváranie umeleckých koncepcií v reakcii na zadania, ktoré kooperujú s vysokými nárokmi umeleckého diskurzu na aktuálnosť tém v kultúrno-spoločenskom kontexte
  • Vzájomné rozširovanie obzorov (pedagóg ↔ študent) pohľadom na maľbu ako na médium kompatibilné so súčasnosťou
  • Kultivácia citlivosti k materiálnosti obrazu, jazyku maľby a tvorivému procesu
  • Podnecovanie vnímavosti k sebe samému a k svetu
  • Rozpoznávanie a využívanie rôznych nuáns a kombinácií prístupov v možnosti vyjadrovať sa prostredníctvom maliarskeho obrazu.
  • Rozpoznávanie postupov, ktoré sú manifestované prostredníctvom príkladov z umeleckých i príbuzných oborov
  • Profesionálne zvládnutie maliarskej technologickej praxe
 • Študent počas štúdia v študijnom programe Maliarstvo dokáže reagovať na podnety a zadané témy, experimentovať v oblasti umenia a samostatne rozvíjať vlastný kreatívny potenciál vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný koncepčne a systematicky pracovať v odbore a dokáže odhadnúť možnosti média pri realizácii svojich semestrálnych zadaní a vlastných projektov. Skúsenosti získané pri technickej a technologickej vizualizácii a navrhovaní vie prepojiť s umeleckým zámerom. Osvojuje si systematickosť a disciplinovanosť pri plnení zadaní, ale postupne formuluje vlastné podmienky pre vytváranie obrazu a je schopný ich generovať.
 • Základnými  jednotkami výučby sú Prípravný kurz maľby (1. ročník), Prípravný ateliér maľby (2. ročník) a tri profilové ateliéry (3.- 4. ročník), kde sa už hlavný dôraz kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci maliarskeho média, s možnosťou presahov k intermediálnej tvorbe. Cieľom bakalárskeho štúdia je reflektovanie polôh súčasnej maľby, ktoré kooperujú so širokou škálou mediálne rozmanitých obrazov a začleňujú ich do svojho repertoáru východísk. Pochopenie týchto súvislostí, odlišností a tendencií vzťahu medzi maľbou a inými médiami v rámci vizuálnej kultúry, predstavuje podstatný fenomén, určujúci podoby súčasného obrazu. Nároky uplatňované v rámci štúdia na tvorbu maliarskeho obrazu sú vysoké, a to bez ohľadu na dominanciu digitálnych technológií v súčasnej vizuálnej kultúre, pretože súčasný maliarsky obraz je svojbytnou vizuálnou formou autorskej výpovede. Skladbu študijného programu dopĺňajú profilové odborné predmety (kresba) koncipované tak, aby absolvent získal technologické zručnosti v maliarskom médiu a absolvoval doplňujúce výtvarné disciplíny (základy maľby). Dôraz vo výučbe v rámci odborných predmetov sa kladie nielen na zvládnutie technologického procesu, ale aj na výtvarnú a obsahovú stránku realizovaných výstupov (Dramaturgia výtvarného materiálu, Technologická dielňa - Neateliér dielne). Počas štyroch rokov študenti získavajú odborné zručnosti, ktoré sú doplnené teoretickými predmetmi, odbornými workshopmi, diskusiami a prednáškami interných, ale aj externých odborníkov.
 • Absolvent bakalárskeho študijného programu Maliarstvo dokáže tvorivo preniesť svoje úvahy a myšlienky do umeleckého výskumu a profesionálne využívať a aplikovať technologické procesy a možnosti dané študijným programom. Absolvent má zmysel pre invenčné riešenia, schopnosť kritickej reflexie, kapacitu pre svoj osobný rast a rozvíjanie kreatívneho potenciálu, organizačné schopnosti, schopnosť verbalizovať svoje vlastné myšlienky a komunikovať na úrovni dosiahnutých skúseností a vedomostí. Absolvent je zorientovaný v problematike maľby a je pripravený prijímať výzvy plynúce z poslania tradičného maliarskeho odboru. Dokáže rozlišovať širokú škálu techník a technologických postupov a ovláda princípy ich uplatnenia v umeleckej praxi. Súčasťou štúdia je aj pochopenie dejinných súvislostí vzhľadom k vývoju maliarskeho zobrazovania a logiky vzťahu medzi zobrazovaním a vizuálnym myslením. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia Maliarstvo sa dokáže uplatniť vo svojom odbore a zároveň je pripravený konceptuálne a otvorene rozvíjať svoje umelecké projekty, a tak reagovať na kultúrno-spoločenskú situáciu, v ktorej žije a tvorí.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec/umelkyňa v slobodnom povolaní, profesionálny maliar/maliarka s výstavnou praxou. Môže pôsobiť aj ako člen/členka tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, film, dizajn), v manažovaní kultúry, v galerijných prevádzkach ako súčasť galerijného tímu.
 • Absolvent bakalárskeho stupňa má predpoklady na rôzne druhy umeleckých realizácií, ktoré si nárokujú a uplatňujú využitie maliarskych technológií, a to aj v náročnejších polohách realizovaných vo verejnom priestore. (napr. nástenná maľba, mural, štukolustro, mozaika) Bakalárske štúdium vytvára predpoklady pre pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom štúdiu.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe majú profilové predmety špecifický charakter vo forme ateliérovej výučby, ktorá je v bakalárskom stupni štúdia rozdelená do dvoch fáz vzdelávacieho procesu. 1. fáza je orientovaná na študentov prvého a druhého ročníka štúdia. Študenti v prvom ročníku absolvujú Prípravný kurz maľby (zimný a letný semester) a v druhom ročníku dvojsemestrálny Prípravný ateliér maľby. V tejto fáze je ateliérová výučba zameraná a obsahom a metodológiou prispôsobená náročnosti, ktorá je určená pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Orientovaná je na rozvíjanie kreatívneho rozmýšľania, na analýzu kreatívneho procesu a ateliérovej práce. Povinnou zložkou k profilovým predmetom v 1.fáze študijného programu sú povinné technologické odborné predmety, ktoré sa obsahom a náplňou napájajú na ateliérovú výučbu a efektívne rozvíjajú metodológiu vzdelávacieho procesu. Počas obidvoch fáz štúdia je dôležitý profilový predmet Kresba, ktorý je pre rozvíjanie kresliarskych zručností základom štúdia. Povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. Druhá fáza študijného programu Maliarstvo je zameraná na študentov 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia. Ateliérová výučba programovo nadväzuje na prvé dva ročníky štúdia, ale je rozsahom a obsahom oveľa sústredenejšia na mediálnu špecializáciu, kritickú reflexiu výstupov a na interpretačné rámce zadaných alebo študentom samostatne zvolených tém. Študent už má predpokladanú úroveň technologických zručností, a preto je pripravený realizovať semestrálnu prácu podľa nárokov, ktoré určuje študijný program.
 • Okrem technologických predmetov a ateliérovej výučby, sú ťažiskovými predmetmi aj predmety zamerané na teóriu umenia, ktorá študentovi umožňuje získavať vedomosti pre adekvátny profesionálny vývoj, pre rozvíjanie kritického myslenia a interpretáciu súčasného umenia.  (Problematika výtvarných médií (maľba – grafika), Analýza obrazu (maľba – grafika)) Úspešné absolvovanie ateliérovej výučby, technologických a teoretických predmetov končí obhajobou bakalárskej  práce spojenú so  štátnou skúškou.
 • Dôležitou súčasťou metodológie vzdelávania v študijnom programe Maliarstvo je možnosť pracovnej stáže (pracovná stáž ako náhrada za povinný predmet Ateliér je skôr výnimočná, ale do budúcnosti predpokladateľná) a doplnkovej pracovnej stáže (študenti získavajú prax v galériách a kultúrnych inštitúciách, ako napr. galérie Medium, Phoenix, Dot, Kunsthalle v Bratislave) V rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, kde môžu nadobudnúť praktické skúsenosti s výstavnými praktikami a mäkké zručnosti pri organizovaní výstav, prevádzkovaní galérie, ktoré fungujú ako príprava na budúce povolania. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde sú konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umelecko-kultúrnych kolaboratívnych, participatívnych projektov a networkov. Súčasťou vzdelávania v študijnom programe  Maliarstvo je aj možnosť internej stáže. Študent má možnosť absolvovať internú študijnú stáž v rámci iného študijného programu VŠVU a rozšíriť tak svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré je následne schopný aplikovať v programe Maliarstvo v podobe interdisciplinárnych a intermediálnych presahov. Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijný poradca:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Grafika a iné médiá

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe je umelecká tvorba so špecializáciou na grafické, ilustračné a kresebné diela, ktorá zahŕňa od vytvorenie umeleckého konceptu, používania špecifických grafických princípov, reflektovania znalosti problematiky a analýzy grafického obrazu v umení. Na základe týchto schopností je spôsobilosť tvoriť grafické a ilustračné diela a interpretovať a prezentovať ich. Cieľom vzdelávania je schopnosť vytvorenia originálneho diela ako autonómneho postoja umelca a zhodnotenia jeho talentu. Študent v čase ukončenia študijného programu je schopný používať škálu zručnosti a budovať výtvarný artefakt.
 • Výsledkom vzdelávania je osvojenie si grafických, ilustračných a kresebných stavebných princípov v rôznych technologických postupov. Schopnosť vybudovať evidentnú, viditeľnú stránku diela vybranými výrazovými a materiálovými prostriedkami, ktoré organizuje študent rôznymi kompozičnými princípmi, aby formovou syntézou materiálových a výrazových prostriedkov a kompozičných princípov vyjadril obsah výtvarného diela. Pre obsah výtvarného diela vie použiť aj synonymické výrazy: posolstvo, výpoveď, oznam. 
 • V čase ukončenia bakalárskeho študijného programu Grafika a iné médiá v študijnom odbore Umenie – má študent praktické a teoretické poznatky a zručnosti z oblasti grafiky, kresby a ilustrácie založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, ktoré je schopný tvorivo používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Vzdelávaním nadobúda kresebné zručnosti (zachytenie reality, štylizácia v kresbe, kresebný znak) a grafické zručnosti (výškotlač, hĺbkotlač, tlač z plochy, vektorová a bitmapová grafika). Absolvent bakalárskeho štúdia nadobudne odborné znalosti budovania obrazu grafickými metódami v zmysle technológií (klasické a digitálne) ale aj v zmysle vnútornej štruktúry tvorby obrazu (budovanie na kresbe/linke, otázka rozmnožovania obrazu, vrstvenie). Ovláda postupy a prostriedky mimetického zobrazenia skutočnosti v médiách kresby, grafiky, ilustrácie zákonitosti tvorby výtvarnej výpovede a princípy fungovania výtvarného znaku. Má primerané vedomosti o technologických procesoch a výtvarných materiáloch, ovláda tradičné aj inovatívne grafické techniky, digitálne médiá a počítačové programy na spracovanie obrazu.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný tvoriť výtvarné diela v intenciách grafických a ilustračných techník, kresby a digitálnej grafiky. Má výtvarné a technologické poznatky v oblasti grafiky, ilustrácie a kresby. Absolvent – bakalár ma predpoklady koncepčne tvoriť samostatne umelecké diela menšieho rozsahu v priestore vlastných tvorivých umeleckých projektov v oblasti grafických analógových a digitálnych médií. Má odborné schopnosti k vytvoreniu výtvarného celku – cyklu – výstavy, ale aj k realizácii ilustrácií a to na výtvarnej a technickej báze zároveň. Dokáže tvoriť a používať celý rozsah techno-logických a logicko-technických postupov a médií vyplývajúcich z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou sa spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry. Absolvent je schopný tvorivo využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení, od analógových, až po digitálne v rámci daného média. S technologickými nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent je schopný špecifickými výtvarnými výrazovými prostriedkami artikulovať svoje myšlienky, postoje, emócie v širších súvislostiach so zámerom obohatiť emočný potenciál človeka v spoločnosti. Je schopný upozorniť, ozvláštniť, obohatiť náš pohlaď na svet s cieľom humanizácie, senzibilizácie tiež s cieľom do určitej miery hľadať kontexty, zvýrazňovať pohyby v spoločnosti, rozšíriť našu vnímavosť, samozrejme v súčinnosti s teoretickou výbavou. Oscilácia medzi intelektom a emóciou, rozporuplnosti nášho bytia, neustále hľadanie by malo byt súčasťou profilu každého absolventa.
 • Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Štvorročné bakalárske štúdium študijného program GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ začína štúdiom v prípravnom ročníku a pokračuje vo výbere zo  štyroch zameraní ateliérovej výučby. Študenti 1. ročníka štúdia absolvujú dvojsemestrálny profilový predmet Prípravný kurz grafiky, ktorý je rovnako ako Ateliérová výučba obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného program. Výuka Prípravného kurzu je úzko spätá s výukou profilového predmetu Kresba – grafika a povinného predmetu Grafické techniky a toto prepojenie pokračuje aj pri ateliérovej výučbe. Študent si počas absolvovania Prípravného kurzu grafiky ujasňuje na základe konkrétnych zadaní preferencie, v ktorom z troch ateliérov – Ateliér voľnej grafiky, Ateliér ilustrácie a grafiky, Ateliér voľnej a farebnej grafiky – bude pokračovať v druhej, trojročnej fáze štúdia. Ateliérová výučba svojim programom nadväzuje na prvý rok štúdia, obsahom a rozsahom je koncentrovanejšia, jednotnejšia vzhľadom na špecifiká daného ateliéru. V týchto ateliéroch výučba pokračuje podľa ich programu do konca bakalárskeho štúdia s možnosťou prestupu, internej a externej stáže, absolvovania Laboratória ilustrácie a Laboratória hosťujúceho profesora. Študent má možnosť v rámci študijného programu nahradiť ateliérovú výučbu v 4.-7. semestri bakalárskeho štúdia predmetmi Laboratórium ilustrácie, Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora – 1. stupeň, Pracovná stáž, alebo absolvovať internú alebo zahraničnú študijnú stáž. Bakalárske štúdium je významne posilnené aj o povinné a povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré zdokonaľujú kresebné a grafické zručnosti a ich presahy smerom s polohy do priestoru alebo objektu. Súčasťou študijného plánu je komplexná teoretická príprava študenta cez povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. Na ne nadväzujú (3. - 4. ročník) teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (maľba-grafika) a Analýza obrazu (maľba-grafika), ktoré sú zároveň povinným základom končiacim štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.  Teoretická výuka je zabezpečovaná pedagógmi katedry teórie a dejín umenia. V súčinnosti s prizvanými lektormi a odborníkmi z praxe sa vo výuke realizujú krátkodobé intenzívne vzdelávacie vstupy a workshopy, ktoré výrazným spôsobom obohacujú študijný plán o aktuálne spôsoby experimentovania a aplikovania výtvarných princípov v kontexte súčasného umenia.
 • Zo skupiny povinne voliteľných odborných predmetov si študent volí predmety, ktoré zodpovedajú špecializácii vybraného ateliéru. Študenti Ateliéru ilustrácie a grafiky si rozširujú technické a intelektuálne zručnosti a vedomosti zamerané na prácu s papierom a konštrukciou knihy (predmet Médium papier – knižná väzba), študenti Ateliéru voľnej a farebnej grafiky prepojenia grafiky s ekologickým rozmýšľaním a experimentom s prírodnými materiálmi (predmet Bioart a Nature art I, II), študenti Ateliéru voľnej grafiky presahom grafického princípu do priestoru a grafických objektov (predmet Grafický priestor a objekt I, II). Uvedené predmety sú prerekvizitami daných ateliérov, ale v prípade záujmu si ich môžu zapísať aj študenti ostatných ateliérov študijného programu a rozšíriť tak arzenál svojich vedomostí. Ďalšie podporné povinne voliteľné odborné predmetmi si študent volí bez ateliérového zamerania a rozvíja v nich maliarske postupy (predmet Základy maliarskych techník), grafické postupy (predmet Grafické techniky VII), znalosti materiálov a chemikálií využívajúcich v grafickom médiu (predmet Základy chémie a toxikológie), typografiu (predmet Typografika pre ilustrátorov I, II), marketing (predmet Marketing pre výtvarníkov I, II), špecifické zručnosti daného médiá (predmet Odborný workshop). Súbor odborných predmetov zabezpečuje predpokladanú úroveň technologických zručností pre tvorbu v ateliéroch a profesionálne zvládnutie záverečnej bakalárskej práce. Okrem ateliérovej výučby a odborných predmetov, sú kľúčovými povinné teoretické predmety zamerané na vedomosti z oblasti vývoja dejín a teórie umenia ako aj na špecifickú problematiku študijného programu: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV, Úvod do štúdia I – II, Anatómia I – II, Problematika výtvarných médií (maľba-grafika) I – II, Analýza obrazu ((maľba-grafika) I – II, Problematika slovenského výtvarného umenia I – II. Tieto povinné predmety sa dopĺňajú o povinne voliteľné teoretické predmety prehlbujúce disciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry, zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby v krátkodobých vzdelávacích kurzov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijní poradcovia:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Fotografia a nové médiá

