Publikačná a umelecká činnosť

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej a umeleckej činnosti vysokoškolských pedagogických a výskumných pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia vysokej školy a od roku 2019 aj v externej forme štúdia.

Smernica č. 13/2008 zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov upravovala základné pravidlá bibliografickej registrácie publikačnej činnosti, umeleckej tvorby a ohlasov, kritériá kategorizácie, postupy pri spracovaní publikovaných dokumentov, postupy pri spracovaní umeleckej tvorby, kritériá kategorizácie ohlasov.

Od 1. januára 2013 je platná Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (opravené o znenie Prílohy č. 1). Zabezpečuje  jednotný postup pri registrovaní a vykazovaní publikačnej a umeleckej činnosti, vymedzuje predmet bibliografickej registrácie, definuje základné pravidlá a kategórie publikácií a umeleckej činnosti a ohlasov.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ

cms.crepc.sk/

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007. Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti – CREUČ

cms.crepc.sk/

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii umeleckej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

Databázy CREPČ a CREUČ sú verejne prístupné na internete.