Etický kódex

Základné etické požiadavky na konanie a správanie študentov a študentiek, akademických pedagogických pracovníkov a pracovníčok a vedeckých pracovníkov a pracovníčok VŠVU pre oblasť pedagogickú, umeleckú, vedeckú a interpersonálnu

Vnútorný predpis VŠVU v Bratislave č. 5/2019
Smernica rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Etický kódex Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Preambula 

Znenie Etického kódexu VŠVU (ďalej len Etický kódex) predstavuje základné etické požiadavky na konanie a správanie študentov a študentiek, akademických pedagogických pracovníkov a pracovníčok a vedeckých pracovníkov a pracovníčok VŠVU pre oblasť pedagogickú, umeleckú, vedeckú a interpersonálnu. Etický kódex VŠVU je morálne zväzujúcim prehlásením, schváleným Akademickým senátom a prerokovaným Umeleckou radou. 

I. oddiel – Základné ustanovenia 

Čl. 1 – Predmet úpravy a pôsobnosť Etického kódexu 

 1. Etický kódex je vyjadrením ľudskoprávnych a zákonných hodnôt a princípov uplatňovaných v prostredí VŠVU, ale aj v rámci aktivít a vo vzájomných vzťahoch členov akademickej obce VŠVU. Stanovuje etické princípy správania zamestnancov a študentov VŠVU. 
 2. Etický kódex je morálne záväzný pre členov akademickej obce VŠVU a primerane sa vzťahuje na ďalších zamestnancov VŠVU. Nedodržiavanie hodnôt a princípov obsiahnutých v tomto etickom kódexe posudzuje Etická rada VŠVU. 

Čl. 2 – Všeobecné etické zásady 

 1. Členovia akademickej obce VŠVU sa zaväzujú dodržiavať všeobecne známe a rešpektované zásady správania založené na ľudských právach (vrátane dodržiavania antidiskriminačného zákona č.365/2004 Z.z. v platnom znení), ktorými je viazaná Slovenská republika a ktorými je VŠVU viazaná ako inštitúcia vyššieho vzdelávania. 
 2. Každý člen akademickej obce VŠVU svojim konaním najmä: 

a) prejavuje úctu voči každému človeku a rešpektuje základné ľudské práva a slobody, 

b) netoleruje žiadne fyzické a psychické násilie, aktívne vystupuje proti zneužívaniu, ponižovaniu, zosmiešňovaniu, šikanovaniu jednotlivcov alebo skupiny, 

c) odmieta diskrimináciu v akejkoľvek podobe, vrátane sexuálneho obťažovania (tak, ako ho definuje antidiskriminačný zákon), 

d) nesie právnu, profesionálnu a morálnu zodpovednosť za svoje konanie, 

e) ctí a rešpektuje všetky formy vzdelávania, samovzdelávania, umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti na VŠVU, 

f) ctí a rešpektuje slobodu myslenia, slobodu slova a kritického myslenia, samostatnej tvorby a bádania, slobodnú výmenu názorov a odlišný názor vyjadruje korektne a konštruktívne, 

g) ctí zásady kolegiality a akademickej spolupráce, 

h) nevyužíva svoje funkčné či pracovné postavenie v organizačnej štruktúre na osobný prospech, ani na prospech tretích osôb, 

i) dodržiava pravidlá politickej a náboženskej neutrality na akademickej pôde, 

II. oddiel – Etické zásady vo vzdelávacej činnosti 

Čl. 3 – Vysokoškolskí učitelia a vedeckovýskumní pracovníci 

 1. VŠVU vyžaduje od vysokoškolských učiteľov najmä: 

  a) vysokú úroveň umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti a výučby s cieľom poskytnúť študentom VŠVU veľmi dobré vzdelanie, 

  b) morálnu integritu, to znamená vysokú úroveň morálnych kvalít 

  c) zodpovednosť, to znamená všestranné zvažovanie následkov každej činnosti. 

 2. Vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník na VŠVU najmä: 

a) koná čestne a zodpovedne voči iným, rešpektuje práva iných, odmieta diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, rodovej identity a rodového prejavu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, 

b) rešpektuje právo študenta na slobodný prístup ku vzdelaniu, 

c) pristupuje k študentom a výučbe z aspektu tolerancie, úcty k človeku a rešpektu k slobode myslenia, so študentmi jedna čestne, spravodlivo a otvorene, 

d) nedopúšťa sa osobného ponižovania a nátlaku, zastrašovania a zosmiešňovania, psychického a fyzického násilia, sexuálneho obťažovania 

e) chová sa k študentom vždy spravodlivo, nevyžaduje od nich činnosti, ktoré patria k jeho vlastným povinnostiam, neprivlastňuje si ich prácu a ním dosiahnuté výsledky, 

f) podporuje osobný rast študentov s cieľom vychovať ucelenú osobnosť tak z odborného, ako aj etického hľadiska, 

g) uplatňuje objektívnosť, nezaujatosť a transparentnosť pri hodnotení študijných výsledkov, 

h) netoleruje plagiátorstvo, nedodržiavanie termínov a nesplnenie zadaní. 

