Výstavný plán

2021

Ludmila Hrachovinová: Participatívna prítomnosť

Kurátor: Miroslava Urbanová

Anotácia: Ludmila Hrachovinová pristupuje k maľbe ako k sprostredkovateľke vnemov, informácií, fragmentov príbehov a zážitkov spojených nielen s našou intelektuálnou fundovanosťou, ale aj s vnímaním priestoru, farieb a štruktúr na telesnej úrovni. Rozmýšľa o potenciáli závesného obrazu, inscenuje premyslené inštalačné momenty a dopĺňa ich o performatívne akcie. Pohybuje sa v rozšírenom poli maľby.


Katarína Hládeková: Local Warming

Anotácia: Na pozadí prebiehajúcich celospoločenských zmien sleduje cyklus Local Warming etickú ambivalentnosť “každodenných” volieb súčasného človeka.


Katarína Poliačiková: Everything in the world began with a yes

Názov výstavy si Katarína Poliačiková prepožičiava od brazílskej spisovateľky Clarice Lispector. Hlavnou líniou prezentácie je práca s autorským textom - písaniu sa umelkyňa venuje kontinuálne už dlhší čas a text sa stal prirodzenou súčasťou jej diel. Práve v tejto výstave chce zdôrazniť túto polohu svojej tvorby. Okrem nových diel plánuje Poliačiková do prezentácie zahrnúť aj výber projektov z obdobia posledných 2 rokov, ktoré sledujú túto líniu. Autorkiným zámerom je výstavu poňať ako site-specific projekt, kde budú jednotlivé miestnosti a medzipriestory fungovať ako kapitoly v celistvom naratíve. Ako v celej svojej tvorbe, tak i v tejto výstave bude Katarína Poliačiková vytvárať preklenutia medzi ľudským a geologickým časom, intimitou a vedou, malými a veľkými príbehmi.


Breath and Tool

Vystavujúci: Matheline Marmy, Anthonia Brown, Anne Linke, Ramon Feller, Simon Fahrni

Anotácia: Umelci zapojení do tohto projektu, každý individuálne, načerpajú špecifické zážitky, ktoré budú predstavovať ich základnú formu výskumu na prípravu výstavy. Tento výskum zahŕňa navštevovanie prírodného miesta (les, jaskyňa, skala) počas istého obdobia. Tento zážitok poskytne každému umelcovi príležitosť skúmať fenomenologické aspekty daného miesta, a tým mu umožní dospieť k jedinečnému zážitkovému poznaniu. Na základe toho potom umelci vyvinú vlastný prístup v pozorovaní, odvodený od zvoleného prostredia. Pozorovanie a zážitky umelci zužitkujú pri tvorbe umeleckého diela v Bratislave. Vychádzajúc z teórií stelesnenia, tento projekt pracuje s prenesením fyzického zážitku a jeho sprostredkovaním ako spôsobmi tvorby diela v odlišnom kontexte.


Žiadosť o dokonalú bytosť 

Kurátor: Peter Tajkov/Katedra teórie a dejín umenia Fakulty umení TUKE

Vystavujúci: Katarína Bajkayová, Peter Cako, Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Jana Mikle,  Matúš Lányi, Leonard Lelák, Viki Lengyelová, Erik Sikora

Anotácia: Jedným z impulzov ku kurátorskému projektu bola pozoruhodná práca študenta Ateliéru Slobodnej kreativity 3D FU TUKE s obdobným názvom. Tento moment (akiste vedľajší v rámci samotnej idey) zapadá aj do snahy o emancipáciu a intenzívnejšiu interakciu v rámci vzťahu študent-pedagóg. Výstava tak bude prezentovať práce dvoch študentov, dvoch absolventov, dvoch doktorandov a dvoch pedagógov tohto ateliéru (K. Bajkayová, P. Cako, R. Čerevka, D. Demjanovič, J. Mikle, M. Lányi, L. Lelák, E. Sikora). Napriek heterogenite prístupov sa výstava pokúša prispieť do diskusie k témam akými sú napr. osobnosť ako produkt socializácie, patologické anamnézy v rámci súčasnej hypermodernej spoločnosti, vysporiadanie sa s vnucovaním inštrukcií správania sa a konzumovania, sebamedializácia – status - narcizmus, workoholizmus a vyhorenie.


Moderné venuše

Reštaurátorská výstava študentov Laboratória reštaurovania modernej a súčasnej maľby 

Vedúci Laboratória reštaurovania modernej a súčasnej maľby: Ľuba Wehlend akad. mal. (2018 – 2019), Dipl. Rest. Dr. Paul Bernhard Eipper (2020 – 2021)

Študenti Laboratória reštaurovania modernej a súčasnej maľby: Ema Gerliciová, Marek Kocka, Jana Kviatkovská, Lenka Lešková, Kristína Luknárová, Barbora Peterková, Monika Rumanová, Eva Vídenská 

Autor maliarskeho cyklu Venuší: Ladislav Sutnar (1897 – 1976)

Reštaurované diela: VENUS/WRAPPED IN FLAGS (var. THE FLAG BEARER), 1971; VENUS/WITH GREEN EYES, 1972; VENUS/WITH THE BROWN HAIR, 1974; VENUS/GETTING CHICK, VENUS / ???; VENUS/AT JONES BEACH, 1969; VENUS/WITH THE BLUE EYE, 1974; VENUS/IN FASHION/WITH GREEN BOOT, 1972  (všetky vytvorené akrylovým médiom)

20. storočie prinieslo veľký počet nových materiálov a techník využitých vo výtvarnom umení. Pri konzervovaní a reštaurovaní modernej a súčasnej maľby často vznikajú jedinečné problémy, s ktorými sa doteraz nepočítalo. Cieľom výuky v Laboratóriu reštaurovania modernej a súčasnej maľby je, aby študenti získali odborné vedomosti, ako porozumieť týmto materiálom, ich starnutiu a aby dokázali nachádzať reštaurátorské a konzervačné metódy na ich ošetrenie.  Tieto vedomosti a zručnosti sú potrebné pri výkone povolania reštaurátora modernej a súčasnej maľby. 


