Dizajn

Štruktúra oddelení na katedre zohľadňuje skutočnosť, že dizajn zasahuje do širokej sféry tvorby úžitkových artefaktov – od solitérnej či malosériovej výroby po masovú produkciu.

Určujúca pre všetky oddelenia je podmienenosť metód výučby aktuálnymi požiadavkami praxe a potrebou rozvíjania humánnych hodnôt úžitkovej tvorby s dôrazom na sociálne, ekologické, kultúrne otázky a aj na oblasť špecifickej identity ľudskej individuality.

V súčasnosti tvorí katedru prípravný kurz a štyri špeciálne ateliéry. Súčasťou štúdia sú zahraničné študijné pobyty, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a s dizajnérskymi oddeleniami iných škôl. Katedra pravidelne prezentuje výsledky svojej práce na výstavných podujatiach.

Katedra dizajnu

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Technickí pracovníci

Tajomníčka

Externí pracovníci:

Ing. Andrej Červeňan
Ing. Peter Červinka
doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
prof. Dr. Ing. Marián Murgaš, CSc.
Mgr. art. Maroš Schmidt
​​​​​​​Ing. Tomáš Urík, PhD.

Doktorandi:

Mgr. art. Martin Franzen
Mgr. art. Eva Šimonovičová Rutová
Mgr. art. Pavol Soukal
Mgr. art. Petra Rybánska

Václav Kautman, akad. soch. (externá forma)
Mgr. art. Radovan Labaš (externá forma)