Výskum a umenie

Umelecká a vedeckovýskumná činnosť VŠVU realizovaná v rámci jednotlivých katedier a Centra výskumu VŠVU.

Koncepcia rozvoja umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti Vysokej školy výtvarných umení vychádza z predpokladu, že výskum je nielen základným východiskom a sprievodným procesom, no i nástrojom pre vývoj a kvalitatívny rast vzdelávania. V oblasti umeleckého vysokého školstva je pritom výskum špecifický a dotýka sa v mediálnom rozsahu výrazne diferencovaných študijných programov. Umelecká a vedeckovýskumná činnosť v edukačnom procese v rámci jednotlivých študijných odborov je na VŠVU priamo generovaná z výsledkov tvorivej činnosti a je špecifickou alternatívou základného výskumu ako ju chápeme v inom kontexte. Umelecká a vedeckovýskumná činnosť podporuje kvalitatívny rozvoj školy, podmieňuje postavenie vysokej školy doma aj v medzinárodnom kontexte. Je jedným z najdôležitejších cieľov stratégie rozvoja školy a konkurencieschopnosti v rámci vysokoškolského prostredia na Slovensku.