Študijné programy

VŠVU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných odborov podľa akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.

VŠVU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných odborov podľa akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program, študijný program druhého stupňa je magisterský študijný program, študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program. Bakalárske a magisterské študijné programy sa na VŠVU realizujú výlučne v dennej forme; doktorandské študijné programy v dennej aj externej forme. Okrem uvedených študijných stupňov VŠVU realizuje aj dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého absolvovaním získava študent osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti. V rámci systému celoživotného vzdelávania VŠVU poskytuje aj dvojročné doplnkové štúdium.

Bakalárske študijné programy

Študijný odbor: Umenie

Študijné programy:

 • Maliarstvo
 • Grafika a iné médiá
 • Socha, objekt, inštalácia
 • Fotografia a nové médiá
 • Intermédiá
 • Úžitkové umenie
 • Dizajn
 • Textilná tvorba
 • Vizuálna komunikácia
 • Architektonická tvorba
 • Reštaurátorská tvorba
 • Digitálne umenia

Magisterské študijné programy

Študijný odbor:Umenie

Študijné programy:

 • Maliarstvo
 • Grafika a iné médiá
 • Fotografia a nové médiá
 • Intermédiá
 • Socha, objekt, inštalácia
 • Úžitkové umenie
 • Dizajn
 • Textilná tvorba
 • Vizuálna komunikácia
 • Architektonická tvorba
 • Reštaurátorská tvorba

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a prax súčasného umenia

Doktorandské študijné programy

Študijný odbor: Umenie

Študijné programy:

 • Výtvarné umenie
 • Dizajn
 • Architektonická tvorba
 • Reštaurátorská tvorba

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry