Publikačná a umelecká činnosť

Akademická knižnica je v zmysle § 8 zákona č. 126/2015 o knižniciach pracoviskom evidencie publikačnej činnosti a evidencie umeleckej činnosti.

Od 1. januára 2021 je platná Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Vyhláška vymedzuje podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej a umeleckej činnosti, o kategóriách evidencie ohlasu na výstup publikačnej a umeleckej činnosti, definuje podrobnosti o evidencii výstupu publikačnej a umeleckej činnosti a evidencii ohlasu na výstup publikačnej a umeleckej činnosti. Súčasťou vyhlášky sú príloha č. 10 a príloha č. 11, ktoré charakterizujú vybrané termíny na účel evidencie výstupu činnosti.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ

cms.crepc.sk/

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007. Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti – CREUČ

cms.crepc.sk/

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii umeleckej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

Databázy CREPČ a CREUČ sú verejne prístupné na internete.