Jana Karpjaková Balážiková

Meno
doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková
Pozícia
Docentka
Vedúca ateliéru

Prezentácia online:

---


Predmety:

 • Ateliér reštaurovania drevenej sochy
 • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
 • Technologická kópia  I. – III.
 • Technologická kópia – 2. stupeň I. – II.
 • Úvod do reštaurovania I., II.

 

 

 

 


Najvyššie ukončené vzdelanie:

1995 – 2000

 • vysokoškolské – magisterské – ukončené štátnou skúškou
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Katedra reštaurovania, Ateliér reštaurovania drevenej polychrómovanej sochy, Prof. Dana Salamonová, akad. soch.
 • Členka Komory reštaurovania.

Špecializácia reštaurovania:

 • S1 – reštaurovanie drevených plastík, drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr
 • S6 – reštaurovanie kamenných plastík, kamenných architektonických článkov, muriva a naväzujúcich omietok
 • S9 – reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

Profesná činnosť po ukončení školy:

2000 – 2002

 • interné doktorandské štúdium, VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania, Ateliér reštaurovania drevenej polychrómovanej sochy, Prof. Dana Salamonová, akad. soch.

2002 – 2005

 • pokračovanie doktorandského štúdia externou formou

2002 – 2006

 • asistentka, VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania, Ateliér reštaurovania drevenej polychrómovanej sochy, Prof. Dana Salamonová, akad. soch.

2003

 • absolvovanie dizertačnej skúšky, obhájenie teoretickej dizertačnej práce:“Svietivá maľba na striebre a zlate.“, VŠVU, Bratislava

2002 – 2004

 • spolupráca na projekte: Analýza historických technológií umeleckých diel nedeštruktívnymi metódami, Katedra reštaurovania, VŠVU, Bratislava, grant získaný z prostriedkov KEGA, MŠ SR

2004

 • Spolupráca pri vypracovaní podkladov pre grant: Dokumentačné a archivačné centrum, Katedra reštaurovania, VŠVU, Bratislava

2006 – 2009

 • asistentka, VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania, Ateliér reštaurovania drevenej polychrómovanej sochy, Akad. soch. Ján Gazdík

Výber z reštaurátorských realizácií :

2004

 • Reštaurátorský výskum na bočnom oltári Krista Spasiteľa a bočnom oltári sv. Jána Nepomuckého z r. k. kostol sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi

2005 – 2006

 • I. etapa reštaurovania – Oltárny stôl a svätostánok z oltára Krista Spasiteľa z r. k. kostol sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi

2005 – 2006

 • Vyhotovenie drevenej kópie „Vajnorskej Madony“ pre Mestskú časť Bratislava – Vajnory Spolupráca: Akad. soch. A. Balážik

2006 – 2007

 • Reštaurovanie  Kazateľnice z kostola sv. Terézie z Avily v Kľaku. Datovanie: 1784

Publikovanie v odborných časopisoch:

 • Jana Balážiková, Marian Havlík, „Ukrižovaný Kristus – drevená polychrómovaná socha z Malaciek“. In: Pamiatky a múzeá, 2/2005

Účasť na kolektívnych výstavách:

2003

 • „Premeny – 10 rokov spolupráce katedry reštaurovania s múzeom “, Západoslovenské múzeum, Trnava. Komisár výstavy: Mgr. art. Adrián Giač

2004

 • 5. trienále poslucháčov výtvarných škôl, (prezentácia katedry reštaurovania, VŠVU, Bratislava), Záhorská galéria, Senica. Komisár výstavy: Prof. Ľudovít Hološka, Mgr. Dana Janáčková

2011

 • Umenie reštaurovania II., Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Komora reštaurátorov, Obec reštaurátorv Slovenska. Kurátor výstavy: Ivan Rusina, Jana Luková

2011

 • Reštaurovanie kamenného stĺpu Najsvätejšej Trojice v Obci Skačany. Datovanie: 1886 Spolupráca: Akad. soch. A. Balážik, Mgr. art. J. Fečo

2006 – 2012

 • reštaurátorská činnosť, Reštaurovanie výtvarnej výzdoby interiéru Katedrály sv. Emeráma v Nitre, spolupráca: Doc. Plekanec, akad. mal.