Prijímacie pohovory - magisterské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania v akademickom roku 2020/2021 na magisterské štúdium s nástupom v roku 2021/2022

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa študijného odboru Umenie alebo Vedy o umení a kultúre, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 24. 6. – 25. 6. 2021 a vyhodnotí elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia a estetiky.

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh (viď. nižšie) následne v období medzi 1. 6. 2021 od 6.00 hod. do 20. 6. 2021 do 8.00 hod. vloží portfólio a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterské štúdium prostredníctvom stránky: https://obhajoby.vsvu.sk; prístupové údaje a návod boli zaslané na mailové adresy, ktoré boli uvedené v prihláške.

Pokiaľ by ste s vkladaním súborov mali problém, pošlite ich na mailovú adresu v jednom spoločnom PDF formáte max. do 8 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu (maliarstvo, grafika, fotografia, intermedia, socha, uzit_umenie, dizajn, textil, viz_komunikacia, architektura, reštaurovanie, dejiny_prax) portfólio s motivačným listom podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov:

Maliarstvo

 • portfólio uchádzača
 • motivačný list uchádzača 

Grafika a iné médiá

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list s víziou uchádzača o náplni magisterského štúdia

Fotografia a nové médiá 

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a písomné predstavenie najreprezentatívnejších projektov
 • motivačný list uchádzača musí obsahovať odpovede na tieto otázky:
  – vysvetlite nám, prečo ste sa rozhodli študovať fotografiu na magisterskom stupni štúdia, a čo pre Vás fotografia znamená.
  – napíšte nám, čo očakávate od magisterského štúdia na katedre Fotografie a nových médií VŠVU a akým témam, by ste sa chceli venovať počas štúdia.
  – napíšte nám, Vašu víziu, čo by ste chceli dosiahnuť po ukončení magisterského štúdia na katedre Fotografie a nových médií VŠVU.

Intermédiá 

 • portfólio uchádzača  s anotáciami, poznámkami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list uchádzača 

Socha, objekt, inštalácia 

 • portfólio uchádzača 
 • motivačný list uchádzača 

Úžitkové umenie 

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom 
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať. 

Dizajn 

 • portfólio uchádzača  
 • motivačný list uchádzača 

Textilná tvorba 

 • portfólio uchádzača s krátkymi anotáciami k jednotlivým dielam
 • motivačný list uchádzača 

Vizuálna komunikácia 

 • portfólio uchádzača:  do výberu prác (cca 15-20 ks), zaraďte len tie práce, ktoré súvisia s vaším predchádzajúcim štúdiom a prácou v grafickom dizajne a vizuálnej komunikácii a vaše práce súvisiace s témou a problematikou, ktorej sa chcete v magisterskom stupni štúdia venovať.
 • motivačný list uchádzača by mal obsahovať zdôvodnenie vašej motivácie pre štúdium v konkrétnom ateliéri (Ateliér Písmo, Ateliér Identita, Ateliér Priestor, Ateliér Multimédií-MediaLab) a popis rámcovej témy alebo problematiky, ktorou by ste sa chceli počas štúdia zaoberať. 

Architektonická tvorba 

 • portfólio uchádzača  s krátkymi anotáciami (stručný popis diela maximálne pár viet) 
 • motivačný list uchádzača 

Reštaurátorská tvorba 

 • portfólio uchádzača:
  a) Pri fotografických záznamoch jednotlivých diel sa vyžaduje uviesť: názov, techniku, rok vzniku, rozmer, názov školy a meno pedagóga pod ktorého vedením sa dielo realizovalo (ak ide o kópiu alebo vzniklo napr. v rámci prípravky a pod.) alebo či ide o voľnú tvorbu.
  b) Pri fotografickom zázname reštaurátorských realizácií sa vyžaduje uviesť:
  1. základné údaje, ktoré budú obsahovať: názov diela, umiestnenie, materiál, techniku, datovanie, autora, rozmery a meno garanta/zodpovedného reštaurátora; 
  2. krátka anotácia, ktorej obsahom bude: reštaurátorský zámer, stručné zhrnutie výsledkov výskumu a krátka charakteristika reštaurátorskej realizácie. V prípade, že ide o kolektívnu prácu, aj presný rozsah práce uchádzača.
 • motivačný list uchádzača, ktorý má obsahovať stručné zhrnutie problematiky, ktorej by sa počas svojho magisterského štúdia chcel uchádzač venovať.

