Intermédiá

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio ...), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života.

Katedra intermédií – DOOD 2020

O intermédiách

Študijný program Intermédiá bol založený v roku 2007 na základe potreby reagovať na samotný vývoj umeleckého vzdelávania a súčasne aj ako reflexia záujmu mnohých uchádzačov a uchádzačiek o edukáciu prekračujúcu hranice klasických umeleckých druhov vizuálneho umenia. Intermédiá integrovali do vzdelávania prvky, prístupy, formy a prejavy patriace do oblasti napr. dramatických umení (video, zvuk, text, performance a iné), nových technológií (interaktivita, virtuálna realita a iné), ale aj metodiky a prístupy humanitných vied a kultúrnej prevádzky pričom si ponechal i klasické vyjadrovacie prvky (kresba, maľba, objekt, fotografia, …).

Intermédiá sú založené na súčinnosti týchto výtvarných médií a prvkov z iných oblastí umenia (napr. tanec, hudba, film a pod.) s vedeckými, odbornými a spoločenskými oblasťami života. Môžeme ich v krátkosti charakterizovať ako dynamickú experimentalitu medzi médiami a prostrediami. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy, alebo sa vyjadriť k základným otázkam života.

Priebeh štúdia

Základom rozvíjania tvorivého myslenia sú 3 ateliéry – Ateliér intermédií, Ateliér priestorových komunikácií+ a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – v ktorých študenti a študentky konzultujú svoje práce, rozvíjajú svoje zručnosti, získavajú nové vedomosti a profilujú si svoj individuálny umelecký prejav. Súčasťou katedry je aj pracovisko LABu, v ktorom prebieha výuka prípravného kurzu, odborných predmetov a obsahuje základné technické zázemie (videostrižňa, zvukové štúdio, prednášková miestnosť a iné).

V bakalárskom stupni štúdia absolvujú študenti a študentky – 1. semester podľa vlastného výberu buď v Prípravnom kurze sochárstva alebo Prípravnom kurze fotografie, 2. semester Prípravný kurz intermédií, 3. a 5. semester rotáciou po všetkých troch ateliéroch katedry a následne si vyberajú v 6. semestri domovský ateliér. Súčasne môžu vyučiť možnosť stáže na inej katedre ako doplnenie si zručností v oblasti, v ktorej potrebujú alebo Erasmus pobytom na partnerskej umeleckej škole v zahraničí. Počas 8. semestra realizujú a obhajujú bakalársku diplomovú prácu v ateliéri podľa vlastného výberu.
Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia môžu absolventi a absolventky pokračovať ďalej v štúdiu na magisterskom stupni štúdia. Prijatí študenti a študentky sa hlásia do jedného z troch ateliérov, kde v 2. ročníku realizujú aj magisterskú diplomovú prácu.

Študenti a študentky počas štúdia nadobúdajú a rozvíjajú vedomosti a dopĺňajú skúsenosti v oblasti videoartu (na predmetoch Kamera, Strih videa, Zvuk, Videoreport, Videoklip a pod.), klasických médií (Kresba, Modelovanie, Drevo, Kameň, Zváranie, Základy fotografie, Experimentálne materiály a ďalšie), textu (Kritické čítanie, Autorské písanie), presahov do technologicky náročnejších inštalácií (Interaktivita, Základy modelovania počítačom, 3D Modelovanie), praktických postupov (Projektová a produkčná práca), ale i prácu s telom (Performance, Laboratórium intermédií), ktoré môžu uplatniť ako vo svojej umeleckej praxy, tak na trhu práce. Pre potreby vnorenia sa do problematiky súčasného umenia v oblasti intermédií majú možnosť osvojiť si vedomosti cez diskusný predmet Úvod do intermédií a sochárstva a následne ich ďalej rozvíjať prostredníctvom ponuky viacerých umenovedných, estetických a filozofických predmetov.

Uplatnenie

Absolvent či absolventka Intermédií je tvorivo a morálne silná osobnosť, intelektuálne a odborne pripravená pôsobiť v oblasti vizuálneho umenia, byť samostatne či kolektívne činná vizuálna umelkyňa a umelec, uplatniteľná minimálne v zamestnaniach kultúrnej, vzdelávacej a galerijnej prevádzky. Disponuje schopnosťou produkovať vlastné autorské výstupy v podobe produkcie a postprodukcie digitálneho pohyblivého obrazu, objektových diel, performatívnych prejavov, textu a zvuku; organizovať eventy, výstavy a podujatia. Absolventi a absolventky štúdia pôsobia ako kultúrni manažéri a manažérky, galerijní pedagógovia a pedagogičky, produkční a produkčné. Sú vysokokvalifikovaní remeselníci a remeselníčky v oblastiach produkcie objektových či audiovizuálnych výstupov v kultúrnom i komerčnom prostredí.

 

 

Viac informácií nájdete na našom webe: intermedia.vsvu.sk