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom bakalárskeho stupňa študijného programu Fotografia a nové média je umelecká a profesionálna fotografická špecializácia absolventa. Program poskytuje absolventovi odborné znalosti, praktické zručnosti, technologickú pripravenosť a umelecko – kritickú schopnosť kreatívne rozvíjať individuálny autorský umelecký projekt alebo pracovať ako súčasť umeleckého a odborného kolektívu. Hlavným cieľom študijného programu je autonómna umelecká tvorba. Rovnakú dôležitosť kladieme na prepojenie umeleckého konceptu s technologickými zručnosťami vychádzajúcimi z daného médiá. V študijnom programe Fotografia a nové médiá je dôležité naučiť absolventa, aby dokázal reagovať na podnety a zadané témy, experimentovať v oblasti fotografického média a inovatívne rozvíjať svoj talent podporovaný obsahom študijného programu. Svojim záujmom a snahou ďalej rozvíjať fotografické médium je pripravený svoje výstupy a technologické zručnosti prezentovať odbornému i laickému publiku formou výstav, prednášok, workshopov a sympózií. Aktívna práca s médiom fotografie ho pripraví používať široké spektrum fotografických disciplín a tak prispievať k formovaniu súčasnej fotografie v kontexte súčasného vizuálneho umenia.
 • Základné jednotky výučby sú: Prípravný kurz (1. ročník), Protoateliér (2. ročník) a tri profilové ateliéry (3.- 4. ročník). V ateliéroch sa kladie hlavný dôraz na princíp individuálnej profilácie študenta reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média. Študenti sú podporovaní v presahoch fotografického média smerom k ďalším vizuálnym procesom. Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú profilové odborné predmety koncipované tak, aby absolvent získal technologické zručnosti vo fotografickom médiu a absolvoval všetky fotografické disciplíny vychádzajúce z úžitkovej a dokumentárnej fotografie. Dôraz výučby v rámci odborných predmetov sa kladie nielen na zvládnutie technologických procesov pokrývajúcich analógové a digitálne spektrum, ale aj na výtvarné a obsahové stránky, ktoré sú využiteľné v rôznych polohách úžitkovej a dokumentárnej fotografie. Výučba odborných predmetov sa postupne transformuje vo vyšších ročníkoch na modulárnu a blokovú výučbu, čo sa v rámci študijných výsledkov osvedčilo ako efektívnejší modul vzdelávacieho procesu. Tento modul poskytuje študujúcim väčšie praktické skúsenosti aplikovateľné v profesionálnej zóne. Počas štyroch rokov získavajú študenti odborné zručnosti, ktoré sa dopĺňajú teoretickými predmetmi, odbornými workshopmi, diskusiami a prednáškami. Poslucháč vie nadobudnuté teoretické a technologické vedomosti v danom médiu následne adekvátne aplikovať vo svojej umeleckej praxi.
 • Vďaka získaným vedecko-výskumným projektom KEGA sa nadviazala úspešná intenzívnejšia medziodborová spolupráca s inými študijnými programami (reštaurátorská tvorba a vizuálna komunikácia) a k vytvoreniu priestoru medziodborových predmetov na bakalárskom stupni štúdia: Historické fotografické techniky I, II a predmet Vznik fotografickej knihy, ktoré v tvorivom a edukačnom procese poskytujú možnosť intermediálneho prepájania spolu s ponukou iných povinne voliteľných a výberových predmetov.
 • Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia Fotografia a nové médiá sa dokáže uplatniť vo fotografickom odbore, je spôsobilý koncepčne rozvíjať autonómne umelecké projekty samostatne aj v rámci kolektívnych projektov. Je pripravený po absolvovaní bakalárskeho štúdia uplatniť sa v profesionálnej praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu na Slovensku aj v zahraničí.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • Absolvent bakalárskeho študijného programu Fotografia a nové médiá:
  • dokáže tvorivo preniesť svoje úvahy a myšlienky do fotografického obrazu a profesionálne používať a aplikovať technologické fotografické procesy a dané možnosti v širokom spektre média
  • má kreatívnu schopnosť, schopnosť kritickej reflexie, kapacitu pre rast a inovácie daného média, organizačné schopnosti, schopnosť verbálne komunikovať a prezentovať kreatívne projekty, schopnosť spolupracovať v rámci svojich tvorivých procesov
  • je pripravený rozvíjať a implementovať svoje umelecké zámery do realizácie umeleckých ambícií a tak prejaviť vlastné tvorivé schopnosti
  • je schopný kontextualizovať a kriticky reflektovať svoju prácu a prácu iných, dokáže využiť externú spätnú väzbu a pozitívne ju implementovať do vlastnej práce - schopnosť kritickej reflexie
  • vie prakticky začleniť svoje zručnosti do širšieho kolektívu, a  uplatniť sa v podnikateľskej sfére
  • má perspektívu presvedčivo prezentovať svoju víziu, tvorivú prácu, postoj a tým vytvoriť okolo seba priaznivé publikum a klientov pre svoju umeleckú a profesionálnu prácu
  • dokáže interpretovať, prezentovať a kriticky analyzovať obsah svojho umeleckého diela a spolupodieľať sa na projektoch v umeleckom kontexte.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie sa v umeleckej a kultúrnej praxi v domácom aj zahraničnom prostredí vo verejných a privátnych organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, profesionálny fotograf / fotografka, prípadne lektor / lektorka fotografie, kritik, obrazový editor atď. Ďalej môže pôsobiť aj ako člen tvorivých tímov, ako kultúrny pracovník v kultúrnych inštitúciách a občianskych združeniach. Má profesionálne predpoklady a odbornú pripravenosť pôsobiť ako samostatný autor v kreatívnych tímoch v reklamných a mediálnych spoločnostiach. Uplatnenie nachádza aj v samosprávach na oddelení kultúry a v nezávislých umeleckých centrách (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí).

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Fotografia a nové médiá  majú profilové predmety charakter Ateliérovej výučby a sú rozdelené v bakalárskom stupni štúdia do dvoch fáz vzdelávacieho procesu, na čo sú metodologicky naviazané aj povinné odborné predmety podľa stupňa náročnosti. Prvá fáza je orientovaná na študentov 1. a 2. ročníka. Študenti Fotografie a nových médií v 1. ročníku absolvujú povinný predmet Prípravný kurz. Zimný semester si študenti Fotografie a nových médií môžu vybrať Prípravný kurz zameraný na intermédiá alebo sochárstvo (tieto Prípravné kurzy zabezpečuje študijný program Intermédiá a študijný program Fotografia a nové médiá recipročne zabezpečujú v zimnom semestri Prípravný kurz fotografie pre študentov 1.ročníka študijného programu Intermédiá). Prípravný kurz zameraný na intermédiá alebo sochárstvo umožňujú študentom vybrať si úvodnú skúsenosť s presahom do týchto médií a to v rámci kreatívnych základov pohyblivého obrazu alebo práce s hmotou. Letný semester absolvujú študenti 1.ročníka Fotografie a nových médií Prípravný kurz fotografie. V druhom ročníku nadväzuje  ateliérová výučba dvojsemestrálnym profilovým predmetom – Protoateliér. Prípravný kurz a Protoateliér sú orientované obsahom na kreativitu podľa náročnosti, ktorá je určená pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Výučba je zameraná na základné povedomie a postupné rozvíjanie kreatívneho rozmýšľania v médiu fotografie s analýzou tvorivého procesu. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú povinné technologické odborné predmety, ktoré sa obsahom a náplňou napájajú na Ateliérovú výučbu a efektívne rozvíjajú metodológiu vzdelávacieho procesu a študent tak vie postupne využívať rozširujúce sa technologické zručnosti v kreatívnych procesoch.
 • Druhá fáza študijného programu Fotografia a nové médiá je zameraná na študentov 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia. Ateliérová výučba hlavného profilového predmetu je cielená na kreatívny a umelecký proces. Ateliérová výučba svojim programom nadväzuje na prvé dva ročníky štúdia, ale je rozsahom a obsahom výraznejšie sústredenejšia na mediálnu špecializáciu, kritickú reflexiu a na vizuálnu a obsahovú analýzu zadanej témy. Študent si môže vyberať z troch ateliérov, ktoré svojim zameraním a profiláciou umožňujú, aby sa rozhodol, akým smerom sa vo svojej profilácii a trajektórii chce v budúcnosti rozvíjať.
 • Študent už má predpokladanú úroveň technologických zručnosti, a preto je pripravený realizovať semestrálnu prácu podľa nárokov, ktoré určuje študijný program a špecifikácia jednotlivých profilových predmetov ateliérovej výučby. Zároveň vie začať tieto zručnosti kreatívne a experimentálne využívať pre svoj individuálny autorský prejav.
 • Ďalšou povinnou zložkou k profilovým predmetom pre 3. a 4. ročník štúdia sú povinné odborné štvorsemestrálne predmety – Úžitková fotografia a Dokumentárna fotografia v rámci ktorých sa študent profiluje podľa vlastného výberu vo fotografickom médiu a po ich absolvovaní je pripravený aplikovať absolvované a naučené technologické znalosti v prepojení s výtvarným prejavom do profesionálneho uplatnenia v oblasti produktovej, reklamnej, módnej a dokumentárnej fotografie. Študent má možnosť si zvoliť jedno smerovanie ako povinnú zložku a druhé smerovanie v prípade záujmu ako povinne voliteľnú zložku študijného plánu.
 • Povinnou zložkou študijného plánu okrem Ateliérovej výučby a povinných odborných predmetov sú povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (fotografia) a Analýza obrazu (fotografia), ktoré sú zároveň profilovým základom. Profilové predmety ateliérovej výučby a profilové teoretické predmety v médiu prinášajú komplexné vzdelávanie v oblasti kreativity a teórii fotografie v rámci metodológie vzdelávacieho procesu. Profilové predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre médium fotografie obsahovo vyúsťujú zásadným spôsobom k obhajobe bakalárskej práce spojenej so štátnou skúškou s ukončením daného stupňa štúdia.
 • Študijný program dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné a teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na široký záber fotografie ako disciplíny.  Rôzne prepájanie a možnosti spracovania obrazu – analógového (historického-klasického), digitálneho až do základov virtuálneho obrazu s presahmi do úžitkovej fotografie, grafického dizajnu, videa, zvuku, inštalácie, kresby a pod. Teoretické povinne voliteľné predmety ponúkajú ďalšie rozvíjanie kritického myslenia smerom k analýzam a prepojeniam kreatívneho rozmýšľania s historiografickými a teoretickými znalosťami v umení, filozofii a estetike. Mäkkým zručnostiam ako je prezentačné schopnosti v anglickom jazyku, rétorika, argumentácie atď.(viac v prílohe učebného plánu v bedekri).
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Výberové predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy fotografie a vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Intermédiá

