Fotografia a nové médiá

Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nadväznosti na voľné výtvarné umenie. Koncepcia výučby na katedre sa snaží spájať štúdium analógovej a digitálnej fotografie, počítačových programov, nových technológií aj videa.

Základnou jednotkou výučby sú tri ateliéry, kde sa hlavný dôraz sa kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, často však prekračujúc jeho hranice smerom k multimediálnym procesom. Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú odborné predmety a prípravný kurz. Jednotlivé obsahy sú koncipované tak, aby svojou náplňou pokryli celú škálu prístupov vo fotografickom médiu z technologickej, výtvarnej a obsahovej stránky.

V nadväznosti na ateliérovú časť výučby dopĺňajú jej štruktúru špecializované workshopy vrátane odborných prednášok. Výučba odborných predmetov sa postupne transformuje na modulárnu a blokovú výučbu, čo sa v rámci študijných výsledkov ukazuje ako efektívnejší model. Aktuálne sú v študijnom programu v ponuke nepovinné odborné predmety, ktoré často súvisia s výskumnou alebo umeleckou činnosťou jednotlivých pedagógov a interných doktorandov v prepojení na konkrétne granty a spolupráce s inými inštitúciami.

Sledujte naš instragram_Follow us:
https://www.instagram.com/kfanm_afad/

Katedra fotografie a nových médií

Ateliéry

Vedúca katedry

Členovia katedry

Tajomníčka

Externí pracovníci:

Mgr. art. Boris Németh, ArtD.
Mgr. art. Martin Kollár
​​​​​​​Mgr. art. Radovan Dranga

Doktorandi:

Mgr. art Ján Skaličan
Mgr. art Terézia Kopecká
Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová
Mgr. art. Kvet Nguyen
Mgr. art. Tatiana Takáčová
Mgr. art. Kristína Ligačová
doc. Mgr. art. Pavol Macho (externá forma)