Výstavný plán

2023 & 2024


 

rýchla navigácia:

* Výstavný plán 2023 * Výstavný plán 2024 *

 


Výstavný plán galérie Medium na rok 2023:

 


an • ti • hyp • na • gog • ic    
shit that makes you woke  

Daniela Ponomarevová 

Kurátor: Tomáš Moravanský

Výstava se odkazuje k vizuálnímu jazyku komunikace na sociálních sítích a způsobu videoherní narace objevování a spojování jednotlivých informací v prostoru. Charakteristickým prvkem v projektu je využití kartonového materiálu jako dominantního stavebního prvku celkové architektury výstavy v kombinaci kresby a grafických technik. Dílo je možné chápat jako existenciální a zároveň reflektivní vyjádření k stavu současného vizuálního jazyka a prostorové komunikace z pohledu memetického (kulturního evolučního) vývoje pod vlivem digitální revoluce, rychlého rozvoje technologií a internetových služeb zprostředkované optikou nastupující generace.

Bonus Level

Eva Fajčíková

Kurátor: Václav Janoščík

Séria Bonus Level vychádza z knihy Phantasmal Spaces M. Fuchse, ktorá študuje hry z pohľadu topografie a všeobecne sa zaoberá enviromentom vo videohrách. Opisuje miesta, ktoré sa opakujú v hrách ako napr. útes, portál, jaskyňa, a i. a nazýva ich krajinnými archetypmi videohier. Séria predstavuje levely vymyslenej „plošinovky” alebo „skákačky”, kde hráč prechádza rôznymi svetmi a zbiera pritom body a životy. V galérii MEDIUM Fajčíková predstaví doteraz vytvorené dva svety jednej hry a to Paradise, ktorý reprezentuje les a Avalon reprezentujúci ruinu, priamo inšpirované priestorovými archetypmi videohier popisovanými v knihe Mathiasa Fuchse Phantasmal spaces.


UGLY BRNO WORLD TOUR: II

Vystavujúci*e: Risto Ilič, Jakub Polách, Johannes Christian Tröstler

Kurátorka: Barbora Ilič

Projekt navazuje na dřívější výstavu Ugly Brno, která proběhla v New Yorku v roce 2019. V rámci ní kolektiv tematizoval problematiku gentrifikace a vizuálního smogu v Brně, kterou tak vyňal z běžné lokální perspektivy a představil ji v novém kontextu. Na tuto výstavu navazujeme projektem, který kriticky reaguje na post-lockdownovou transformaci města a problematizuje roli grafického designera v tomto procesu, kterou se zabývá Jakub Polách.

Petržalská plaváreň

Filip Bielek

Výstava Petržalská plaváreň cielene nahlodáva vžitý stereotypný pohľad na Petržalku ako len socialistickú králikáreň a ukázať ju ako pulzujúcu a dynamicky sa rozvíjajúcu mestskú časť, ktorá sa nám bez výraznejšieho povšimnutia laickej ako aj odbornej verejnosti mení pred očami. Rôznorodá zmes novostavieb či dokonca celých nových ulíc nám ukazuje úplne odlišnú tvár Petržalky na akú sme si zvykli. Nezastavané plochy Petržalky sa stali akýmsi hracím polom investorov, kde premietajú svoje vízie a osobný  vkus, často bez posúdenia odbornou verejnosťou, či priamo obyvateľmi dotknutých lokalít. Bielek vo svojej tvorbe tematizuje tieto polohy bratislavskej mestskej časti.


Bread Holes

Katarína Poliačiková

Kurátorka: Zuzana Jakalová

Výstavný projekt s názvom Bread Holes predstavuje konšteláciu nových i starších diel umelkyne v kurátorskej koncepcii Zuzany Jakalovej. V jeho centre stoja otázky: ako rozprávať príbehy, aby sme ich chceli počúvať? Ako je možné (znovu)vytvárať veľkú históriu z intímnych naratívov? Autorky sa v pracovnej spolupráci prvýkrát stretli v rámci projektu Krehký archív, ktorým Galéria mesta Bratislavy oslavovala 60. výročie svojho vzniku. Výstava pre Galériu MEDIUM predstavuje túžbu ďalej rozvíjať tento dialóg o skrytých/intímnych históriách.


