Akademická knižnica

Hlavným poslaním Akademickej knižnice VŠVU je knižnično-informačné zabezpečenie pedagogického procesu a umelecko-vedeckej práce pedagogických zamestnancov, poslucháčov vysokej školy, ale aj používateľov z iných pracovísk.

Počas marca bude knižnica poskytovať výpožičky pre pedagógov, diplomantov a doktorandov na základe mailového dohovoru.