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Študijný program Intermédiá bol založený na základe potreby reagovať na samotný vývoj umeleckého vzdelávania v oblasti vizuálneho umenia minimálne v európskom priestore. Súčasne však išlo aj o reflexiu záujmu mnohých uchádzačov a uchádzačiek o edukáciu prekračujúcu hranice klasických umeleckých druhov vizuálneho umenia, ktoré neboli vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme definované. Študijný program Intermédiá integroval do vzdelávania prvky, prístupy, formy a prejavy patriace do oblasti napr. dramatických umení (video, zvuk, text, performativita a iné), nových technológií (interaktivita, virtuálna realita a iné), ale aj metodiky a prístupy humanitných vied a kultúrnej prevádzky.
 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Intermédiá v jeho bakalárskom stupni je poskytnúť všeobecný základ a komplexné znalosti a kompetencie pre umeleckú tvorbu v oblasti vizuálneho umenia v intenciách intermediálnych presahov (vykonávať širokú škálu kreatívnych a technicko-technologických činností). Dôležitou súčasťou vzdelávania je tiež orientácia v dejinách a teórii umenia, filozofii, estetike, ako aj ďalších humanitných disciplínach, rozvíjanie kritického myslenia, orientácia v súčasnom umení a galerijnej prevádzke minimálne v kontexte stredoeurópskeho priestoru. Cieľom vzdelávania je tak komplexná pripravenosť absolventky a absolventa bakalárskeho štúdia na výkon profesie umelkyne či umelca v dvoch špecializáciách študijného programu Intermédiá – intermédiá a sochárstvo.
 • Študentom a študentkám poskytuje slobodu v osobnej profilácii na médiá, ktoré sú im v umeleckej praxi najbližšie. Bakalársky stupeň zabezpečuje nadobúdanie základných a všeobecných znalostí, zručností a kompetencií potrebných pre samostatnú i skupinovú tvorbu umeleckých projektov prostredníctvom predmetov audiovizuálnych technológií (výučba tvorby audiovizuálnych diel od vytvorenia foto-, audio- či videozáznamu, jeho následnej editácie, postprodukcie v editorských softvéroch a priestorovej inštalácie), predmetov na digitálnom základe (výučba 3D modelovacích, animačných a prezentačných softvérov a virtuálnej reality), na analógovom a materiálovom základe (vytvorenie diel z rôznych druhov tradičného i súčasného materiálu, ako napríklad hlina, drevo, kameň, plasty, kov) a predmety, pri ktorých sa zameriava na rozhýbanie tela, prácu s hlasom, kritické písanie, či tvorivé písanie.
 • V procese štúdia študentov a študentiek sú taktiež realizované individuálne, skupinové, ateliérové či katedrové výstavy, prezentácie, kultúrne podujatia, na ktorých sa študenti a študentky aktívne organizačne podieľajú (v podobe PR, inštalácie, selekcie diel, kurátorstva, architektúry výstavy, komunikácie s kurátorkou, kurátorom či inštitúciou a pod.). Súčasne sa počas štúdia zúčastňujú odborných workshopov (s lektormi a lektorkami z rôznych oblastí vizuálneho umenia, teórie či blízkych humanitných odborov) a pracovných stáží, ktoré sú neoceniteľným nástrojom pre bezprostredný kontakt študentov a študentiek s praxou. Svoju špecializáciu si môže študent či študentka ďalej dopĺňať stážami v špecializovaných ateliéroch v rámci študijného programu Intermédiá, ale aj v rámci ďalších študijných programov VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní štúdia má absolvent a absolventka potrebné povedomie o všetkých zložkách tvorivého procesu, koncepčných, rešeršných, materiálových, technických a technologických a dokáže sa uplatniť v prostredí kamenných či virtuálnych galérií, kultúrnych centier, umeleckých zoskupení, artist-run galériách a realizáciách diel vo verejnom priestore.
 • Študijný program je tak založený na súčinnosti tradičných výtvarných médií a prvkov z iných oblastí umenia (napr. tanec, hudba, film a pod.) s rôznymi vedeckými, odbornými a spoločenskými oblasťami života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy, alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Intermédiá môžeme v krátkosti charakterizovať ako dynamický experimentálny priestor  medzi médiami a prostrediami.
 • Hlavné výstupy vzdelávania: 
  • Absolvent či absolventka študijného programu Intermédiá je všestrannou tvorivou osobnosťou – umelcom či umelkyňou, so schopnosťou produkovať vlastné autorské výstupy a projekty v špecifickom rozsahu produkcie objektového diela, produkcie a postprodukcie digitálneho pohyblivého obrazu, performatívnych prejavov, textartových, zvukových či virtuálnych diel. Počas štúdia nadobudne schopnosť samostatného myslenia a tvorby výtvarného diela od ideovej koncepcie cez realizáciu až po verejnú prezentáciu. Absolventi a absolventky sú schopní a schopné vytvárať, analyzovať, interpretovať a prezentovať svoje diela v rodnom aj v anglickom jazyku a môžu sa uplatniť v domácom aj medzinárodnom tvorivom prostredí. Sú schopní a schopné kriticky prehodnocovať a ďalej rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v druhom, prípadne treťom stupni štúdia a v celoživotnom vzdelávaní. Majú možnosť uplatnenia v rámci širokej škály kreatívnych, humanitných a tvorivých disciplín. Sú schopní a schopné aktuálnej reflexie súčasného umenia a spoločnosti, organizácie eventov, výstav a podujatí, minimálne ako súčasť tvorivého a organizačného kolektívu. Môžu sa zúčastňovať aktívnej kultúrnej, spoločenskej a sociálnej interakcie, v rámci ktorej vedia rozvíjať individuálnu prácu aj tímovú spoluprácu. Získavajú predpoklad, aby porozumeli, rešpektovali a podporovali diverzitu, inakosť aj jedinečný prínos ľudí naprieč kultúrami a societami.

Uplatniteľnosť:

 • Absolventi a absolventky bakalárskeho študijného programu Intermédiá majú predpoklady pre uplatnenie predovšetkým ako samostatne alebo skupinovo tvoriaci umelci a umelkyne v oblasti vizuálneho umenia a súvisiacich kreatívnych oblastí, na domácej aj zahraničnej scéne. Okrem vlastnej tvorivej a intelektuálnej práce by mali mať primerane rozvinuté aj komunikačné, organizačné a produkčné schopnosti, orientovať sa v histórii umenia a v súčasných kultúrnych diskurzoch. Vedomosti, skúsenosti, zručnosti a kritické myslenie získané vďaka štúdiu by mali byť zdrojom sebavedomia a citlivosti. Schopnosť neustáleho učenia a sebazdokonaľovania, vytrvalosti v rozvíjaní tvorivého programu, odvaha experimentovať a klásť si vysoké kvalitatívne nároky, by mali byť sprevádzané aj motiváciou prispieť svojou prácou k rozvoju spoločnosti, mať jasné občianske postoje, prejavovať empatiu a zdieľať starostlivosť.
 • Absolventi a absolventky majú možnosť uplatnenia v širokej umeleckej a kultúrnej praxi v štátnych či súkromných inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), reklamných agentúrach, dizajnérskych a architektonických štúdiách. Svoje uplatnenie nachádzajú v spektre činností v oblasti kreatívneho priemyslu, kde môžu využiť celú škálu zručností – tvorba audiovizuálnych záznamov, fotografickej dokumentácie, rôznych aplikácií s využitím 2D a 3D softvérov a virtuálnej reality, tvorba modelov, prezentácií, návrhy na herný dizajn, ale i divadelných či filmárskych kulís, architektúry výstav a pod. Môžu pôsobiť v prostredí galerijnej pedagogiky a lektorskej činnosti v kultúrnych inštitúciách a ako odborní pracovníci a pracovníčky v samospráve na kultúrnych oddeleniach. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti môžu zúročiť ako produkční a produkčné, technickí odborní špecialisti a špecialistky. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia programu Intermédiá dokážu prácu, nové typy zamestnania i sami a samy vytvárať v podobe startupov, zakladania a organizácie nových festivalov, občianskych združení, galérií, kultúrnych centier, teda nezriaďovanej kultúry.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Program sa delí na dve špecializácie: Intermédiá a Sochárstvo. Z tejto perspektívy je skladba predmetov kreovaná tak, aby vytvárala:
  • spoločnú platformu oboch špecializácií;
  • sekcie jednotlivých špecializácií;
  • prípadne ich ďalšie možné vzájomné interakcie a interakcie s inými študijnými programami VŠVU a kultúrnymi organizáciami;

 

 • V študijnom programe Intermédiá majú profilové predmety v oboch špecializáciách (Intermédia a Sochárstvo) charakter ateliérovej výučby a sú rozdelené do dvoch etáp (tzv. prípravná fáza a fáza špecializácie) na čo sú metodologicky naviazané aj povinné odborné predmety podľa stupňa náročnosti. Prvá (prípravná) fáza pre študentov 1. a 2. ročníka je orientovaná na získavanie základných vedomostí a zručností v médiách, technikách a postupoch, ktoré vyžaduje študijný program Intermédiá a jeho špecializácie.
 • Študenti a študentky študijného programu Intermédiá v 1. ročníku absolvujú povinný predmet Prípravný kurz. Zimný semester si študenti a študentky Špecializácie Intermédiá volia jeden z dvoch kurzov - Prípravný kurz Sochárstvo alebo Prípravný kurz Fotografie (tento Prípravný kurz zabezpečuje študijný program Fotografia a nové médiá) a študenti špecializácie Sochárstvo si volia z dvoch kurzov - Prípravný kurz Intermédiá alebo Prípravný kurz Fotografie. Prípravné kurzy umožňujú študentom a študentkám v ich vlastnom výbere prvú mediálnu orientáciu pre ich budúcu profiláciu, buď - zjednodušene povedané - na prácu s digitálnym a pohyblivým obrazom, akciou, textom, zvukom a iné, alebo na hmotu a priestor, digitálnu sochu a iné.
 • 2. - letný semester absolvujú študenti a študentky 1. ročníka na domovskej katedre v závislosti od konkrétnej špecializácie, špecializácia intermédiá – Prípravný kurz intermédií a špecializácia sochárstvo – Prípravný kurz sochárstva.
 • V druhom ročníku nadväzuje na Prípravný kurz sochárstva v špecializácii sochárstvo dvojsemestrálny (3. a 4. semester) profilový predmet – Prípravný ateliér pre druhý ročník špecializácie Sochárstvo.
 • Študenti a študentky špecializácie Intermédiá prechádzajú na rotáciu Ateliérovej výučby, kde každý semester absolvujú pobyt v inom z troch ateliérov špecializácie (3.- 5. semester), aby sa oboznámili s pedagogickými, umeleckými a kreatívnymi prístupmi, ktoré vytvárajú rozdielne intenzity smerom k špecifickým obsahom a médiám v kontexte Intermédií.
 • Študenti a študentky 3. a 4. ročníka študijného programu Intermédiá bakalárskeho štúdia pokračujú hlavným profilovým predmetom Ateliérová výučba (ateliéry sú špecifikované v zozname profilových predmetov), ktorý je cielený na kreatívny a umelecký proces. Ateliérová výučba svojím programom nadväzuje na prvé dva ročníky štúdia. Rozsahom a obsahom je však ateliérová výučba výraznejšie sústredená na mediálnu špecializáciu, kritickú reflexiu a na vizuálnu a obsahovú analýzu zvolenej témy a na rozsiahlejšie záverečné výstupy. Študent alebo študentka si môže vyberať v špecializácii intermédiá z troch ateliérov, v špecializácii sochárstvo z dvoch ateliérov, ktoré svojím zameraním a profiláciou umožňujú, aby sa rozhodli, akým smerom sa vo svojej profilácii a trajektórii chcú v budúcnosti rozvíjať.