Cesta mesta

Zorka Lednárová

Kurátorka: Jana Babušiaková

Projekt  „Cesta mesta”  poukazuje na problém bezbariérovosti-bariérovosti mesta. Diela otvárajú nielen polohu individuálneho prekonávania prekážok, ale aj širšiu spoločenskú diskusiu o mestskom verejnom priestore, preto si ho Lednárová neponecháva len sama pre seba, ale necháva do neho vstupovať verejnosť, ktorú nabáda k empatii voči vlastnému okoliu - neprekonateľné prekážky pre jedných sú často len malými nepríjemnosťami pre druhých, niekedy ani to. Okrem umeleckých výstupov ,ako je maľba, video, fotografia, objekt-inštalácia, sú dôležitým bodom projektu aktivistické intervencie vo verejnom priestore, ako i sprievodný program a výchovný aspekt projektu.


Archivist of Hybrids

Ľudmila Machová

Kurátorka: Jana Babušiaková

Doterajšia tvorba Ľudmily Machovej, či sa jednalo o maľby alebo objekty, skúmala hranice nášho prostredia a materiálov, ktoré priamo vznikali či boli modifikované človekom. Vo svojich najnovších dielach posúva hranice medzi používanými žánrami ako aj hranicu medzi prírodným a neprírodným – jej diela si zachovávajú výrazné vlastnosti maľby, ktorú však kombinuje s prírodnými, miestnešpecifickými materiálmi. Stávajú sa tak akýmsi hybridom, živým organizmom, ktorý rezignuje na rozdiely materiálovej podstaty.

Dana Tomečková

Samostatná výstava Dany Tomečkovej priblíži výsledky jej rezidenčného pobytu v Cité Internationale des Arts v Paríži Autorku zaujíma neustálosť a neodvratnosť premeny hmoty v čase a vnútorné procesy materiálov, objektov, nás. Autorka pracuje hlavne so sypkými materiálmi, vytvára procesuálne inštalácie a performatívne situácie na mieru rôznych priestorom.


MediaLab*

Ján Šicko a Roman Mackovič – pedagógovia v MediaLabe a spoluautori výstavy zodpovední za výber diel a jej priestorové riešenie

Výstava mapujúca doterajšiu činnosť laboratória MediaLab* bude pozostávať z výberu toho najlepšieho čo v MediaLabe vzniklo. Záber je pomerne široký: animácia, herné projekty, video, zvukové projekty, digitále aplikácie, videoklipy, interaktívne objekty a inštalácie, experimentálne projekty. To ponúka pestrú paletu diel, ktoré možno vystaviť, od digitálnych s výstupom na obrazovke či projekcii až po hmatateľné priestorové diela.

Výstava bude súčasťou celku, ktorý bude tvoriť nový online webový archív MediaLab*, mapujúci študentské projekty a taktiež sprievodný tlačený katalóg.


Priestory energií – energie priestorov

Vystavujúci*e: Nadácia NOVUM (výber ocenených finalistov*iek)

Kurátori výstavy: Miroslav Haľák – Adrián Kobetič

Koncepcia výstavy: Ivan Gerát – Marian Zervan

Výstava, ktorá je pokračovaním série expozícií ocenených autorov nadácie NOVUM, spojených s konferenciou, pokračuje v ich vnútornej logike a sústredí sa na kritickú reflexiu vybraných aktuálnych problémov umeleckého diania v ich historických súvislostiach. Sleduje a skúma komplikované vzťahy spolupráce, inšpirácií, napätí aj konfrontácií medzi priestormi a energiami.


Joyful Flame, vol. 2

Ezra Šimek

Joyful Flame, vol. 2 je pracovný názov pre pokračovanie rovnomennej filmovej trilógie a série výstav sledujúcich dobrodružstvá a sebaobjavnú cestu bezmenného*ej Trans*tuláka*čky. Všetky jednotlivé časti diela sledujú edukatívnu, no poeticky vyrozprávanú interpretáciu postupného odhaľovania rodovej identity a duševného a fyzického prechodu do svojho pravého ja. Vol. 2 ďalej rozpracúva fyzické prejavy diela, predstavuje novú sériu kresieb, ready-made objektov a inštalačných prvkov, rámuje a rozširuje priestorovú prítomnosť inak prevažne pohyblivých obrazov. Okrem filmu a fyzickej prítomnosti, Vol. 2 ponúka aj sériu vystúpení umelca*kyne a ich kolegov*ýň kovbojov*iek.