Čl. 4 – Študenti VŠVU 

Každý študent VŠVU počas štúdia: 

a) koná čestne a zodpovedne voči iným, rešpektuje práva iných, odmieta diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, rodovej identity a rodového prejavu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, 

b) uvedomuje si svoje práva na kvalitné odborné vzdelanie, využíva obdobie štúdia na osobnostný a kvalifikačný rast, 

c) nedopúšťa sa osobného ponižovania a nátlaku, zastrašovania a zosmiešňovania, psychického a fyzického násilia, sexuálneho obťažovania, 

d) svoje študijné výsledky dosahuje vždy len poctivým spôsobom, nepodvádza a nepoužíva nečestné postupy počas akéhokoľvek overovania jeho študijných poznatkov a vedomostí, 

e) nedopúšťa sa plagiátorstva, cudziu prácu nevydáva za svoju, 

f) s dôstojnosťou a úctou sa správa k zamestnancom VŠVU, 

g) netoleruje neúctu a iné neetické zaobchádzanie s ľuďmi, odmieta ľahostajnosť a toleranciu k etickému pochybeniu iných, 

h) slobodne vyjadruje svoje názory, ctí slobodu slova a kritického myslenia, 

i) neznevažuje výsledky práce iných študentov ani vyučujúcich, 

j) nenarúša riadny priebeh výučby neskorým príchodom na vyučovanie alebo hodnotenia teoretických a odborných predmetov, dodržiava termíny odovzdania teoretických prác i praktických zadaní, dodržiava termíny stanovené Študijným oddelením (účasť na zápise, skúškach, obhajobách). 

III. oddiel – Etické zásady pre umeleckú a vedeckovýskumnú činnosť 

Čl. 5 

 1. Vysokoškolský učiteľ a vedeckovýskumný pracovník uskutočňuje umeleckú, vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť ako prostriedok k zvyšovaniu úrovne poznania a kultúry spoločnosti ako celku a ako prostriedok k aktívnemu sebavzdelávaniu, ktorý vedie k skvalitneniu výučby študentov. 
 2. Vysokoškolský učiteľ, vedeckovýskumný pracovník, ako aj študent (najmä) doktorandského štúdia: 

a) rešpektuje hlavné zásady umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti, 

b) ctí a rešpektuje pravidlá objektivity umeleckej činnosti a hľadania pravdy pri rešpektovaní špecifík v danom odbore; 

c) je prístupný tímovej spolupráci a odbornej diskusii, komunikuje vecným a otvoreným spôsobom s korektnou argumentáciou, podporuje tvorivý dialóg; 

d) výsledky svojej umeleckej činnosti alebo vedeckovýskumnej činnosti zverejňuje len vtedy ak ich sám dosiahol, alebo prispel významnou časťou, vystríha sa akémukoľvek druhu plagiátorstva, 

e) osobne zodpovedá za postupy, hodnovernosť, pôvodnosť a výsledky umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti, 

f) odborné posudky alebo expertízy vykonáva s plnou zodpovednosťou, nestrannosťou, so zachovaním maximálnej objektivity, 

g) nepripúšťa konflikt záujmov, zaujatosť, účelové skresľovania ani ovplyvňovanie svojej osoby vonkajšími záujmami pri vykonávaní expertíznej a posudzovateľskej činnosti. 

IV. oddiel – Aplikácia Etického kódexu 

Čl. 6 – Porušenie Etického kódexu 

 1. Prerokovanie podnetov porušenia Etického kódexu prebieha štandardným organizačným postupom cestou príslušných nadriadených zamestnancov, resp. cestou príslušných orgánov akademickej samosprávy s možnosťou predloženia prípadu Etickej rade VŠVU v ktorejkoľvek fáze konania. 
 2. Podnety na porušenie Etického kódexu VŠVU môžu byť posúdené ako porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, prípadne ako neplnenie požiadaviek pre riadny výkon práce. S takýmto posúdením môže byť spojené uplatnenie príslušných právnych dôsledkov v akademickej, pracovnoprávnej, trestnoprávnej alebo disciplinárnej rovine. 
 3. V prípade podania podnetu vo veci Etického kódexu na Etickú radu, rozhoduje Etická rada tromi spôsobmi – podnet bol opodstatnený, čiastočne opodstatnený alebo neopodstatnený. Rozhodovanie Etickej rady ďalej upravuje Rokovací poriadok Etickej rady. 
 4. Podanie podnetu na porušenie Etického kódexu nemôže viesť ku neoprávnenému postihu voči subjektu, ktorý podal tento podnet (ako stanovuje aj antidiskriminačný zákon 365/2004 Z.z.). V prípade, že subjekt podá sťažnosť na Etickú radu za neoprávnený postih, je Etická rada povinná zaoberať sa týmto podnetom samostatne. 

Čl. 7 – Etická rada VŠVU 

 1. Porušením Etického kódexu VŠVU alebo porušením všeobecných princípov definovaných v kódexe sa zaoberá nezávislá Etická rada VŠVU. 
 2. Etická rada VŠVU je stálym poradným orgánom rektora. Predsedu a členov rady navrhuje rektor a schvaľuje Akademický senát. K prerokovaniu konkrétnych podnetov môže rektor navrhnúť ďalších členov, ktorých schvaľuje AS. 
 3. Podrobnosti o Etickej rade VŠVU a prijímaní podnetov upravuje Rokovací poriadok Etickej rady VŠVU, ktorý vydáva rektor VŠVU ako smernicu. 

Čl. 8 – Záverečné ustanovenia 

 1. Tento Etický kódex VŠVU bol prerokovaný na 8. riadnom zasadnutí Akademického senátu VŠVU dňa 11.6.2019 a schválený uznesením č. 6/R8/2019. 
 2. Tento Etický kódex VŠVU nadobúda platnosť dňa 11.6.2019 a účinnosť dňa 1.7.2019. 

V Bratislave dňa 11. 7. 2019 

BK_podpis

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU