Stratégia internacionalizácie

Internacionalizácia a medzinárodná spolupráca

V možnostiach, množstve a využívaní krátkodobej mobility (študentskej aj pedagogickej) je VŠVU vzhľadom k svojej veľkosti lídrom medzi vysokými školami na Slovensku. Študentská mobilita je v oboch parametroch (vysielania aj prijímania študentov) vysoko aktívna, no kvantifikácia mobility spôsobuje zníženie kritérií kladených na prijímaných aj vysielaných študentov a vytvára tlak na organizačné a prevádzkové nároky s ňou spojené. Efekt takejto vysokej mobility je z hľadiska kvality umeleckého vzdelávania a rozvíjania partnerstiev kontraproduktívny.

Nevyrovnaná jazyková vybavenosť pedagogických zamestnancov a ich nie dostatočná ambícia prezentovať sa na pôde zahraničných vysokých škôl spôsobuje, že vo využívaní mobility mierne zaostávajú. Z pohľadu dlhodobej a komplexnej spolupráce na úrovni pedagógov a výskumných pracovníkov je činnosť vyvíjaná nedostatočne, bez dlhodobého plánu a merania jej účinkov. Pozitívom je vzrastajúca mobilita nepedagogických zamestnancov.                                             

V krátkodobej mobilite zahraničných pedagógov prichádzajúcich na našu školu sme pasívni. Chýba artikulácia potreby a využívanie mobilitných programov na pozývanie hostí, ktorí sú pre jednotlivé katedry prínosom a budú predpokladom dlhodobej spolupráce s partnerskou školou (školami).

Absencia študijného odboru v anglickom jazyku, nevyvážená jazyková vybavenosť pedagógov školy, nesystematická koordinácia prezentácie v zahraničí a nejasná orientácia na krajiny, ktoré predstavujú pre nás potenciál nových študentov spomaľuje internacionalizačný proces. Na druhej strane pre povinne voliteľné a výberové predmety zavádzame výučbu nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

Významným uskutočneným krokom je projekt Internacionalizácie, vďaka ktorému sme vytvorili miesto hosťujúceho profesora postupne obsadzovaného významnými osobnosťami zo zahraničia. Realizujeme krátkodobé vzdelávacie kurzy, periodicky organizujeme odborné exkurzie študentov na najvýznamnejšie podujatia výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovanie a posilnili sme výučbu anglického jazyka pre študentov, doktorandov a zamestnancov VŠVU.

Systematická a strategická spolupráca s partnerskými zahraničnými školami a partnerskými organizáciami na úrovni výskumu, doktorandského štúdia a prezentácie je veľmi nízka. Aktivity v tejto oblasti neuskutočňujeme na úrovni školy systémovo a existujú len v rovine individuálnych aktivít angažovaných pedagógov. Chýba systematická a komplexná stratégia spoluprác na všetkých úrovniach: štúdium, výskum, vzdelávanie a umelecká činnosť.

Množstvo (portfólio) partnerských škôl cez všetky využívané projekty (Erasmus+, Ceepus a bilaterálne dohody) je neprehľadné, s výrazne kolísajúcou kvalitou jednotlivých inštitúcií. Znižuje to čitateľnosť a status našej školy v zahraničí. Z hľadiska internacionalizačného procesu bola však táto stratégia v jeho prvej fáze nevyhnutná. V súčasnosti však už chýba kvalitatívna selekcia a určitá forma exkluzivity spoluprác. Cielený a vysoko selektívny výber partnerských škôl reflektujúce potreby a očakávania jednotlivých katedier našej školy umožní dlhodobú a komplexnú spoluprácu.

Organizácia internacionalizácie zahŕňajúca všetky administratívne zložky je na vysokej úrovni. Zahŕňa administráciu prijímaných a vysielaných študentov a pedagógov, obhospodarovanie zmlúv s partnerskými školami a aktívnu účasť v medzinárodných profesných organizáciách.

Podpora vstupu absolventov VŠVU do profesionálneho života prostredníctvom pracovných stáží je podporovaná dostatočne.

Využívanie možností a zdrojov z programov Erasmus+ je mimoriadne intenzívne.

Strategický plán

Mobilita, štúdium a výučba

Hlavným strategickým cieľom na poli internacionalizácie a zahraničnej politiky VŠVU je budovanie kvalitných a strategických partnerstiev s primeraným počtom partnerských škôl a inštitúcií, ktoré vytvoria predpoklad pre uskutočňovanie partnerstva na všetkých úrovniach: študentská-pedagogická-nepedagogická mobilita, spolupráca v oblasti doktorandského štúdia a výskumu, výmena pedagogických, výskumných, umeleckých a publikačných skúseností a inovácií, vzájomná podpora v študijných programoch, vzájomná pomoc a participácia pri koncipovaní a organizovaní prezentačných aktivít.