 

 • Podpornou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú technologické odborné predmety, ktoré sa obsahom a náplňou napájajú na Ateliérovú výučbu a efektívne rozvíjajú metodológiu vzdelávacieho procesu. Študent a študentka si postupne vyberá z ponuky povinne voliteľných predmetov v závislosti od zamerania ateliéru a jeho potrieb - ich osobnej preferencie. Predmety tak vytvárajú vedomostnú, technicko-technologickú podporu, rozširujú poznatky a technologické zručnosti v kreatívnych procesoch.

 

 • Z hore uvedených charakteristík obsah študijného programu tvorí suma predmetov (A – povinné, B – povinne voliteľné, C – výberové), aby pokrývali čo najširšie potrebné spektrum vedomostí a zručností (v rámci personálnych a finančných kapacít programu), ktoré sú indikované hlavne jednotlivými ateliérmi (profilové predmety), ich orientáciou na dané výtvarné médium a kontext.
 • Spoločný základ oboch špecializácií
  • Základom študijného plánu študijného programu Intermédiá a jeho špecializácií je jeho otvorenosť, variabilita a možnosť vytvárania individuálnych ciest študentom a študentkou. Táto filozofia je plne v súlade z podstatou programu Intermédiá, ktorý charakterizujeme ako dynamickú experimentalitu medzi médiami a prostrediami, a ktorý kladie dôraz na individuálnu profiláciu študenta študentky, na čom je založená aj samotná pedagogická prax individuálnych konzultácií.
  • Odborné predmety v gescii študijného programu úrovne povinných a povinne voliteľných, vytvárajú spoločnú základňu pre obe špecializácie, čo umožňuje výraznú individuálnu profiláciu študentom za určitých podmienok. Študijný plán Intermédií je kreovaný tak, aby vytváral maximálnu otvorenosť pri tvorbe individuálnych (študent) alebo ateliérom (vedúci pedagóg ateliéru) doporučených ciest študijným plánom.
  • Povinné odborné predmety tvoria jadro programu. Vyjavujú jeho podstatu a indikujú kontext, ktorý je charakterizovaný obsahom, formou, materiálom, miestom, prostredím.
  • Povinne voliteľné predmety (B) tvoria najpočetnejšiu skupinu predmetov a sú zdieľané oboma špecializáciami. Umožňujú študentovi alebo študentke presnejšiu cielenú orientáciu na konkrétne vedomosti, zručnosti pri hľadaní svojej vlastnej cesty v rámci špecializácie a študent a študentka ich môže absolvovať počas celého trvania bakalárskeho štúdia, čo považujeme za výrazne flexibilný a cielený prvok študijného programu. Predmety nie sú viazané na konkrétny semester až na niektoré výnimky, vyplývajúce z podstaty – gradácia zručností a väzby na iné predmety. Študijný program obsahuje dostatočnú databázu predmetov, ktoré môže študent / študentka využiť na svoj osobný rast, špecializáciu a profesionalitu.
  • Skupinu povinne voliteľných predmetov dopĺňa okrem odborných praktických predmetov aj odborné teoretické predmety, ktoré rozširujú vedomostný základ.
 • Povinné odborné profilové predmety - Ateliéry
  • Hlavnou základňou na rozvíjanie tvorivého myslenia a praktických a iných zručností sú ateliéry – (v súčasnosti: Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér Intermédií, Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné), Ateliér Socha v architektúre a digitálnom priestore, Ateliér voľného sochárstva – kde prebieha profilácia absolventov a absolventiek v kontexte programového zamerania konkrétneho ateliéru v rámci študijného programu.
 • Predmety úrovne (Výberové - C) umožňujú študentovi a študentke získať doplňujúce vedomosti a zručnosti.
 • Okrem pevnej predmetovej skladby zostavenej minimálne na jeden semester študijný program Intermédiá zavádza do výuky krátkodobé vzdelávacie formáty ako sú workshopy, exkurzie, prednášky s odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí, nielen z umenia.
 • Nad rámec definovaného vzdelávania v študijnom pláne študijného programu sú aj aktivity, ktoré skvalitňujú ponuku programu Intermédiá:
  • spolupráca s domácimi a zahraničnými univerzitami, pedagógmi, pedagogičkami, odborníkmi a odborníčkami z oblastí umení a spoločenských vied,
  • spolupráca s galériami a kultúrnymi inštitúciami,
  • spolupráca s tretím sektorom.
 • Študijný program Intermédiá ako komplexné teleso zabezpečuje vedomostné, technické a technologické zručnosti pre potreby umeleckej praxe a uplatnenie sa na trhu práce.
 • Cieľom je vzdelávať a profesionálne pripravovať generáciu mladých ľudí na individuálne a skupinové odborné pôsobenie v oblasti kultúrneho života a na spoluprácu v tomto prostredí v prospech šírenia informovanosti, vzdelanosti a tolerancie.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Úžitkové umenie

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Úžitkového umenia je umelecká a dizajnérska tvorba, v sfére špecializácií keramika, sklo, kov a šperk, ktoré zahŕňajú celý súbor činností: od umeleckého konceptu, teórie až po vytvorenie originálneho umeleckého diela ako autonómneho postoja umelca až po návrh v spolupráci s priemyslom. Študent v čase ukončenia študijného programu, bakalár, je slobodnou osobnosťou s vedomosťami a zručnosťami, vedúce k vysokej odbornej kompetencii vo svojom odbore. Je motivovaný pokračovať vo svojom vzdelávaní v magisterskom stupni štúdia. Študent je však predovšetkým kvalifikovaný vykročiť do umeleckej praxe, je intelektuálne a remeselne zručný a schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti v medzinárodnej konfrontácii. Dokáže tvoriť inovatívne a experimentálne, s vedomím udržateľnosti a ekologického potenciálu. Dokáže používať rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu, teda pracovať v jednotlivých študijných špecializáciách, keramika, sklo, kov a šperk a to v klasických, tak ako aj nových súčasných digitálnych technológiách. Využívaným zariadeniam, strojom, nástrojom, rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu. Je schopný vytvárať zadania a požiadavky pre obslužný personál ak je to potrebné. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať. Je schopný pracovať individuálne vo vlastnom ateliéri, ale aj tímovo, v spolupráci s firmami, či klientom. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti, ctí kontext, históriu a tvorí budúcnosť. Študent v čase ukončenia študijného programu dokáže cielene využívať spektrum zručností vo svoj prospech a prostredníctvom nich vytvárať stratégie pre svoj umelecký rast. Je slobodnou osobnosťou, s vedomím slobodného vyjadrenia názoru, svedomím otvorenosti k pluralitnej spoločnosti a diskusii v nej. Svojou tvorbou prispieva k pamäti spoločnosti a stáva súčasťou kultúrneho povedomia a spoločenskej diskusii.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • Absolvent dokáže, či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť autonómne umelecké dielo v rámci svojej špecializácie keramika, sklo, šperk. Absolvent je profesionálom s vysokou mierou remeselnej zručnosti a s teoretickými znalosťami v študovanej špecializácii. Absolvent je schopný prezentovať vlastné umelecké dielo, kriticky analyzovať a interpretovať umelecké diela a ich významové kontexty. Je schopný interpretovať a prezentovať svoju tvorbu aj v cudzom jazyku a zároveň vďaka jazykovým a komunikačným schopnostiam sa dokáže uplatniť a pracovať v medzinárodnom kontexte v rámci umeleckých projektov. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a zhodnotiť vo svoj rast.
  • Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre svoje tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) prípadne využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Dokáže byť súčasťou pracovného tímu a iniciovať tímovú spoluprácu. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, je schopný zhodnotiť etické a sociálne súvislosti a zachovávanie slobody prejavu, každej osoby.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v  umeleckej a dizajnérskej prevádzke v domácom aj medzinárodnom prostredí, vo verejných, či súkromných inštitúciách a organizáciách. Predovšetkým môže pôsobiť ako samostatný umelec s výstavnou praxou alebo dizajnérskym autorským štúdiom, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov ako dizajn a architektúra). Môže pôsobiť lektorsky v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, kultúrne a kreatívne centrá) ako kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (dizajnérska kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle).

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe ÚŽITKOVÉ UMENIE (špecializácie keramika - sklo – kov a šperk) a jeho študijnom pláne, majú profilové predmety špecifický charakter vo forme hlavne Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: KERAMIKA; SKLO; KOV A ŠPERK. Ateliérová výučba prelína teoretickú prípravu s remeselnými zručnosťami ako základom pre každú budúcu tvorbu študenta a absolventa. Ateliérová výučba vedie k vedomiu historického kontextu tvorby a k vedomiu tvorby nového, s reflexiu súčasnosti a budúcnosti. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší ťažiskový teoretický predmet: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, Problematika výtvarných médií (úžitkové umenie) a Analýza obrazu (úžitkové umenie), ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín, filozofie, estetiky výtvarného umenia a zároveň reflektujú špecializáciu smerom k úžitkovému umeniu jej teórie a interpretácie. Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety sú povinným základom každého študenta študijného programu. Povinné predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre úžitkové umenie obsahovo vyúsťujú k obhajobe bakalárskej práce so štátnou skúškou s ukončením daného stupňa štúdia.
 • Študijný program ÚŽITKOVÉ UMENIE (špecializácie keramika - sklo – kov a šperk) dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k jednotlivým zručnostiam v špecializáciách a zároveň prehlbujú presahy v rámci úžitkového umenia. V rámci povinne voliteľných teoretických predmetov sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a prezentačných schopností, v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť základov marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU.  Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy úžitkového umenia, s využívaním renomovaných odborníkov z praxe, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Dizajn

