Kabinet kresby

Kabinet kresby je samostatná organizačná jednotka vo vzdelávacej štruktúre VŠVU. Jeho individuálni pedagógovia vyučujú predmet kresba, avšak každý z nich s odlišným zameraním.

Kabinet kresby datuje svoju činnosť od začiatku akademického roka 2008/2009. Formácia s identickým názvom už na VŠVU existovala v nedávnej minulosti, poskytovala však výučbu výlučne katedrám s nižšou hodinovou a kreditovou dotáciou na tento odborný predmet. Ostatní učitelia kresby v tom čase na škole pôsobili ako členovia vybraných katedier, i napriek tomu je však možné hovoriť o určitej podobe kontinuity.

V súčasnosti, už zlúčení v Kabinete kresby, poskytujú vzdelávanie v tomto klasickom médiu siedmi pedagógovia všetkým študentom VŠVU, pre ktorých je predmet kresba povinný alebo povinne voliteľný. Pedagógovia kabinetu vytvorili a prispôsobili svoje programy podľa osobitných potrieb a požiadaviek jednotlivých katedier. Každá katedra VŠVU tak má „vlastného“ pedagóga pre predmet kresba. Koncepcie predmetu kresba a konkrétne zadania sú u každého učiteľa špecifické, majú však charakter cvičení, čím sa zásadne líšia od ateliérov.