Barbora Jamrichová a Kristína Jamrichová: Poiesis of the Contingent Landscapes

Oživené prízraky rozprávajú o dávnych aj nedávnych vrstvách času, zosypaných dokopy v krajine. Keď o niečom hovoríme, že si to „príroda vzala späť,” ktorú prírodu máme na mysli? Neexistuje všetko, čo kedy existovalo, aj naďalej v transformácii zemského recyklovania a všetko, čo bude existovať v budúcnosti, vlastne už existuje, len v inej, larválnej, entropickej distribúcii? Túžby po minulých krajinách, po divočinách, kvetnatých lúkach. Obdivovať jednu krajinu ale znamená zabudnúť na mnoho iných. Duny živých pieskov pokrývajú ďalšie a ďalšie zdanlivo stabilné vrstvy. Stratifikácia ale nie je konečný stav, čo je voľné, ukladá sa a čo je uložené, zase sa oddeľuje.


Nadácia NOVUM: Obrazy, okná, systémy

Kurátor: Dr. Miroslav Haľák

Anotácia: Pokračovanie série výstav ocenených autorov nadácie NOVUM, spojené  s konferenciou, sa tradične sústredí na problémy s hlbokým historickým ukotvením v kombinácii a konfrontácii s aktuálnym vývojom informačných technológií. "Okno" bolo dôležitou paradigmou pre renesančnú perspektívu, no súčasne sa množné číslo jeho anglického tvaru stalo názvom jedného z najpopulárnejších operačných systémov. Okno reálne aj okno virtuálne rámcujú a usúvzťažňujú pohľad na realitu a stávajú sa inšpiráciou pre tvorivých ľudí, vrátane výtvarných umelcov. Problém systému, jeho štruktúry a fungovania, zároveň definuje aj rámce pre širší presah tematiky do spoločenského bytia a historických procesov. Problematika zarezonovala aj v skupine umelcov, ocenených v minulých rokoch nadáciou NOVUM. Výstavu aj konferenciu tradične zdokumentuje publikácia, vydaná v spolupráci s nakladateľstvom Slovart.


Hommage à Isaac Bashevis Singer 

Kurátor: Beata Jablonská

Vystavujúci: Olja Triaska Stefanovic, Jana Machatová, Klaudia Kosziba, Ivan Csudai, Anton Čierny, Patrik Kovačovský, Tomáš Klepoch, Palo Macho, Rastislav Podhorský, Ľubo Stacho, Stanislav Stankoci, Erik Šille, Miroslav Žolobanič

Výstavný projekt Hommage à Isaac Bashevis Singer patrí k tým, ktoré presahujú žáner  výstavy. Nielen tým, že sa priamo odvoláva k literárnemu odkazu, ale najmä tým, že v širokom rozptyle výtvarných médií, tvorí priestorovú  hypertextovú knihu. Vyskladanú z čitateľskej reflexie Singerových poviedok, ktorá nie je ilustráciou jeho rozprávačského majstrovstva, ale obrazovým uvažovaním o ich stredoeurópskej esencii. Tej, ktorá sa zrkadlí v opakovane žitých príbehoch nášho životného priestoru – vystavanom na neistom  údele v navonok nehybnom čase, na pestovanom sebaklame a predovšetkým na humore, uprostred  vždy niekde číhajúcej tragédie.


Paradoxy fotografických obrazov Borisa Németha

Kurátor, autor textov: Juraj Mojžiš 

Garant: Václav Macek 

Architekt výstavy, dizajn knihy: Marcel Benčík 

Kniha Paradoxy fotografických obrazov Borisa Németha bude predstavená na vernisáži.

Uvedený projekt prezentuje ambíciu obrazovou i textovou časťou projektu ozrejmiť pokus o nový pohľad na umenie súčasnej slovenskej fotografickej tvorby. Tvorby, ktorá sa úspešne podieľa na zvláštnom kritickom pohľade na všetko, čím sa aktuálne náš svet prezentuje.
Prezentuje sa predovšetkým kriticky. Némethova metóda zviditeľňovania nášho sveta tak či onak kritickým pohľadom prostredníctvom ostrých i jemnejších paradoxov nepochybne súčasné umenie fotografického obrazu obohacuje. Summa summarum mieni byť prínosom aj pre umenovedný výskum súčasného slovenského výtvarného umenia.


Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbe študentov UMPRUM 

Kurátor: Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Darina Zavadilová 

Anotácia: Prehliadka prác študentov Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) sa zameriava na spoluprácu, a to na najrôznejších úrovniach. Predstavené projekty sa k téme vzťahujú v rovine uplatňovaných metód a prístupov, ktoré rôznou mierou prehodnocujú zažité schémy individuálnej tvorby, alebo v rovine vlastného námetu a obsahu jednotlivých diel.