Elektronické informačné zdroje

Zoznam databáz elektronických informačných zdrojov

scientia.sk – Vyhľadávací portál pre vedu a výskum
Umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznych e-zdrojoch. Portfólio e-zdrojov tvoria licencované ako aj voľne prístupné zdroje, pričom náš používateľ má umožnený prístup do plnotextových dokumentov v databázach, ktoré je naša škola oprávnená využívať (pozri dole uvedené!). Prístup k licenzovaným zdrojom na VŠVU je zabezpečený len prostredníctvom PC zapojených do lokálnej siete našej školy. Hlavnou úlohou linkovacieho servera je dynamicky stanoviť prepojenia do plnotextových dokumentov, do ktorých má príslušná organizácia používateľa prístup spolu s voľne prístupnými zdrojmi.

SpringerLink
SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné aj spoločenské vedy.

Slovenská národná bibliografia

Dostupné e-zdroje, ProQuest Central

Logo spoločnosti Pro Quest

ProQuest Central

  • https://www.proquest.sk/databazy
  • spája 38 plnotextových databáz dostupných na platforme ProQuest Academic. Poskytuje informácie pre viac ako 160 vedných odborov vrátane obchodu a ekonomiky, vedy a techniky, medicíny a zdravia, literatúry a jazykovedy, spoločnosti a kultúry, umenia a histórie.

Summon

Všetky e-zdroje ProQuest prístupné pre VŠVU

Jednotlivé databázy:

Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/vsvu-ebooks/

Webinár: Ako nájsť, citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste

Záznam prednášky z 26. 3. 2021. 

Témou online webinára bolo ako nájsť, citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste (aj z domu). Webinár je určený študentkám/om, doktorandkám/om, pedagogičkám/om a vedkyniam/com, ktoré/í chcú stráviť čo najmenej času hľadaním informácií.

Dostupné e-zdroje, ProQuest Central - prednáška z 26. 3. 2021

Webinár: Citovanie a sledovanie ohlasov vedeckých prác

Záznam z prednášky z 10. 3. 2022

Zoznámite sa s nástrojom scite_, ktorý ponúka kvantitatívny a kvalitatívny pohľad na to, ako sa vedecké publikácie navzájom citujú.

Voľne prístupné elektronické informačné zdroje

Voľne prístupné plnotextové databázy časopisov
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj

Voľne dostupné e-knihy a e-časopisy
https://www.ulib.sk/sk/e-pramene/

Digitálna knižnica
http://digitalna.kniznica.info/browse

Voľne prístupná e-knižnica s rozvojovou literatúrou
https://www.nadaciapontis.sk/projekty/globalne-vzdelavanie/kniznica-globalne-vzdelavanie/

Dejiny umenia – dôležité linky
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/volne-pristupne-informacne-zdroje-pre-spolocenskovedne-odbory/dejiny-umenia/​

Metropolitné múzeum umenia v New Yorku – Prístup k stiahnutiu 422 e-kníh o umení
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F&rpp=12&pg=1

Anglická literatúra na stiahnutie
http://onlinebooks.library.upenn.edu/search.html

Prístup k elektronickým zdrojom University of Cambridge
https://www.libraries.cam.ac.uk/eresources

Prístup na učebný text Sprievodca svetom vedeckého publikovania
https://zenodo.org/record/3236329

Elektronické knihy, slovníky, encyklopédie

Wikipedia
Wikisource
Otvorená filozofická encyklopédia
Veľký slovník cudzích slov (.pdf)
On-line slovník (anglický, nemecký)
Jazykové slovníky
Artcyklopedia
Jazykové okienko MKSR
Udržateľný rozvoj v kultúrnej a kreatívnej praxi/Antológia textov
Remeslo a kniha 2020 – zborník z medzinárodnej konferencie
Obraz-Slovo-Zvuk – zborník z konferencie

Elektronické časopisy

Bibiana Revue

Studies in Conservation

Source: Notes in the History of Art

Architektúra a urbanizmus č. 1 – 2/2017
Architektúra a urbanizmus č. 3 – 4/2017
Architektúra a urbanizmus č. 1 – 2/2018
Architektúra a urbanizmus č. 3 – 4/2020

ARCH zima 2023
ARCH jeseň 2023
ARCH leto 2023
ARCH jar 2023
ARCH zima 2022
ARCH jeseň 2022
ARCH leto 2022
ARCH jar 2022
ARCH 3/2021
ARCH 2/2021
ARCH 1/2021

Pamiatky a múzeá 1/2020
Pamiatky a múzeá 1/2022 (PDF, 14.98 MB)

PROSTOR Zlín, č. 1/2020

Knižnica – časopis pre knihovníctvo (vydáva Slov. nár. knižnica)

DOAJ: Directory of Open Accsess Journals – projekt Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa názvu časopisu alebo článku.

ArtsJournal

Elektronická knižnica časopisov

Abstrakty článkov zo zahraničných časopisov

Vyhľadávač voľne prístupných fulltextov článkov v časopisoch

Voľne prístupné fulltexty článkov v časopisoch

Všeobecné portály, databázy

Európska únia
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
EurLex – bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia vo všetkých oficiálnych jazykoch
Slov-Lex – právny a informačný portál – https://www.slov-lex.sk/domov
Portál VŠ – https://www.portalvs.sk/sk/
Zahraničná databáza  – https://www.computer.org/csdl/search/
Internetový vyhľadávač pre odbornú verejnosť – https://www.elsevier.com/

Galérie

Web Gallery of Art
Galleries online
Artnet – The Art world online

Knižnice, katalógy, knižničné portály

Slovenská národná knižnica
Ústredná knižnica SAV
Univerzitná knižnica v Bratislave
Mestská knižnica v Bratislave
Slovenská pedagogická knižnica
Súborný katalóg periodík SR
Jednotní informační brána
Európska knižnica
InfoLib – Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
InfoGate – Databáza kníh
Elektronická knižnica vedeckej literatúry

Webináre

Charlesworth Group – Ako písať a štruktúrovať vedecké články na publikovanie
(záznam webináru)