Teória a dejiny umenia

Hlavným poslaním je poskytovať poslucháčom ucelený obraz o dejinách umenia a kultúry a zároveň ich podnecovať k tomu, aby sa hlbšie zamýšľali nad zmyslom vlastnej umeleckej tvorby v širšom, kultúrno-duchovnom, i užšom, umeleckom kontexte.

Katedra teórie a dejín umenia je vedeckovýskumné a pedagogické pracovisko. Katedra teórie a dejín umenia má akreditovaný študijný program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (2.1.8), v rámci ktorého školí interných a externých doktorandov. Vedeckovýskumné aktivity sú v súlade so zameraním katedry, ako aj s odbornou profiláciou pedagógov i doktorandov a rozvíjajú sa v nasledovných základných smeroch:

  • dejiny umenia, dizajnu a architektúry
  • teória súčasného vizuálneho umenia
  • ikonografia
  • teória architektúry.

 

 


Katedra teórie a dejín umenia

Vedúci katedry

Členovia katedry

Tajomníčka

Externí pracovníci:

prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Mgr. Eva Hasalová
Mgr. Róbert Karul, PhD.
Mgr. Silvia Moravčíková
MUDr. Ladislav Šabo
Mgr. Juraj Čarný
Mgr. Dana Lynn Moderdovská
Mgr. Trasy Lesan
Mgr. Peter Máčaj, PhD.
Mgr. Martin Šarkan, PhD.

Externí pracovníci DPŠ:

prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
prof. PaedDr. Dušan Kostrub PhD.
Mgr. Stano Masár, ArtD.
doc. Mgr. Mária Dědová, PhD.
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Mgr. Barbora Malik
Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Doktorandi:

Ing. arch. Mgr. arch. Bruno Pella
Mgr. Dáša Oršuliaková
Mgr. Andrea Vrtelová
Mgr. Mária Janušová
Mgr. Nina Vidovencová
Zuzana Lapitková (externá forma)
Barbora Komarová (externá forma)