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu je tvorba v oblasti dizajnu, ktorú v súčasnosti charakterizuje veľmi široké spektrum prístupov a smerovaní, kladie vysoké nároky na znalosti z oblasti aktuálnych a rýchlo napredujúcich návrhárskych, prototypovacích a výrobných technológií, rovnako ako aj na komunikačné, prezentačné a manažérske zručnosti. Dôležitou súčasťou vzdelávania je tiež orientácia v histórii a teórii umenia a dizajnu ako aj ďalších humanitných disciplínach. Cieľom vzdelávania je komplexná pripravenosť absolventa bakalárskeho štúdia na výkon profesie dizajnéra v rôznych špecializáciách. V rámci študijného programu dizajn je výučba realizovaná v štyroch špecializáciách - industriálny dizajn, transport dizajn, interiérový dizajn a experimentálny dizajn. Študent získava základné povedomie o povahe jednotlivých špecializácií počas prvého ročníka, následne si môže zvoliť konkrétnu špecializáciu na zvyšok bakalárskeho štúdia, alebo počas neho prejsť všetkými špecializáciami pri dodržaní povinných prerekvizít. Určitý objem vedomostí, zručností a kompetencií je spoločný pre všetky špecializácie: samostatné vyhľadávanie, spracovávanie a kritické vyhodnocovanie informácií potrebných pre riešenie zadania, vlastný výskum problematiky, formulácia konceptu, schopnosť vyjadrenia idei prostredníctvom kresby ale aj digitálnych návrhárskych metód s využitím 2D a 3D softvérov a základov virtuálnej reality. Dokáže samostatne posúdiť vhodnosť navrhovaného riešenia v zmysle ergonómie, ekológie, zohľadňuje etické princípy tvorby v dizajne a jeho spoločenskú potrebu. Študent ovláda základné zobrazovacie nástroje, a výkresovú dokumentáciu prostredníctvom ktorých komunikuje s potenciálnym partnerom – výrobcom a rozumie základom výrobných technológií využívaných v praxi. Orientuje sa vo vlastnostiach materiálov a ich správnom spracovaní pomocou analógových a digitálnych technológií určených na stavbu modelu, prototypu alebo produktu, dokáže výstupy svojej práce vhodne komunikovať, argumentovať a prezentovať s využitím rôznych mediálnych rozhraní a prezentačných softvérov. Má základné znalosti z oblasti podnikania a marketingu a prehľad v teórii a histórii umenia a dizajnu, filozofii a estetike.  V rámci uvedených špecializácií získava ďalšie schopnosti a to priamo v špecializovaných ateliéroch v prepojení na výber povinne voliteľných odborných a teoretických predmetov. (odkazujeme na študijný plán a informačné listy predmetov) Rozvoj špecializovaných odborných schopností absolventa je realizovaný napr.: súborom zadaní s akcentovaním špecifík sériovej produkcie, z ktorých niektoré sú realizované priamo s konkrétnym výrobcom alebo inštitúciou, absolventi sú pripravení na komunikáciu so zadávateľom a dizajnérsku prax s ohľadom na možnosti a potreby klienta; realizovaním tímovej práce študentov; výučbou špecializovaných technológií zameraných na konštrukciu nábytku; rozšírenou výučbou 3D modelovacích, animačných a prezentačných softvérov a virtuálnej reality. V procese prípravy študentov v rámci špecializácií sú taktiež realizované odborné workshopy s lektormi z rôznych oblastí dizajnérskej praxe a pracovné stáže, ktoré sú neoceniteľným nástrojom pre bezprostredný kontakt študentov s praxou. Svoju špecializáciu si môže študent ďalej dopĺňať stážami v špecializovaných ateliéroch v rámci študijného programu dizajn, ale aj v rámci ďalších študijných programov realizovaných na VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní štúdia má absolvent potrebné povedomie o všetkých zložkách dizajnérskeho procesu a dokáže sa uplatniť v prostredí veľkých a malých firiem, prototypovacích a experimentálnych štúdií, či už ako súčasť tvorivého tímu, alebo samostatne tvoriaci dizajnér a to buď v úzko špecializovanej, alebo univerzálnej polohe.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:  
  • Absolvent študijného programu dizajn v bakalárskom stupni štúdia dokáže na základe získaných znalostí, zručností a kompetencií pracovať prednostne ako člen dizajnérskeho tímu v rámci ktorého plní určité špecializované čiastkové zadania. Dokáže analyzovať zadanie klienta v zmysle rešpektovania jeho výrobného programu, technologických a ekonomických možností, stavu zadania v širšom kontexte so zohľadnením ekologických a sociálnych aspektov. Podieľa sa na návrhárskom procese s využitím analógovej kresby ale aj pokročilejších zobrazovacích 2D a 3D softvérov prípadne virtuálnej reality. Ovláda postupy stavby modelu, resp. prototypu na výbornej úrovni a to buď v rámci analógového alebo digitálneho procesu a je schopný dialógu s inžinierskymi profesiami prostredníctvom základných znalostí príslušných softvérov a výrobných technológií. Má znalosť širokej škály materiálov využívaných v dizajnérskej praxi a ich vlastností. Výstupy je schopný komunikovať s použitím vhodných prezentačných softvérov v kombinácii s verbálnym prejavom s dôrazom na argumentačnú zdatnosť. Absolvent má prehľad o histórii a aktuálnom dianí v rámci študovaného odboru, ale aj umenia a kultúry a dokáže sa ďalej vzdelávať a flexibilne reagovať na dynamické zmeny nielen v spoločnosti ale aj v oblasti vývoja technológií a nových materiálov.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie ako člen dizajnérskeho tímu buď v samostatnom dizajnérskom, prototypovacom alebo experimentálnom štúdiu, ktoré realizuje zadania pre klientelu zo širokej škály výrobných podnikov alebo jednotlivcov, ďalej v dizajnérskych štúdiách pridružených k automobilkám, alebo automotive priemyslu alebo v interiérových štúdiách. Môže tiež pôsobiť ako samostatne tvoriaci dizajnér vo vlastnom štúdiu vo forme SZČO, s. r. o., OZ a realizovať dizajn pre klientov, alebo vo vlastnej réžii (solitéry, prototypy, limitované série). Ďalšie uplatnenie je ako samostatný lektor (galerijná pedagogika, lektor výtvarných kurzov), ale aj v širokom spektre činností v oblasti kreatívneho priemyslu, kde môže využiť celú škálu špecifických zručností – tvorba rôznych aplikácií s využitím 2D a 3D softvérov a virtuálnej reality, tvorba modelov, návrh a realizácia prezentácií, návrhy na herný dizajn a pod.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Dizajn profilové predmety majú charakter vo forme Ateliérovej výučby. Ateliérovej výučbe predchádza povinný predmet v 1.ročníku Prípravný kurz dizajnu, ktorý pripravuje študenta na spôsob ateliérovej výučby a možnosť zoznámiť sa so špecializáciami dizajnu, ktoré si študent vyberá od druhého ročníka. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa zamerania na oblasť dizajnérskej činnosti: Ateliér industrial dizajn, Ateliér transport dizajn, Ateliér interiérového dizajnu a Ateliér experimentálneho dizajnu.
 • Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je súbor povinných odborných predmetov, ktoré svojou náplňou tvoria základný a nevyhnutný rámec vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent študijného programu ovládať.
 • Povinnou zložkou študijného plánu okrem Ateliérovej výučby a povinných odborných predmetov sú povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím uzatvárajú prvú fázu teoretických vedomostí bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (dizajn) a Analýza obrazu (dizajn), ktoré sú zároveň profilovým základom. Profilové predmety ateliérovej výučby a profilové teoretické predmety v médiu prinášajú komplexné vzdelávanie v oblasti kreativity a teórii dizajnu v rámci vzdelávacieho procesu. Profilové predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre médium dizajn vyúsťujú k obhajobe bakalárskej práce spojenou so štátnou skúškou s ukončením daného stupňa štúdia.
 • Študijný program Dizajn dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na široký záber dizajnu ako disciplíny. Odborné predmety reflektujú zameranie jednotlivých ateliérových špecializácii, a preto časť z nich má prerekvizity viazané na konkrétnu ateliérovú výučbu. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Výberové predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy dizajnu a vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijné poradkyne:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Textilná tvorba

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Textilná tvorba je vzdelávať absolventa k samostatnej umeleckej tvorbe, ktorá zahŕňa celý súbor činností: od tvorby umeleckého ako aj teoretického konceptu až po vytvorenie originálneho umeleckého diela (artefaktu, dizajnu či kolekcie), zhmotnenie autonómneho postoja umelca/dizajnéra a zhodnotenie jeho talentu.
 • Cieľom vzdelávania je študent, ktorý v čase ukončenia študijného programu je schopný samostatnej prezentačnej, propagačnej a koordinačnej činnosti a otvorenej konfrontácie výstupov svojej tvorivej činnosti. Absolvent, ktorý dokáže v rámci textilného média samostatne autorsky tvoriť, používať celý rozsah materiálov, techník a technologických postupov vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Absolvent, ktorý dokáže analyzovať súčasné kultúrne smerovanie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom a ekologickom.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Textilná tvorba má tak teoretické, ako aj praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu textilných materiálov a/alebo produktov a diel z nich - t. j. odev, odevné doplnky, textilný dizajn a autorské textilné artefakty. Nadobudnuté vedomosti je schopný samostatne tvorivo používať v dizajnérskej praxi, samostatnej tvorivej činnosti a taktiež ich vie aplikovať pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho (textilný, odevný a kreatívny priemysel), kultúrneho a spoločenského života.
  • Absolvent - bakalár má predpoklady samostatne koncepčne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela menšieho rozsahu formou vlastných autorských projektov, či reflexií externých zadaní, v oblasti textilných materiálov, remeselných a digitálnych technologických postupov a ich presahov do príbuzných umeleckých odborov.
  • Absolvent je schopný tvorivo používať odborovo špecifické spektrum technických a technologických zariadení od analógových, až po digitálne a nadobudnuté zručnosti využiť v umeleckej a dizajnérskej praxi. Používaným technologickým zariadeniam rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu a je schopný vytvárať zadania a formulovať požiadavky pre obslužný personál. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania je schopný sa v nich neustále vzdelávať. Ovláda základné relevantné materiály a technológie v oblasti textilnej tvorby vrátane ich širších kontextov.
  • Absolvent má nevyhnutné teoretické vedomosti z histórie a teórie dejín výtvarného umenia, estetiky, úžitkového umenia a dizajnu, ako aj z histórie a vývoja dejín textilného média a na základe týchto schopností je spôsobilý koncepčne tvoriť vlastné výtvarné a dizajnérske diela, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu. V rámci štúdia sa cielene vzdeláva v súvisiacich oblastiach ako sú základy marketingu a manažmentu. Absolvent má schopnosti a kompetentnosti samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si zvoliť primeranú formu umeleckej prevádzky pre vlastné tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových, štipendijných a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Viacvrstvová profilácia dáva absolventovi schopnosti praktického uplatnenia sa na domácom a medzinárodnom pracovnom trhu.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent bakalárskeho študijného programu Textilná tvorba získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca, či dizajnéra, na úrovni bakalára umenia. Uplatnenie absolventa je možné ako v textilnom a odevnom výrobnom a spracovateľskom priemysle všeobecne, tak i na poli kreatívneho priemyslu (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle) a autorskej výtvarnej tvorby doma či v zahraničí.
 • Absolventi bakalárskeho štúdia nachádzajú uplatnenie jednak ako nezávislí dizajnéri reagujúci na súčasné trendy zaoberajúci sa autorskou tvorbou kolekcií, alebo ako tvoriví pracovníci v dizajnérskom tíme v existujúcich dizajnérskych ateliéroch, či textilnej výrobe doma aj v zahraničí.
 • Už v čase absolvovania bakalárskeho štúdia disponujú viacerými skúsenosťami s prezentáciou svojich prác na domácich a medzinárodných umeleckých fórach, výstavách, módnych prehliadkach, fashionweekoch, designweekoch a veľtrhoch.
 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie i v umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných aj súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný výtvarník s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, styling, filmová a divadelná tvorba, produktový, interiérový a nábytkový dizajn).
 • Absolventi taktiež pôsobia ako lektori a odborníci v inštitúciách (ÚĽUV, kultúrne centrá, galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá).
 • Absolventi bakalárskeho štúdia môžu taktiež pokračovať (po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok) v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom, alebo príbuznom študijnom programe.
 • Mnohí absolventi udržiavajú aj po skončení štúdia kontakt s prostredím školy a poskytujú tak nie len feedback ohľadne ich osobného uplatnenia, ale prispievajú aj k rozšíreniu a obsahovej inovácii edukačného plánu a pedagogického prístupu a to najmä ponukou spoluprác školy s externým prostredím firiem z odevného a textilného priemyslu, ako aj dizajnérskych ateliérov.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Ateliérová výučba v študijnom programe Textilná tvorba má profilový charakter a je tak obsahom a náročnosťou výstupu najdôležitejšou kreditovou zložkou a zároveň podlieha vnútornému odstupňovaniu a gradácii: Prípravný kurz textilnej tvorby (1.+ 2. semester), Prípravný ateliér odevného dizajnu, Prípravný ateliér textilného dizajnu (3.a 4. semestri), Ateliéry so špecializáciami: Odevný dizajn, Textilný dizajn a Textilná tvorba v priestore (5.- 8. semester). Ateliérová výučba rozvíja koncepčné myslenie, teoretické vedomosti aj remeselné zručnosti. Cieľom je, aby absolvent disponoval komplexnými vedomosťami a zručnosťami v odbore, chápal historický kontext a mal prehľad o aktuálnom dianí v odbore. Ateliérová výučba profiluje absolventa ku kreatívnemu mysleniu a k tvorbe.
 • Prípravný kurz textilnej tvorby predstavuje všeobecný vstup do problematiky textilnej tvorby (1. semester) a pripravuje študentov na prácu s výtvarnými koncepciami, v intenciách voľnej textilnej tvorby (2. semester). Študentom sprostredkováva základné informácie a zručnosti, teoretické vedomosti o textilných materiáloch, ako aj praktické zručnosti v základných textilných technikách a technológiách. Výučba sa celkovo zameriava na pochopenie textilu ako výtvarného média a na bohatú škálu jeho výpovednej výtvarnej hodnoty. Ďalej svojím zameraním predstavuje prípravu pre prácu v ateliéri textilnej tvorby v priestore.
 • Profilové predmety Prípravný ateliér odevného dizajnu a Prípravný ateliér textilného dizajnu (3. a 4. semester) pripravujú študentov viac špecificky a sprostredkovávajú hlbší vzhľad do špecializácií odevnej a textilnej dizajnérskej tvorby, prehlbujú teoretické a praktické znalosti a vedomosti o používaných textilných materiáloch, technikách a technológiách výroby a spracovania (analógových ako aj digitálnych) a dizajnérskych metódach a procesoch navrhovania. Zameriavajú sa na pochopenie základných princípov, rámcov a postupov tvorby odevného a textilného dizajnu (resp. kolekcií). Diskutujú základné pojmy ako: vnútorná a vonkajšia forma odevu, dezén, štruktúra a haptika materiálu; a pod.
 •  Profilový predmet Ateliérová výučba (5.- 8. semester) sa delí na špecializácie: Odevný dizajn, Textilný dizajn a Textilná tvorba v priestore. Ateliérová výučba v jednotlivých špecializáciách sa zameriava na špecifický rozvoj a prehĺbenie znalostí študentov o praktické ako aj teoretické vedomosti a zručnosti v použití a tvorivej experimentálnej manipulácii textilných materiálov, postupov, techník, tvorivých a dizajnérskych postupov a metód. Cieľom výučby je nachádzanie vlastného vyjadrovacieho jazyka študenta/absolventa.
 • Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety sú povinným základom každého študenta študijného programu Textilná tvorba.
 • Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je komplex navzájom sa obsahom dopĺňajúcich teoretických a praktických predmetov:
  • rozsahom a obsahom najdôležitejšie ťažiskové teoretické predmety: všeobecne formujúce historiografické predmety: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV;ktoré pripravujú študentov v oblasti histórie a teórie umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické dejiny a kontext vývoja odboru mapujúce a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (textilná tvorba) a Analýza obrazu (textilná tvorba). Výučba teoretických predmetov je zameraná na postupné prehlbovanie rozsahu ako aj hĺbky poznatkov, schopnosti interpretovať a analyzovať tieto vedomosti z histórie odevu, textilu a dizajnu.
  • rozsahom a obsahom najdôležitejšie ťažiskové praktické predmety: Kresba I, II, III, IV, V, VI; Teória textilných materiálov a väzieb; Digitálne textilné navrhovanie I, II; Textilná technológia I, II, III, IV, V, VI.
 • Praktické odborné predmety slúžia na vlastnú tvorivú aplikáciu postupne nadobúdaných poznatkov o technológiách, postupoch a materiáloch; ich hlavným cieľom je osvojenie si základných zručností v oblasti kresebnej prípravy a textilnej tvorby ako napríklad rôzne (ručné) remeselné techniky až po digitálne navrhovanie a spracovanie. V oblasti odevného dizajnu sú to konštrukcie základných strihov odevov, strihová manipulácia, základné krajčírske techniky a technológie spracovania odevu. V oblasti textilného dizajnu napríklad základy technologických možností zhotovenia potlače (priama, rezervná, leptová a devoré tlač v rôznych postupoch zhotovenia), návrh a konštrukcia základnej a zložitejšej pletáže a tkaniny. V oblasti voľnej textilnej tvorby napríklad rôzne remeselné a experimentálne manipulácie textilných postupov, návrh a realizácia žakárovej tkaniny a digitálne spracovanej strojovej výšivky. Všetky tieto praktické zručnosti predstavujú základný pilier pre schopnosť študentov tvoriť autorské diela a kolekcie.
 • Ateliérová výučba (v štruktúre: Prípravný kurz, Prípravný ateliér, Ateliér) a ťažiskové teoretické predmety Textilná tvorba: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV; Problematika výtvarných médií (textilná tvorba),
 • Analýza obrazu (textilná tvorba); sú povinným základom každého študenta študijného programu Textilná tvorba, majú všeobecnejší charakter, poskytujú študentom základný prehľad a orientáciu. Sú neodmysliteľným teoretickým fundamentom pre ich ďalšiu vlastnú tvorbu.
 • Úspešné absolvovanie povinných predmetov Ateliérová výučba, Problematika výtvarných médií (textilná tvorba),
 • Analýza obrazu (textilná tvorba), končí obhajobou bakalárskej práce spojenou so štátnou skúškou.
 • Študijný program Textilná tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k špecializácii v odbore a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako sú základy marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, úžitkové umenie, fotografia, grafika, architektúra, intermédiá, grafika, maliarstvo, digitálne umenia a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Výberové predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy výtvarného a kultúrneho diania aj v oblasti textilnej tvorby využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Vizuálna komunikácia