Martin Toldy

Výstava prevedie publikum troma mesiacmi, ktoré Martin Toldy strávil v Paríži, na rezidencii v Cité Internationale des Arts. Jazykom fotovidea, kresby a inštalácie priebežne vytvára neformálny denník, zaznamenávajúci významné či už slovenské, alebo svetové dejinné udalosti. Prítomný pátos alebo nostalgia sú preňho jazykom na vyjadrenie post-performatívnej zložky, kedy je herecký výkon distribuovaný smerom k percepcii zo strany okolia. Samostatné diela neiniciujú otázky ani neprinášajú odpovede. Sú čisto umeleckým archívom.


Analog vs. Digital

Vystavujúci*e: Mgr. Art. Žofia Babčanová. Prof. Štefan Klein, Mgr. Art. Peter Baumann

Kurátorka: Mgr. Art. Žofia Babčanová

Výstava skúma vplyv analógových a digitálnych technológii na výsledný dizajn. Žofia Babčanová prezentuje poslednú, zameranú na intuitívnu kresbu vo virtuálnej realite. Skicovanie vo virtuálnom priestore umožňuje autorovi vstúpiť do diela a navrhnúť dizajn pomocou gestickej kresby tela. Peter Baumann skúma analógové procesy navrhovania, rôzne materiály a povrchy a úlohu modelára v procese dizajnu. Štefan Klein predstaví najnovší návrh lokomotívy.

 

(späť na navigáciu)

 


Výstavný plán galérie Medium na rok 2024:

 


Ťažba v peratickom zásvetí

 • Skupinová výstava
 • Kurátori výstavy: Juraj Rattaj, Róbert Repka
 • február 2024

Umenie, ktoré rozpráva za zvieratá (nie v doslovnom význame), sa snaží poukázať, čím je pre ne tento svet väzenia, ale aj na to, aká je naša budúcnosť v dobe environmentálnej krízy neistá. Zoologickú záhradu kurátori zvolili  ako prostredie pre uplatnenie environmentálneho myslenia, ktoré sa v súčasnosti častokrát estetizuje, čím sa tento problém nivelizuje. Nie je predmetom ich záujmu traumatizovať zvieratá v prostredí zoologických záhrad, ale pokúsiť sa traumatizovať nás ľudí.

Téma zoologických záhrad rezonuje u viacerých domácich i zahraničných autorov a autoriek. 


Samostatná výstava

 • Juraj Ďuriš
 • apríl 2024

Výstava Juraja Ďuriša je čiastočným výstupom z jeho rezidencie podporenej VŠVU v parížskom Cité. Autor využil mesto Paríž ako obrazové prostredie, do ktorého sú vložené prvky globálneho obchodu a priemyslu. Aj keď sa nachádzajú ďaleko od nášho dohľadu, fungovanie sveta, v ktorom žijeme, je od nich absolútne závislé, aj keď si to nechceme pripustiť. 

Autor využíva maľbu, ktorá upriamuje pozornosť diváka na obraz, v ktorom je nenásilne prepašovaný myšlienkový obsah. To prebúdza zamyslenie nad spôsobom nášho života. Čaro tejto metódy spočíva v tom, že nevyjadruje názory a slová ako napríklad ekológia, ktoré môžu vyvolať negatívny postoj k téme a dielu ako takému. 

Ďurišovým cieľom je osloviť čo najväčšie publikum, nie vytvárať exkluzívnejšie produkty pre trh a svoje práce často realizuje vo verejnom priestore. Práve kvalita spracovania umožňuje prijať komplexnú tému a nadviazať dialóg s obyvateľmi miest, kde sa realizuje. 

