Prijímacie pohovory - bakalárske štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2020/2021 na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2021/2022

Prezenčné prijímacie konanie a pandémia

Vážené uchádzačky a uchádzači. Pokiaľ k nám prichádzate na prijímacie konanie zo zahraničia, prosím, sledujte aktuálne informácie o podmienkach prekročenia hraníc.

Cestovanie do SR: https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/

Zaradenie krajín do cestovateľského semaforu: https://korona.gov.sk/cestovatelsky-semafor/

Vyhláška z 27. 5. 2021: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/vyhlaska_212.pdf


V súčasnej chvíli (7. 6. 2021) platná vyhláška umožňuje výnimku z povinnosti podstupovať po prechode hraníc izoláciu tým, ktorí majú prechodný nebo trvalý pobyt v SR a susedných štátoch (Poľsko, Maďarsko, ČR, Ukrajina, Rakúsko), a zároveň môžu pozvánkou doložiť, že cestujú za účelom prezenčného prijímacieho konania.

Napriek tomu bude dobré sledovať vývoj situácie tak, aby ste prípadne dokázali včas predchádzať problémom.

Vo vyššie uvedenej vyhláške tiež môžete nájsť plný zoznam vynimiek.


Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov). 

Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to iba v prípade, ak nemajú dané študijné programy prijímacie pohovory v rovnakom termíne.


Priebeh prijímacieho konania

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo môže prebiehať dištančným (bez účasti uchádzačov) alebo prezenčným (za priamej účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni.

Termín 2. kola (pozvánka s bližšími inštrukciami bola zaslaná každému postupujúcemu uchádzačovi doporučenou poštou v priebehu februára) 

1. turnus: 21. – 22. 6. 2021

maliarstvo, socha, objekt, inštalácia, intermédiá, fotografia a nové médiá, vizuálna komunikácia, dizajn

2. turnus: 28. – 29. 6. 2021 

textilná tvorba, úžitkové umenie, grafika a iné médiá, architektonická tvorba, reštaurátorská tvorba, digitálne umenia 


2. kolo prijímacích pohovorov pozostáva z nasledujúcich častí:

– test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.

– pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo.

– tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Bližšiu špecifikáciu úloh nájdete podľa jednotlivých študijných programov...


VŠVU zverejní pre každý akademický rok rozdelenie študijných programov do dvoch turnusov a zároveň zverejní spôsob priebehu 1. kola prijímacích pohovorov pre jednotlivé študijné programy.

Spôsob priebehu 1.a 2. kola prijímacích pohovorov pre akademickom roku 2021/2022 podľa jednotlivých študijných programov:

1. Turnus: 

študijné programy: 

2. Turnus: 

študijné programy: 

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku najneskôr do 15. 1. 2021. 

Elektronickú prihlášku nájdete v časti 
/prijimacie-pohovory/elektronicka-prihlaska/

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 17. 1. 2021 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku,  v elektronickej prihláške vyplní výsledky štúdia a do prílohprihlášky vloží sken posledného vysvedčenia zo strednej školy (štvrtáci vložia tretiacke vysvedčenie), alebo priloží kópiu posledného vysvedčenia k prihláške. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť v škole.
 • doklad o zaplatení poplatku
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom: 
 • Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by moholi nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................

 • nostrifikáciu dokladu vydanú okresným úradom – odborom školstva (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou štátu, bez uzavretia zmluvy o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov).

Viac informácií:
https://www.minedu.sk
https://www.minv.sk

na adresu:

Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie,
Hviezdoslavovo nám. 18,
814 37 Bratislava

Poplatok vo výške 50,- € je potrebné uhradiť  bankovým prevodom 

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 21 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
 • Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 210037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje: 

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 21 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
 • Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 210037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU: 

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

VŠVU zverejní aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu. Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť VŠVU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na VŠVU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov do akademického roku 2021/2022:

 • maliarstvo – 10 uchádzačov
 • socha, objekt, inštalácia – 8 uchádzačov
 • grafika a iné médiá – 12 uchádzačov
 • fotografia a nové médiá – 10 uchádzačov
 • intermédiá – 9 uchádzačov
 • úžitkové umenie (špecializácia:  šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi) – 9 uchádzačov
 • textilná tvorba – 9 uchádzačov
 • dizajn – 12 uchádzačov
 • vizuálna komunikácia – 12 uchádzačov
 • architektonická tvorba – 10 uchádzačov
 • reštaurátorská tvorba (špecializácia: maľba – RETb, socha – RETSb) – 10 uchádzačov
 • digitálne umenia – 9 uchádzačov

Uvedené počty uchádzačov nie sú záväzné. 

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov). Každá úloha (vrátane testov, osobného pohovoru a domácich prác) sa boduje samostatne. Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:

 • pri dištančnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky, prostredníctvom webu. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.
 • pri prezenčnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky nasledujúci deň ráno v priestoroch VŠVU, kde sa prijímacia skúška koná.

Celoškolská prijímajúca komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie sú rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímajúca komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímacou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímajúca komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímajúca komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Na stiahnutie

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU – 15. 10. 2020 PDF, 499 KB