Udržiavanie existujúcich kvalitných partnerstiev a budovanie nových, najmä strategických partnerstiev so zahraničnými školami a kultúrnymi inštitúciami je kostrou internacionalizácie našej školy. Z hľadiska rolí našej školy smerom von a našich partnerských škôl smerom k nám, môžeme spolupracujúce inštitúcie (školy) rozdeliť na tri strategické skupiny, ktoré nám pomôžu k presnejšiemu a efektívnejšiemu investovania ľudskej energie a finančných zdrojov a formulovanie zmysluplných cieľov spolupráce s každou jednou partnerskou školou:

1. Kľúčové partnerstvá v krajinách Strednej a Východnej Európy na osi Tallin - Varšava - Belehrad sú založené na spoločných historicko-politicko-spoločenských súvislostiach, temperamente, kvalite, systéme vzdelávania a nástrojoch medzinárodnej spolupráce. Sem patria aj partnerstvá v krajinách Severnej Európy: Kodaň - Oslo - Helsinky a v krajinách západnej Európy, najmä v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii.Spolupráca v kľúčovom partnerstve nie je „len“ o mobilite študentov alebo zamestnancov, ale najmä o vzájomnej koordinácii a rozvoji umelecko-pedagogicko-výskumných úloh a tiež realizovaní spoločných umelecko-pedagogicko-výskumných projektov. Efektom kľúčových partnerstiev sú profesionálne a konkrétne výstupy a kontinuálna spolupráca. Na zabezpečenie tejto spolupráce využijeme najmä program KA103 Erasmus+.

2. Druhou skupinou sú školy zaradené do kategórie Misia, kde do vzťahu so zahraničnou školou vstupujeme skôr ako líder a podpora. Tam je našou úlohou pomoc a rozvoj zahraničnej školy najmä v pedagogickej a výskumnej oblasti. Do tejto skupiny patria najmä školy z krajín Východnej Európy (Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko), balkánske krajiny (krajiny bývalej Juhoslávie, Rumunska, Bulharska a Albánska), ale aj Kaukaz (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan).

3. Treťou významnou skupinou sú školy zaradené do kategórie Propagácia. Zahŕňajú partnerstvá s USA, s krajinami Južnej a Strednej Ameriky, a tiež s krajinami Ázie, napríklad Japonsko alebo Izrael. Mimoriadne význámné sú tiež partnerstvá v Turecku. Zmyslom spolupráce je najmä zviditeľňovanie sa, budovanie a následné upevňovanie pozície našej školy na medzinárodnom poli umeleckého vzdelávania, činnosti a výskumu. Tieto partnerstvá môžme budovať najmä vďaka programu KA107 v programe Erasmus+. Na posilnenie partnerstiev je dôležité aj udržiavanie dobrých a intenzívnych vzťahov so zahraničnými zastupiteľstvami u nás a našimi v krajinách z tejto skupiny.

Aktívna účasť na medzinárodných fórach (profesné organizácie ELIA, Cumulus), podpora a spoluorganizácia prezentačných a umeleckých aktivít študentov a pedagógov školy v renomovaných zahraničných inštitúciách (galériách, veľtrhoch, prehliadkach). Programová aktivita zvýši rozpoznateľnosť, atraktivitu našej školy v zahraničí a pre zahraničie a posilní konfrontáciu školy, jej pedagógov a študentov na medzinárodnej umeleckej scéne. Strategický význam má pre nás aj úzka spolupráca s domácimi partnerskými organizáciami: SAIA a SAAC.

Dôkladný výber a aktívne zviditeľňovanie sa v krajinách, odkiaľ chceme získavať nových zahraničných študentov formou prezentácií školy, akademickej a profesionálnej práce pedagógov a študentov spôsobí zvyšovanie počtu zahraničných študentov denného štúdia na našej škole a posilní internacionálny charakter našej školy a umeleckého vzdelávania na Slovensku.

Na naplnenie dlhodobého strategického plánu VŠVU bude nevyhnutné podporiť intenzívne zapájania sa zástupcov katedier do hodnotenia existujúcich partnerstiev a výbere nových partnerstiev odrážajúcich ich umelecké, vedecké a pedagogické potreby. 

Z dlhodobého hľadiska je potrebné naštartovať diskusiu na vytvorenie interdisciplinárneho študijného programu vyučovanom výhradne v anglickom jazyku na magisterskom stupni štúdia. Posilní ambície školy byť rozhodujúcou vzdelávacou inštitúciou nielen u nás, ale v celom stredoeurópskom regióne, čím sa druhá etapa internacionalizácie Vysokej školy výtvarných umení uzavrie.