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe je tvorba v oblasti vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu, ktorá zahŕňa širokú škálu vedomostí z oblasti teórie a dejín umenia a dizajnu, dizajnérskeho myslenia, analytického a kritického myslenia, a zručností v navrhovaní dizajnérskych konceptov, ich prototypovania, realizácie a prípravy do produkcie. Súčasťou vzdelávania je osvojenie si mäkkých zručností z oblasti komunikácie, manažovania a prezentácie.
 • Cieľom vzdelávania je komplexná pripravenosť absolventa bakalárskeho štúdia na výkon profesie grafického dizajnéra v rôznych špecializáciách. V rámci študijného programu vizuálna komunikácia je výučba realizovaná v štyroch špecializáciách – vizuálna identita, typografia a dizajn písma, multimédiá a vizuálna komunikácia v priestore.
 • Študent získava základné povedomie o povahe jednotlivých špecializácií počas prvého a druhého ročníka, počas ktorých absolvuje v každej špecializácii jeden semester. Následne si môže zvoliť konkrétnu špecializáciu na zvyšok bakalárskeho štúdia, alebo počas neho prejsť všetkými špecializáciami pri dodržaní povinných prerekvizít. Určitý objem vedomostí, zručností a kompetencií je spoločný pre všetky špecializácie: samostatné vyhľadávanie, spracovávanie a kritické vyhodnocovanie informácií potrebných pre riešenie zadania, vlastný výskum problematiky, formulácia konceptu, schopnosť vyjadrenia idei prostredníctvom kresby ale aj digitálnych návrhárskych metód s využitím 2D a 3D softvérov, základy UX (user experience) a UI (user interface) dizajnu a základy rozšírenej a virtuálnej reality.
 • Študent dokáže samostatne zhodnotiť adekvátnosť navrhovaného riešenia v zmysle komunikácie, estetiky, ekológie, etických princípov a spoločenskej hodnoty. Študent ovláda pokročilé zobrazovacie nástroje a digitálne výstupy prostredníctvom ktorých komunikuje svoje návrhy s potenciálnemu partnerovi – klientovi. Rozumie základom produkčných a prototypovacích technológií využívaných v praxi. Orientuje sa v druhoch a vlastnostiach materiálov a ich technologického spracovania používaných v produkcii hmotných foriem výsledných produktov grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Pri digitálnych formách výstup ovláda druhy a vlastnosti digitálnych formátov využívaných v digitálnom a online prostredí. Študent dokáže výstupy svojej práce vhodne komunikovať, argumentovať a prezentovať s využitím rôznych mediálnych rozhraní a prezentačných softvérov.
 • Má základné znalosti z oblasti podnikania a marketingu a prehľad v teórii a histórii umenia a dizajnu, filozofii a estetike. V rámci uvedených špecializácií získava ďalšie schopnosti a to priamo v špecializovaných ateliéroch v prepojení na výber povinne voliteľných odborných a teoretických predmetov. (odkazujeme na študijný plán a informačné listy predmetov) Rozvoj špecializovaných odborných schopností absolventa je realizovaný napr.: súborom zadaní od reálnych klientov-inštitúcií s akcentovaním na reálne využitie dizajnu v reálnom prostredí, absolventi sú pripravení na komunikáciu so zadávateľom a dizajnérsku prax s ohľadom na možnosti a potreby klienta; realizovaním tímovej práce študentov; výučbou špecializovaných softvérov zameraných na tvorbu multimediálnych aplikácií, dizajnu písma, tvorbu animácie, dizajnu 2D a 3D prostredí, rozšírenej a virtuálnej reality a výučbou práce s produkčnými a prototypovacími digitálnymi zariadeniami.
 • V procese prípravy študentov v rámci špecializácií sú taktiež realizované odborné workshopy s lektormi z rôznych oblastí dizajnérskej praxe a pracovné stáže, ktoré sú neoceniteľným nástrojom pre bezprostredný kontakt študentov s praxou. Svoju špecializáciu si môže študent ďalej dopĺňať stážami v špecializovaných ateliéroch v rámci študijného programu vizuálna komunikácia, ale aj v rámci ďalších študijných programov realizovaných na VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní štúdia má absolvent potrebné povedomie o všetkých zložkách dizajnérskeho procesu a dokáže sa uplatniť v prostredí veľkých a malých grafických štúdií, reklamných agentúr, inhouse grafických oddelení firiem a inštitúcií ako súčasť tvorivého tímu, dokáže si založiť vlastné grafické štúdio, alebo sa uplatní ako samostatne tvoriaci dizajnér – freelancer a to buď v úzko špecializovanej, alebo univerzálnej polohe.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • Absolvent dokáže sám, alebo ako člen tvorivého kolektívu vytvoriť dizajnérske dielo ako dizajn písma, knihy, vizuálnej identity produktu alebo podujatia, vizuálnej komunikácie v priestore, UX a UI, multimediálnych aplikácií, alebo vytvoriť animáciu, v kontexte súčasných požiadaviek na dizajn vizuálnej komunikácie.
  • Ovláda metodické a tvorivé postupy pri navrhovaní dizajnu písma, typografie, grafickej úpravy kníh, časopisov, komixov a ďalších printových alebo elektronických médií, obsahových a vizuálnych konceptov vizuálnej identity a komunikačných stratégií, vizuálnej komunikácie v priestore, informačných, navigačných a ďalších komunikačných systémov do fyzického aj virtuálneho prostredia, animácie a multimediálnych projektov.
  • Absolvent je schopný analyzovať zadanie klienta a navrhnúť mu riešenie, ktoré sleduje klientov zámer, rešpektuje jeho technologické a ekonomické možnosti, a ktoré je v širšom kontexte v súlade so spoločenskými, sociálnymi a urbánnymi aspektmi.
  • Má základné znalosti o súčasných poznatkoch z oblasti vizuálnej gramotnosti (visual literacy), dizajnérskeho myslenia (design thinking) a trendoch vizuálnej komunikácie (visual communication trends). Ovláda širokú škálu materiálov a technológií využívaných v produkcii. Zároveň je schopný odborného dialógu s inými profesiami z oblasti polygrafie, informatiky a produkcie.
  • Absolvent je schopný komunikovať svoje dizajnérske výstupy s použitím vhodných prezentačných softvérov v kombinácii s verbálnym prejavom s dôrazom na argumentačnú zdatnosť. Má prehľad o histórii a aktuálnom dianí v rámci študovaného odboru, ale aj umenia a kultúry a dokáže sa ďalej vzdelávať a flexibilne reagovať na dynamické zmeny nielen v spoločnosti ale aj v oblasti vývoja technológií a nových materiálov.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v dizajnérskej, alebo kultúrnej sfére v domácom aj zahraničnom pôsobení – v podnikateľskom sektore, verejných organizáciách a inštitúciách. Môže pôsobiť samostatne, alebo ako člen dizajnérskych či interdisciplinárnych tímov (s presahom do iných oblastí umenia napr. architektúry, vizuálneho umenia, filmu), v kreatívnej produkcii v rámci kreatívneho priemyslu, ako odborný pracovník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá).
 • Absolventi nachádzajú na trhu práce uplatniteľnosť v grafických štúdiách a agentúrach, špecializovaných na reklamný dizajn, tvorbu reklamných kampaní a marketing, vytváranie vizuálnej identity (corporate identity a event branding), vo vydavateľských tímoch tlačených aj elektronických médií, multimediálnych spoločnostiach špecializovaných na tvorbu počítačových hier a motion designu, kooperujú s architektami a tvoria dizajn komunikačných systémov do priestoru interiéru a exteriéru, pracujú ako dizajnéri web stránok, navrhujú komunikačné materiály pre úrady štátnej a verejnej správy, vzdelávacie inštitúcie, pre súkromné spoločnosti, pôsobia ako grafickí dizajnéri tvoriaci knižný dizajn pre rôzne vydavateľstvá, ako tvorcovia komixov, navrhujú obalový dizajn pre produkty v malosériovej a veľkosériovej výrobe, alebo pôsobia ako autori v slobodnom povolaní (freelanceri). 

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Vizuálna komunikácia študenti absolvujú prvé štyri semestre v tzv. prípravných kurzoch - Prípravný kurz Typo; Prípravný kurz Identita; Prípravný kurz Multimédiá; Prípravný kurz Priestor. Následne pokračujú v profilových predmetoch špecifického charakteru a zamerania vo forme Ateliérovej výučby. Výučba v Prípravných kurzoch a Ateliéroch patrí svojim obsahom, náročnosťou výstupov a časovou dotáciou medzi najdôležitejšie kreditové zložky študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Typografia a tvorba písma; Vizuálna identita; Vizuálna komunikácia v priestore; Multimédiá.
 • Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je súbor povinných odborných predmetov, ktoré svojou náplňou tvoria základný a nevyhnutný rámec vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent študijného programu ovládať.
 • Povinnou zložkou študijného plánu okrem Ateliérovej výučby a povinných odborných predmetov sú povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím uzatvárajú prvú fázu teoretických vedomostí bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (vizuálna komunikácia) a Analýza obrazu (vizuálna komunikácia), ktoré sú zároveň profilovým základom. Profilové predmety ateliérovej výučby a profilové teoretické predmety v médiu prinášajú komplexné vzdelávanie v oblasti kreativity a teórii dizajnu v rámci vzdelávacieho procesu. Profilové predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre médium vizuálna komunikácia vyúsťujú k obhajobe bakalárskej práce spojenej so štátnou skúškou s ukončením daného stupňa štúdia.
 • Študijný program Vizuálna komunikácia dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácii a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu v rozsahu sféry dizajnu vizuálnej komunikácie, umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného dizajnu vizuálnej komunikácie, umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako sú základy marketingu v umení a základná schopnosť grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijný poradca:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Reštaurátorská tvorba