Dejiny a prax súčasného umenia

 • písomná esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán, ktorej súčasťami bude vyjadrenie ich názoru na tieto okruhy: 
  a) aké umelecké diela považujú za blízke ich názoru na umenie
  c) ktoré knihy, vrátane umelecko-historických alebo filmy o umelcoch/umelkyniach čítali alebo videli
  d) ktoré výstavy navštívili alebo si pamätajú, čím ich zaujali po umeleckej a kurátorskej stránke
  e) o ktorých výtvarníčkach a výtvarníkoch, prípadne obdobiach a smeroch by sa radi učili a prečo
  f) aký zmysel vidia v činnosti historika a teoretika  a kurátora súčasného umenia  v dnešnom svete

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva z nasledujúcich študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!), ktoré sú uvedené aj s predpokladaným počtom prijatých uchádzačov:

Študijný odbor: Umenie

Študijné programy:

 • Maliarstvo 6
 • Grafika a iné médiá 11
 • Fotografia a nové médiá 10
 • Intermédiá 9
 • Socha, objekt, inštalácia 8
 • Úžitkové umenie 4
 • Dizajn 14
 • Textilná tvorba 8
 • Vizuálna komunikácia 11
 • Architektonická tvorba 11
 • Reštaurátorská tvorba 9

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a prax súčasného umenia 8

Uvedené počty uchádzačov nie sú záväzné.

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle najneskôr do 24. 5. 2021 elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená: 

Uchádzač musí priamo do elektronickej prihlášky vložiť profesijný životopis.

Na mailovú adresu odošle nasledovné prílohy:

 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 • elektronická kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU), v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka

 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium
  Viac informácií:
  https://www.slovensko.sk
  http://www.minedu.sk

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 20 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 200037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 20 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 200037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijné programy: Maliarstvo, Grafika a iné médiá, Fotografia a nové médiá, Intermédiá, Socha, objekt, inštalácia, Úžitkové umenie, Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, Architektonická tvorba, Reštaurátorská tvorba

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímací konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia a estetiky. Komisia zohľadní aj dosiahnuté výsledky v absolvovanom bakalárskom študijnom programe (vážený študijný priemer v tomto štúdiu).

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe).
 • motivačný list/písomná esej uchádzača pri niektorých študijných programoch so zverejnenými otázkami pre uchádzača

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a motivačný list (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Priebeh prijímacieho konania a kritériá prijatia pre študijný program:
Dejiny a prax súčasného umenia

Uchádzač o magisterské štúdium v programe Dejiny a prax súčasného umenia sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent či študentka absolvovali bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre a takisto v odbore Umenie,  potom sa môžu predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania je písomné preverovanie záujmu uchádzačky/uchádzača o študijný program a odbor, na ktorý sa hlási, ďalej preverovanie kultúrnej orientácie  vôbec a všeobecnej rozhľadenosti v teórii a  praxi súčasného umenia, v problematike umenia a kultúry v rozsahu bakalárskeho štúdia. Každá uchádzačka/každý uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období medzi 1.6. 2020 od 6.00 hod. do 24.6. 2020 do 8.00 hod. pošle na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk v jednom spoločnom PDF formáte označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu (dejiny_prax) písomnú esej, ktorej súčasťami bude vyjadrenie ich názoru na tieto okruhy:

 • písomná esej v rozsahu minimálne 3 a maximálne 5 normostrán, ktorej súčasťami bude vyjadrenie ich názoru na tieto okruhy: 
  a) prečo sa hlásia na príslušný odbor a študijný program
  b) aké umelecké diela považujú za blízke ich názoru na umenie
  c) ktoré knihy, vrátane umelecko-historických alebo filmy o umelcoch/umelkyniach čítali alebo videli
  d) ktoré výstavy navštívili alebo si pamätajú, čím ich zaujali po umeleckej a kurátorskej stránke
  e) o ktorých výtvarníčkach a výtvarníkoch, prípadne obdobiach a smeroch by sa radi učili a prečo
  f) aký zmysel vidia v činnosti historika a teoretika  a kurátora súčasného umenia  v dnešnom svete

V prípade, že sa prijímacie konanie na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu bakalárskeho stupňa, uchádzač alebo uchádzačka  sú prijatí na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu bakalárskeho stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Prijímacia komisia je menovaná rektorkou VŠVU. Komisia zohľadňuje výsledky prijímacieho konania ako je písomná esej a jej jednotlivé časti, ktoré sa budú hodnotiť a bodovať a súčasne sa zohľadňujú aj študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia.

Odporúčaná literatúra k prijímacím pohovorom

CHATELET, Albert. Ed. Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. Praha, Ottovo nakladatelství 2004

FOSTER, Hal – KRAUS, Rosalind – BOIS, Yves-Alain – BUCHLOH, Benjamin: Umění po 1900. Modernizmus, antimodernizmus, postmodernizmus. Praha: Slovart, 2007.

NELSON, Robert, SHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava : N-CSU – Slovart, 2004.