TOVÁRNY

 • Maud Kotasová
 • kurátorka: Martina Ivičič
 • apríl 2024

Soubor TOVÁRNY je věnován továrnám a lidem, co v nich pracovali, žili i umírali. Ne ve všech fabrikách se jen pracovalo. Staly se symbolem pomíjivosti a zániku i boje o život. Co skříňka, to lidský příběh, derivát existence jednoho člověka, jeho osobní časová schránka. Práce Maud Kotasové je více či méně skrytě narativní. 

Výtvarný jazyk akcentuje estetiku až graficky schématickou ve spojení s estetikou opotřebovanosti. Sdělení a autenticita jsou vždy nadřazené estetické stránce. 

Radikálna ochrana – prípadové štúdie

 • kurátor: Igor Machata
 • apríl 2024

Radikálna ochrana – prípadové štúdie je séria dvoch alebo troch udalostí. Hlavným bodom udalosti je prednáška a diskusia. Každá z prednášok predstaví jedno domáce alebo zahraničné architektonické štúdio a jeden projekt, ktorý kurátor interpretuje ako tzv. radikálnu ochranu. Prednášku sprevádza výstava fotografickej a/alebo textovej dokumentácie k danému projektu.


4 whales in a soft sponge

 • skupinová výstava
 • kurátorka: Nika Kupyrova
 • jún 2024

Konceptuálne recepty avantgardy boli kritikou buržoáznych zvykov, bezmyšlienkovitého konzumu a kultúrneho systému založeného na ekonomike vykorisťovania. Pokúšajú sa reprodukovať nefunkčnosť, neusporiadanosť a nezmyselnosť, absurditu sveta. Výstava reinterpretuje kuchárske knihy avantgardy a stavia ich do dialógu so súčasnými umeleckými pozíciami. Všíma si záujem viedenskej umeleckej scény o túto tematiku, spája sedem umeleckých pozícií, ktoré operujú na hranici medzi jedlom a vizuálnym umením.

Basic Materials

 • Adam Turzo
 • kurátor: Tomáš Moravanský
 • jún 2024

Výstavný projekt Basic Materials je fúziou organického a neživého, trvanlivého a netrvalého materiálu, vytvoreného prevažne spracovaním skleneného odpadu, technického materiálu a pečiva, ktoré je hlavným stavebným prvkom architektúry výstavy. Kritickým východiskom je tu predstava jedinca, u ktorého dochádza k transgresii, prejavujúcej sa hromadením materiálových rezíduí a ich pretváraním do artefaktov pomyselného zberateľského charakteru, fetišov alebo súcen reprezentujúcich základné podmienky pre život.


Fiktívne pokrvnosti

 • Vystavujúce: Alexandra Barth, Ivana Mojšová, Uľjana Zmetáková
 • kurátor: Matúš Novosad
 • august/september 2024

Výstava s Fiktívne pokrvnosti chce ukázať vizuálne príbuznosti vznikajúceho bez priameho ovplyvňovania pohľadom či dôkladnou znalosťou druhého diela.

Mala by priblížiť údiv nad tým, ako môžu vznikať dve podobné veci na jednom mieste bez toho aby sa dotýkali, až do určitého gravitačného momentu ktorým je tu výstava. Umožňuje premýšľať v jednotlivých linkách autoriek späť nad tým, ktoré princípy obrazov vytvorili blízkosť.

Exploring Randomness

 • Kristína Rypáková
 • kurátorka: Monika Mitášová
 • august/september 2024

Výstava Exploring Randomness prezentuje autorkine výstupy vytvorené počas výskumného pobytu Fulbright Visiting Scholar Program na Harvard Graduate School of Design – Harvard University v Bostone, USA (2023). Výskumný projekt reaguje na autorkinu fascináciu náhodou (z angl. randomness) a stochastickými javmi, ktoré exploruje ako kreatívne fenomény v procese navrhovania architektúry. Študované javy a vytvorené digitálne artefakty boli testované prostredníctvom techník umelej inteligencie (AI).