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • VŠVU – Katedra reštaurovania ako riadny člen ENCoRE (Európskej siete konzervátorsko-reštaurátorského vzdelávania) rešpektuje pravidlá organizácie a riadi sa jej  odporúčaniami v oblasti vzdelávacieho programu konzervovania-reštaurovania. Dodržiava prísne podmienky na štruktúru vzdelávacieho programu a napĺňa ho z hľadiska pomeru zastúpenia teórie a praxe ako aj v požadovanom pomere počtu študentov na pedagóga.
 • Hlavný cieľ vzdelávania študijného programu Reštaurátorská tvorba v bakalárskom stupni štúdia je založený na celistvom chápaní problematiky reštaurovania, ktoré študent nadobúda cez potrebné teoretické vedomosti a manuálne zručnosti. Bakalárske štúdium je v 1. a 2. ročníku založené predovšetkým na rozvíjaní základov výtvarných schopností študenta v rámci prípravných ateliérov v oblasti tradičných techník maliarskych a sochárskych disciplín a remeselných návykov kultivovaných v symbióze s myslením. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti tvoria nevyhnutný fundament pre reštaurovanie diel výtvarného umenia v ďalšom procese výuky.  Študent v tomto období tiež paralelne nadobúda všeobecný prehľad o základných reštaurátorských a technologických problematikách jednotlivých reštaurátorských špecializácií.  Následne v 3. a 4. ročníku štúdia si študent osvojuje základné princípy procesu reštaurovania, získava praktické zručnosti a poznatky z oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty, tiež z oblasti reštaurátorského výskumu ako aj znalosti o filozofii a metodike ochrany pamiatok. Študent si na základe svojich preferencií na začiatku 3. ročníka vyberie, v ktorých špecializovaných ateliéroch bude prehlbovať reštaurátorské zručnosti – môže si vyberať naprieč Ateliérmi  tak plošných ako aj priestorových disciplín.
 • V piatom, šiestom a siedmom semestri študent absolvuje štúdium v troch ním vybraných Ateliéroch (alebo Laboratóriu) zastúpených na katedre a to na princípe rotácie (jeden semester = jeden ateliér). Vyberá si z pomedzi piatich špecializovaných ateliérov a jedného laboratória:  Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Ateliér reštaurovania drevenej sochy, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie a iné média,  Ateliér reštaurovania textilu, Ateliér reštaurovania malieb, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb.
 • Individuálna orientácia študenta sa profiluje pri bakalárskej práci v ôsmom semestri, ktorú realizuje v jednom z troch ateliérov absolvovaných počas rotácie v predchádzajúcich semestroch.
 • Program jednotlivých Ateliérov a Laboratória je tvorený koncepciou vedúceho pedagóga. Na bakalárskom stupni štúdium pozostáva z tvorivej participácie na zadaniach pedagóga a na individuálnom dialógu so študentom. Hlavným zmyslom štúdia je získavanie všeobecných základov v celom súbore špecializovaných činností: od rôznych druhov nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, cez samotnú reštaurátorskú  realizáciu až po vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie. Študenti sú vedení k maximálnej umeleckej i etickej zodpovednosti a oboznamujú sa s autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe.
 • Na základe štúdia využívajúceho princíp rotácie vo viacerých špecializovaných ateliéroch  absolvent ovláda praktické zručnosti a poznatky z oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty ako aj reštaurátorského výskumu. Vie používať technológie a materiály podľa zamerania jednotlivých špecializovaných Ateliérov Katedry reštaurovania. Absolvent má tiež vedomosti z  dejín výtvarného umenia a architektúry, z estetiky a z teórie umenia a architektúry. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti je schopný tvorivo používať a tiež udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne. Vie zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, organizovať svoj ďalší odborný rast a spolupracovať s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti. Absolvent sa zvyčajne uplatňuje v tímových reštaurátorských realizáciách, alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu magisterského stupňa, keďže spravidla všetci absolventi bakalárskeho štúdia sa hlásia na magisterské štúdium nakoľko ide o regulované povolanie.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • ENCoRE pre bakalársky stupeň vzdelania v oblasti konzervovania-reštaurovania v rámci zvládnutia istých parametrov zručností, vedomostí a kompentencií  predpokladá  úroveň EKR 6, tak ako ju definovala partnerská medzinárodná asociácia E.C.C.O (Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií) v publikácii Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession © E.C.C.O. 2011 – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations A.I.S.B.L. / Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs A.I.S.B.L.; Susan Corr, (coordinator) and co-authors, 2nd edition ISBN 978-92-990010-7-3, s. 35-38 (Dostupné na: https://www.ecco-eu.org/wp-content/uploads/2021/01/ECCO_Competences_EN.pdf ).

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent študijného programu Reštaurátorská tvorba bakalárskeho stupňa má vysokú úroveň manuálnej zručnosti a dostatočné schopnosti na riešenie problémov, aby zvládol technické úlohy v rámci konzervovania-reštaurovania diel výtvarného umenia. Kritické chápanie teórií a zásad umožňuje jednotlivcovi pracovať v oblasti konzervovania-reštaurovania v špecifickej obmedzenej oblasti pod dohľadom profesionálneho konzervátora-reštaurátora. Absolvent ovláda základné reštaurátorské zručnosti a vedomosti potrebné pre chemicko-technologický a reštaurátorský výskum a jeho vyhodnotenie, vypracovanie návrhu na reštaurovanie, ako i samotnej reštaurátorskej realizácii a jej podrobnej dokumentácii. Dokáže ich kreatívne uplatňovať pri výkone reštaurátorského povolania v rámci tímových reštaurátorských realizácií, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu v magisterskom stupni študijného programu. Absolvent má znalosti z filozofie a metodiky reštaurátorského procesu, všeobecné vedomosti z dejín výtvarného umenia a architektúry, tiež z teórie umenia, estetiky a dejín kultúry. Je schopný vykonávať reštaurátorský výskum, je schopný reštaurovať výtvarné diela a používať celý rozsah technologických postupov a materiálov vyplývajúci zo zamerania študijného programu. Študent  je spôsobilý kooperovať pri odbornej činnosti s inými profesiami, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hmotnej kultúry, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej profesie a prezentovať svoju činnosť aj v cudzom jazyku. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast.
 • Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Môže riadiť technické postupy v rámci jasne zadefinovaných oblastí konzervovania-reštaurovania a je schopný zodpovedať za technické úlohy, ktoré nie sú zložité. Aj keď je schopný riadiť technické zariadenia a prevziať základné manažérske povinnosti, tak nedosahuje ešte takú kvalifikačnú úroveň aby mohol dozerať na celý konzervátorský reštaurátorský proces. So svojou úrovňou kompetencie, je schopný riadiť jednotlivých technických pracovníkov, ktorí majú nižšiu kvalifikačnú úroveň.
 • Druh vzdelania, ktoré VŠVU poskytuje pod názvom Reštaurátorská tvorba zodpovedá obsahom, ku ktorým sa hlási profesia medzinárodne a celosvetovo prevažujúco označovaná aj ako Conservator prípadne Conservator-Restorer.
 • Možnosti uplatnenia absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu reštaurátorská tvorba v praxi sú čiastočne limitované dvomi zákonmi: Zákonom č. 49/2002 Z. z. a Zákonom č. 200/1994 Z. z. 
  • Zákon č. 49/2002 Z. z. (Zákon o ochrane pamiatkového fondu) v § 33 Reštaurovanie kultúrnej pamiatky ods. 7, stanovuje, že:  Reštaurovanie kultúrnych pamiatok môže vykonávať a) člen Komory reštaurátorov alebo b) vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo.
  • Zákon č. 200/1994 Z. z. (Zákon NR SR o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov) v § 4 ods. 2 až 3 stanovuje, že reštaurovanie výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú zbierkovým predmetom, alebo sú národnými kultúrnymi pamiatkami môžu vykonávať len reštaurátori, ktorí sú členmi komory, ak osobitný predpis neustanovuje inak. § 5  ods. 2 pism. d) určuje, že do zoznamu členov komory môže byť zapísaný ten kto podľa má vzdelanie podľa § 5a a najmenej tri roky odbornej praxe. § 5a v ods. 1 stanovuje , že: „Minimálnymi požiadavkami na reštaurátorské vzdelanie podľa § 5 ods. 2 písm. d) je vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky (...), ktoré trvalo najmenej päť rokov v dennom štúdiu alebo najmenej šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej štyri roky denného štúdia.“
 • Znenie vyššie uvedených zákonných ustanovení vymedzuje absolventovi bakalárskeho stupňa študijného programu Reštaurátorská tvorba pole pôsobnosti pri výkone povolania. Ako samostatný reštaurátor sa môže podieľať na reštaurovaní len tých objektov a diel výtvarného umenia, ktoré nie sú zbierkovými predmetmi alebo nie sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Absolventi bakalárskeho štúdia ďalej nachádzajú uplatnenie ako pomocní reštaurátori v reštaurátorských kolektívoch pod vedením reštaurátora disponujúceho členstvom v Komore reštaurátorov či už v súkromnom sektore, ako i v inštitúciách ochrany pamiatok, múzeách a galériách. V rámci inštitúcií sa absolvent bakalárskeho stupňa môže zamestnať na pozícií Technik pre konzervovanie a reštaurovanie (zamestnanie v slovenskej štatistickej klasifikácii uvedené v rámci skupiny Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch – 3433008). V tomto smere je absolvent schopný participovať na reštaurátorských realizáciách v celej šírke ich komplexnosti od reštaurátorského výskumu až po reštaurátorskú realizáciu. Uplatnenie nachádza aj v projekčných útvaroch či osvetovej činnosti. 

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Štvorročné bakalárske štúdium sa skladá z dvoch rovnocenných častí rozložených do dvojročných blokov. V oboch je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu Ateliérová výučba.
 • Prvú časť – zahŕňajúcu prvý a druhý ročník štúdia – možno označiť ako  prípravnú, zameranú na rozvíjanie schopností v oblasti tradičných techník maliarskych a sochárskych disciplín a to aj so zreteľom na potreby reštaurátorskej praxe. V súlade s nastavením prijímacích skúšok na bakalárske štúdium, v ktorom sú adepti prijímaní na jeden študijný program (t. j. bez rozlišovania maliarskeho a sochárskeho smerovania), je vedená i koncepcia prvej časti štúdia. V prvom ročníku musí každý študent absolvovať Prípravný kurz maľby a Prípravný kurz sochy – oba kurzy majú časovú dotáciu jeden semester. V druhom ročníku má študent namiesto kurzov ťažiskový predmet v rámci ateliérovej výučby a musí povinne absolvovať  jeden semester v Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov a jeden semester v Ateliéri sochárskej prípravy pre reštaurátorov.
 • Formou prednášok študent zároveň paralelne v prvom a druhom ročníku nadobúda tiež všeobecný prehľad o základných reštaurátorských a technologických problematikách jednotlivých reštaurátorských špecializácií a reštaurátorského výskumu.
 • Študenti absolvovaním prvých dvoch rokov štúdia nadobúdajú totožný praktický a teoretický základ, ktorý tvorí východiskový bod pre ich ďalšie štúdium. Študent si v tomto období popri rozvíjaní a upevňovaní výtvarných schopností má možnosť ujasniť smerovanie svojho ďalšieho štúdia.  V 2. ročníku, v samom závere štvrtého semestra, si na základe preukázaných schopností i vlastných preferencii, vyberá, v ktorých špecializovaných Ateliéroch chce počas nasledujúcich dvoch ročníkov rozvíjať svoj odborný rast a zručnosti. K optimálnej voľbe študentovi slúžia aj teoretické prednášky zamerané na jednotlivé špecializácie reštaurovania. 
 • V druhej časti – realizovanej v treťom a štvrtom ročníku štúdia na základe svojej voľby – študent získava predovšetkým praktické zručnosti a poznatky z oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty ako aj reštaurátorského výskumu. Ateliérová výučba oboch základných odborov prebieha podľa špecializácií zastúpenými jednotlivými Ateliérmi, prípadne tzv. Laboratóriom, ktoré nahrádza ateliérovú výučbu.
 • Študent absolvuje piaty, šiesty a siedmy semester v troch rôznych ním vybraných Ateliéroch alebo Laboratóriu a to na princípe: jeden semester = jeden Ateliér/Laboratórium. Študent má pritom možnosť si vybrať z pomedzi piatich špecializovaných Ateliérov a jedného Laboratória: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Ateliér reštaurovania drevenej sochy, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie a iné médiá,  Ateliér reštaurovania malieb, Ateliér reštaurovania textilu, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb. Individuálne zameranie študenta sa profiluje pri bakalárskej práci v ôsmom semestri, ktorú realizuje v jednom z troch Ateliérov absolvovaných počas predchádzajúcich semestrov.
 • Program jednotlivých Ateliérov a Laboratória je tvorený koncepciou vedúceho pedagóga. Na bakalárskom stupni štúdium pozostáva predovšetkým v práci na ateliérových zadaniach, ktoré sú priebežne konzultované spôsobom individuálneho dialógu pedagóga so študentom. Vedúci pedagóg zároveň ateliérovú výučbu dopĺňa o teoretické prednášky venované rôznym problematikám v rámci svojej špecializácie. Nosná časť ateliérových zadaní pozostáva z reštaurovania historických diel – pamiatok, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov: galérií, múzeí, súkromných zbierok, kostolov, verejných priestorov a pod.; v prípade nástenných malieb sú súčasťou nehnuteľných pamiatkových objektov. Zadanie môže tvoriť jednotlivé dielo určené na reštaurovanie alebo ucelený súbor diel či naopak viacero vzájomne nesúvisiacich diel a to v závislosti od povahy, charakteru či rozsahu poškodení a predpokladanej náročnosti reštaurátorského/konzervátorského zákroku na vybraných pamiatkach. V prípade monumentálnejších pamiatok (napr. oltárnych celkov, veľkoformátových obrazov, nástenných malieb, kamenných súsoší apod.) môže študent participovať na celku komplexným reštaurovaním vybranej časť celku, alebo len vybranými úkonmi v rámci kooperácie s inými študentmi účastnými na reštaurovaní takéhoto diela. Zadanie zohľadňuje i náročnosť realizácie konkrétnej reštaurátorskej problematiky, ktorá musí byť adekvátna schopnostiam študenta a stupňu štúdia. Vhodné diela na reštaurovanie v rámci ateliérovej výučby zabezpečuje vedúci pedagóg Ateliéru/Laboratória. Ak si to povaha reštaurovaného artefaktu vyžaduje (napr. jeho viacdruhové materiálové zloženie) pre úspešnosť a komplexnosť odborného zásahu sa prirodzene vytvorí medziateliérová spolupráca; v prípade iných špecifických potrieb, zodpovedný pedagóg zabezpečuje spoluprácu s externým prostredím.  Výber diel na reštaurovanie prípadne rôzne doplnkové cvičenia sledujú napr. aj zámer obsiahnutia čo najširšieho spektra rôznych problematík v špecializácii počas štúdia v danom Ateliéri alebo Laboratóriu.
 • Hlavným zmyslom štúdia v jednotlivých Ateliéroch a Laboratóriu je získavanie všeobecných základov v celom súbore špecializovaných činností: od rôznych druhov nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, cez samotnú reštaurátorskú  realizáciu až po vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie v zmysle zákona  č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší odborný predmet: Reštaurátorský výskum I – VIII, ktorý pripravuje študentov komplexne v chemicko-fyzikálno-technologických oblastiach reštaurátorského výskumu. Komplexnosť prípravy v ďalších sférach teoretických a praktických zručností budúcich reštaurátorov dopĺňajú ďalšie povinné odborné predmety: Technologická kópia I – VIII, Kresba I – VII, Úvod do reštaurovania I – IV,  Reštaurátorská dokumentácia I – VI, Základy fotografie pre reštaurátorov, Úvod do práva a ochrany kultúrneho dedičstva, Tvorivý pobyt v krajine.
 • Komplexný základ vedomostí z historických a umenovedných okruhov zameraných na vývoj dejín umenia od najstarších čias po súčasnosť, ako aj na špecifické oblasti vybraného študijného programu zabezpečuje rozsiahly súbor povinných teoretických predmetov: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV, Úvod do štúdia I – II, Problematika výtvarných médií (reštaurovanie – pamiatková starostlivosť) I – II, Analýza obrazu (reštaurovanie – ikonografia) I – II, Problematika slovenského výtvarného umenia I – II.
 • Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby a úspešné absolvovanie teoretických predmetov končí obhajobou bakalárskej práce spojenou so štátnou skúškou.
 • Študijný program Reštaurátorská tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické, ktoré rozširujú základ k vlastnej špecializácii, a teoretické predmety, ktoré prehlbujú presahy sveta umenia a kultúry s filozofiou, estetikou, náboženstvom či psychológiou. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a kultúry.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • V 4. až 7. semestri bakalárskeho štúdia má študent v prípade záujmu alebo potreby rozšírenia svojich poznatkov o ďalší rámec inej reštaurátorskej špecializácie, možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri alebo Laboratóriu v študijnom programe Reštaurátorská tvorba.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

