Organizácia štúdia

Praktické informácie oboznamujúce študenta o priebehu štúdia a výbere predmetov

Akademický rok na VŠVU začína vždy 1. septembra daného kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v danom akademickom roku je rozdelené na zimný a letný semester, ktoré sú rozdelené na výučbovú časť v trvaní dvanásť až štrnásť týždňov a skúškové obdobie. Na VŠVU sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov – ECTS (Viac o systéme nájdete v časti "ECTS – príručka"). Obsah štúdia pre príslušný študijný program a pre jednotlivé ročníky určuje študijný plán tvorený predmetmi, ktoré sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety bez nadväznosti a predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov. K jednotlivým predmetom sú priradené kredity – číselné hodnoty, ktoré vyjadrujú množstvo práce potrebnej na absolvovanie daného predmetu.