Súčasný šperk ako komunikačný nástroj

 • Šperk stret
 • výstavujúci*e: študenti*ky ateliérov šperku v Bratislave, Plzni, Jablonci n.N. a Budapešti 
 • kurátorský tím: K. Španihelová, M. Verner, L. Šikolová, F. Vági
 • október 2024

Oblasť súčasného šperku je sebareflexná prax, čo znamená, že sa zameriava na reflexiu podmienok, v ktorých sa odohráva. Súčasní autori vo všeobecnosti pracujú vo vedomom vzťahu, často aj kritickom, k histórii praxe v širšej oblasti šperkov. To odlišuje súčasný šperk od iných foriem zdobenia tela, a praktiky jeho tvorcov sa zameriavajú predovšetkým na vzťah k telu a noseniu v kontexte komunikačných vlastností šperku. 

Súčasné šperky majú moc vtiahnuť diváka a zapojiť ho do dialógu objektu a jeho nositeľa s publikom prostredníctvom intímneho umiestnenia na tele. Spravidla nie sú vnímané ako dekoratívne objekty, majú schopnosť byť neverbálnym nositeľom kritického spoločenského komentára, sú nástrojom podnecujúcim k zamysleniu, majú schopnosť uchovať a sprostredkovať pamäť či emócie. 

Projekt predstaví tvorbu štyroch šperkárskych ateliérov v stredoeurópskom kontexte, práce súčasných študentov a výsledky ich kreatívneho vzdelávania zameraného na rozvoj schopnosti kritického myslenia a umeleckého vyjadrenia v danom médiu: ateliér s+m+l_xl Kov a šperk na VŠVU v Bratislave (ped. K. Španihelová), atelier Kov a šperk na Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni (ped. M. Verner), atelier Sklo a šperk v Jablonci nad Nisou – Katedra designu Technickej univerzity v Liberci (ped. L. Šikolová) a Jewelry and Metal Design MA, Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti (ped. F. Vági).

Výstava bude v októbri 2024 jedným zo sprievodných podujatí tematicky príbuzne koncipovaného 12. ročníka medzinárodnej konferencie súčasného ŠperkStret 2024, ktorej vznik je úzko naviazaný na minulé aj súčasné aktivity ateliéru s+m+l_xl Kov a šperk na VŠVU v Bratislave. 


Nothing But a Curtain

 • Zula Rabikowska
 • kurátorka: Andrea Vrtelová
 • november 2024

Projekt Nothing But a Curtain skúma rodovú identitu a význam súčasného ženstva a ženskosti v krajinách bývalého Východného bloku vrátane Slovenska. Zula Rabikowska fotografovala a viedla rozhovory so 104 ľuďmi (zamerala sa na ženy, nebinárne, rodovo fluidné a transrodové osoby) o ich osobných skúsenostiach s rodom a ženstvom. Cieľom projektu bolo spochybniť spôsob, akým sa prezentujú ženy a nebinárne osoby zo Strednej a Východnej Európy, a prispieť k diskusii o hraniciach a rodovej identite v 21. storočí.

PHO BO Award

 • Pop-up výstava spojená s vyhlásením víťazov medzinárodnej súťaže fotografických kníh
 • Kurátorský tím: Lenka L. Lukačovičová, Juraj Blaško
 • november 2024

Prezentácia medzinárodnej fotografickej súťaže PHO BO Award, ktorá zhromaždí študentské fotografické knihy z okolia krajín V4. V priestore Galérie Medium dôjde k odovzdávaniu cien a krátkej prezentácii a pop-up výstave najlepších vybraných fotografických kníh. Odbornou porotou budú vybrané tri kategórie fotografických kníh.

Línia – linka

 • Gréta Mária Srnová
 • november 2024

Výstava je koncipovaná ako voľný výskum kresby ako záznamu videného, resp. plenérovej kresby a následne jej presahy do rôznych polôh výtvarných či osobných: kresba, maľba, fotografia, text. Výstava odprezentuje nielen výsledný celok, ale aj proces prostredníctvom formátu open studio. Prezentácia bude mappingom trojmesačného rezidenčného pobytu sprostredkovaného VŠVU v parížskom Cité. Ide o neuzavrený proces, ktorý naznačí autorkine myšlienkové tendencie v tvorbe s určitým očakávaním vyzretia.

 

(späť na navigáciu)