Link na Komoru reštaurátorov

 • Predsedníčka Komory reštaurátorov:
  • Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
 • Zoznam členov Odbornej komisie pre reštaurátorské vzdelávanie Komory reštaurátorov:
  • Mgr. art. Juraj Puškár
  • Mgr. Peter Gomboš, akademický maliar – rešt.
  • Tomáš Lupták, akademický sochár

 

(späť hore)

 


Architektonická tvorba

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe Architektonická tvorba (AT), v jeho bakalárskom stupni (Bc.), je poskytnutie všeobecného základu a komplexných znalostí, zručností a kompetencií v oblasti navrhovania architektúry. Formulovanie architektonického konceptu, návrhu a projektu prebieha vo vzťahu k štúdiu a tvorbe výtvarného umenia a dizajnu, matematiky a geometrie v architektúre, ku konštrukčným a stavebno-technickým disciplínam a materiálom, ktoré sú syntetizované na záver štúdia tohto programu v komplexnom architektonickom projekte. Bakalársky stupeň zabezpečuje nadobúdanie základných znalostí, zručností a schopností potrebných pre tvorbu architektonických a urbanistických diel na základe jednotlivých kurzov z oblastí typológie, štruktúrovania priestoru (geometrizácie a matematizácie), konštruovania diela (stavebných konštrukcií, statiky a stavebnej fyziky), ďalej zobrazovania a stelesňovania (fyzického aj digitálneho), materializácie diela vrátane navrhovania mestského a krajinného prostredia. Navrhovanie prebieha v prípravnom kurze a následne v jednotlivých architektonických ateliéroch podľa ich špecifických zameraní, ktoré sú hlavnými ohniskami bakalárskeho štúdia. Študentky a študenti v nich získavajú úvodné a základné znalosti, zručnosti a schopnosti navrhovať v kontexte historicky overených, etablovaných aj aktuálnych, testovaných postupov tvorby.
 • Vzdelávanie v ateliéroch architektúry sa deje v spolupráci s inými umeleckými, vedeckými a technickými disciplínami, zohľadňuje kontexty aj autonómiu architektonickej tvorby, smeruje k prekračovaniu zaužívaných štandardov a schopnosti formulovať autorské postupy, stratégie a programy v magisterskom stupni štúdia. Vzdelávanie v základoch navrhovania je podporované tak spoluprácou ateliérov, ako aj znalosťami z jednotlivých predmetov zaoberajúcich sa otázkami filozofie, estetiky, dejín kultúry, teórie umenia,  architektúry, urbanizmu a krajinotvorby.
 • Hlavné výstupy vzdelávania: 
  • Absolventky a absolventi bakalárskeho programu môžu pôsobiť ako členovia a členky tvorivej skupiny/ateliéru a sú schopní/né navrhovať architektonické a urbanistické dielo v súlade s nárokmi autorizovaných návrhárskych štúdií, firiem a konzorcií v súlade s požiadavkami Slovenskej komory architektov (SKA). Po praxi v navrhovaní a koordinácii projektov sú po vykonaní skúšok schopní/né získať autorizačné osvedčenie SKA. Absolventi/tky sú schopní/é rozumieť, kriticky analyzovať, zhodnotiť a interpretovať obsahy umeleckého, dizajnérskeho, architektonického a urbanistického diela (textu aj objektu či súboru objektov) vrátane problémov, ktoré sú ich dôsledkami.
  • Sú schopní/é formulovať, analyzovať, interpretovať a prezentovať svoje diela v rodnom aj v anglickom jazyku a vďaka návrhovým, prezentačným a koordinačným schopnostiam sa môžu uplatniť v domácom aj medzinárodnom, predovšetkým architektonickom a urbanistickom tvorivom prostredí. Sú schopní/é kriticky prehodnocovať a ďalej rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v druhom, prípadne treťom stupni štúdia a celoživotnom vzdelávaní.
  • Absolventi/tky sú schopní/é aktívnej kultúrnej, spoločenskej a sociálnej interakcie. Dokážu rozvíjať individuálnu prácu aj tímovú spoluprácu a niesť zodpovednosť za svoju časť aj celok riešenia projektovej úlohy. Získavajú predpoklady aby porozumeli, rešpektovali a podporovali diverzitu, inakosť aj jedinečný prínos ľudí naprieč kultúrami aj societami.

Uplatniteľnosť:

 • Absolventi a absolventky bakalárskeho programu (Bc.) Architektonická tvorba (AT) sú schopní/é samostatnej aj skupinovej základnej návrhovej a projektovej práce vo všetkých ich oblastiach (umelecká, technická, technologická) aj stupňoch (od úvodných až po komplexný projekt), ďalej kritického prehodnocovania tradovaných výkladov dejín, teórie a navrhovania, ako aj kritického premýšľania a interpretácie vlastnej práce v domácom a medzinárodnom kontexte.
 • Sú vzdelávaním pripravovaní/né tak, aby mohli tvorivo rozširovať a prehodnocovať svoje znalosti a kompetencie v nadväzujúcich stupňoch štúdia a vzdelávania, ale aj v ďalšej odbornej, kultúrnej a spoločenskej interakcii. Sú pripravovaní/né na to, aby mohli pokračovať v ďalšom vysokoškolskom štúdiu či už doma, alebo v zahraničí. Študijný program im umožňuje rozvíjať základy overených aj experimentálnych analógových a digitálnych zobrazovacích, modelovacích aj návrhových postupov a prostriedkov.
 • Majú predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej, architektonicko-urbanistickej a kultúrnej praxi od súkromných, cez verejné inštitúcie až po štátnu správu. Môžu pôsobiť aj v inter- a transdisciplinárnych tímoch (s presahom do oblastí dizajnu, vizuálneho umenia, videa, fotografie, filmu, scénografie atď.), ďalej môžu pôsobiť v oblasti architektúry výstav (galérie, múzeá, Kunsthalle) aj ako odborní/é pracovníci/čky v samospráve (v oblasti architektúry, územného rozvoja, rozvoja krajiny, pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody).
 • Aby absolvent/ka bakalárskeho stupňa štúdia splnil/a podmienku regulovaného povolania, je potrebné, aby absolvoval/a aj magisterský stupeň štúdia. Takmer 100% absolventov bakalárskeho stupňa štúdia pokračuje na magisterskom stupni štúdia na VŠVU, alebo na inej vysokej škole architektonického zamerania. Inak by nemohli vykonávať profesiu architekta/tky. 

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Architektonická tvorba majú v kontexte umeleckého štúdia profilové predmety špecifický charakter formou Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, povahou a postupmi práce, komplexnosťou výstupov a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Medzi povinnými odbornými predmetmi študijného programu sú zameraním aj obsahom kľúčové predmety z oblasti exaktných vied a konštrukčno-staviteľské predmety (Matematika a geometria v architektúre, Pozemné staviteľstvo, konštrukcie a materiályv architektúre) aj komplexný historiografický predmet Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktorý pripravuje študentov v oblasti dejín umenia, architektúry, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri. Aj nadväzujúce teoretické a interpretačné predmety Problematika výtvarných médií (architektúra) a Analýza obrazu (architektúra) a Ateliérová výučba sú povinným základom bakalárskeho štúdia v študijnom programe Architektonická tvorba. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby končí obhajobou bakalárskeho projektu (komplexný projekt a pozemné staviteľstvo). Úspešné absolvovanie predmetov Problematika výtvarných médií (architektúra) a Analýza obrazu-architektúra končí spoločnou štátnou skúškou po 8. semestri.
 • Ďalšie odborné povinné predmety rozvíjajú zručnosti klasickej kresebnej prípravy špecifikovanej pre architektúru a dizajn (Kresba-dizajn a architektúra), digitálne zručnosti uplatniteľné pri architektonickom navrhovaní (Základy digitálneho kreslenia pre architektov, Základy digitálneho modelovania-Rhino) a v neposlednom rade dôležité vedomosti z oblasti vzťahov medzi architektúrou a urbanizmom (Urbanizmus-projekty pre mesto).
 • Študenti/ky v úvode štúdia (1. roč.) absolvujú povinný predmet (Úvod do štúdia), ktorý im poskytuje informácie, orientáciu a vedomosti zo všetkých študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia na VŠVU. Cieľom je rozvíjanie vzťahov medzi študijnými programami aj záujmu o ich intermediálne presahy počas štúdia. Ku komplexnejším vedomostiam z oblasti výtvarného umenia na Slovensku prispieva povinný teoretický predmet – Problematika slovenského výtvarného umenia.
 • Študijný program Architektonická tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické (Kresba – dizajn a architektúra, Digitálne zobrazovanie, modelovanie a navrhovanie, Digitálna fabrikácia/robotické laboratórium/CAM, Kreatívne programovanie a Tvorba hier a interaktívnych prostredí) a odborné teoretické predmety (Cudzí jazyk, Anglická konverzácia-1. stupeň, Psychologicko-filozofické sondy do zákulisia súčasnosti, Čítanie, písanie a argumentácia, Náboženstvo a umenie, Filozofia kultúry, Filozofická hermeneutika, Fenomenologické estetiky). Tieto predmety dávajú základ špecializácie v potrebných zručnostiach a vedomostiach  a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu programu Architektonická tvorba na umeleckej škole.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety (Základy modelovania počítačom, Modelovanie v programe MAYA, Počítačové spracovanie obrazu (Photoshop), Vektorová grafika (Ilustrátor), Základy layoutu (InDesign), Základy fotografie I,II, Screenprinting on Fabric, Základy maľby/teória farieb, Marketing pre výtvarníkov, Grafický priestor a objekt, Bioart and Nature Art, Dramaturgia výtvarného materiálu, Základy dizajnérskej tvorby, Technológie stavby modelov, Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla, TECHNO-logia, Videoklip a postprodukcia, Navrhni a postav-1. stupeň, Úvod do čínskej kultúry a jazyka-1. stupeň). Prostredníctvom nich majú študenti možnosť získať základné vedomosti a zručnosti v štúdiu a reflexii iných médií z iných študijných programov na VŠVU.
 • Výberové predmety obohacuje aj rad predmetov (Odborný workshop-1. stupeň, Odborná exkurzia-Bienále Benátky-1. stupeň, Odborná exkurzia-1. stupeň, Krátkodobý vzdelávací kurz-1. stupeň), ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy pozývaním renomovaných odborníkov z praxe, či v rámci internacionalizácie školy v spolupráci so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet (Doplnková pracovná stáž-1. stupeň) umožňujúca prax v externom prostredí v širšom poli architektonických, urbanistických, dizajnérskych a kultúrnych profesií.
 • Špecifikom vzdelávacieho procesu študijného programu je prax v externom prostredí (Pracovná stáž – 1. stupeň), ktorá prebieha v architektonických, urbanistických prípadne dizajnérskych ateliéroch, štúdiách a firmách. Pracovná stáž je intenzívna počas celého semestra a jej náplňou musí mať predovšetkým kreatívny proces, keďže môže byť po schválení uznaná ako nahradzujúca ateliérovú výučbu.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijní poradcovia:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

Link na Slovenskú komoru architektov

 

(späť hore)

 


Študijné plány jednotlivých študijných programov nájdete tiež v Bedekri.

Na stiahnutie

Bedeker 2022/2023PDF, 1.35 MB