Vizuálna komunikácia

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach dizajnu vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume.

Na Katedre vizuálnej komunikácie...

  • sa naučíš tvoriť logo a vizuálnu identitu, tvoriť nové písma a pracovať s typografiou, uplatňovať grafický dizajn v priestore, navrhovať výstavy a expozície, tvoriť appky, video hry a pracovať s AR
  • budeš spolupracovať so svojími spolužiakmi, ale aj s kultúrnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami či súkromnými spoločnosťami
  • budeš aktívne spolupracovať na workshopoch a výstavách a budeš mať možnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných dizajnérskych súťaží a prehliadok ako Národná cena za dizajn, Trienále plagátu Trnava, Bienále plagátu v Brne, Graduation Projects v Poľsku a mnoho ďalších
  • ruka v ruke s klasickými analógovými technológiami sa naučíš pracovať aj s plotrom, 3D tlačiarňou, laserom, artdoinom.  Naučíš sa ovládať software Adobe, Rhino, Glyphs a i.

O vizuálnej komunikácii na VŠVU

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach dizajnu vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume. 

Základnými predpokladmi pre prijatie na štúdium sú talent a spôsob myslenia uchádzača. Predpokladmi úspešného štúdia sú rozvíjanie talentu, analytického a kritického myslenia a ovládanie komunikačných vizuálnych vyjadrovacích prostriedkov (práca s písmom, grafickým znakom, kresbou, ilustráciou, fotografiou, grafickým či iným výtvarným materiálom, práca s multimédiami, práca v priestore, atď.). Dôraz kladieme aj na remeselné schopnosti študentov vedieť tieto podklady technicky a technologicky spracovávať a analógovo či digitálne využívať vo vizuálnej komunikácii.

Cieľom je získanie zručností a schopností v uplatňovaní vlastných tvorivých postupov na splnenie úloh a riešenie odborných problémov, čiže na synergiu logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia s praktickými postupmi (zapájajúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov) nadobudnutie kompetencií, čiže overenú schopnosť používať vedomosti, zručnosti a metodologické postupy v pracovných, výskumných alebo študijných situáciách v zmysle profesionálnej zodpovednosti a samostatnosti.

Profesionálne uplatnenie

Absolventi Katedry vizuálnej komunikácie nachádzajú profesionálne uplatnenie mnohými spôsobmi. Niektorí pracujú sami ako freelanceri, iní pracujú pre malé grafické štúdiá alebo reklamné agentúry a niektorí si založia svoje vlastné grafické štúdio. Ďalší absolventi nájdu uplatnenie vo veľkých agentúrach s desiatkami zamestnancov alebo v spoločnostiach s vlastnými  in-house grafickými dizajnérmi ako sú múzeá, galéria, vydavateľstvá, IT firmy, architektonické štúdiá či mestské samosprávy. Obsah práce  grafických dizajnérov je  veľmi široký, od loga pre lokálny barbershop až po vizuálnu identitu veľkej korporácie, od návrhu dizajnu pre nezávislý časopis až po realizáciu výpravných niekoľko sto stranových kníh, od návrhu malej výstavy až po návrh orientačných systémov vo veľkých architektonických projektov alebo od  multimediálnych vizualizácií pre koncerty a divadelné hry až po návrhy UI a UX pre veľké softwarové firmy.

Program štúdia 

V bakalárskom stupni štúdia absolvujú študenti podľa učebného plánu na daný akademický rok nasledovne – 1. semester v Prípravnom kurze grafického dizajnu, 2. a 5. semester v Ateliéri Identita, 3. a 6. semester v Ateliéri Písmo, 4. a 7. semester v Ateliéri Priestor a bakalársku prácu počas 8. semestra realizujú a obhajujú v ateliéri podľa vlastného výberu.

Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia môže absolvent pokračovať ďalej v štúdiu na magisterskom stupni štúdia.  Prijatí  študenti sa hlásia do jedného z ateliérov alebo laboratória katedry, kde v 2. ročníku realizujú aj diplomovú prácu.

Výsledkom štúdia je absolvent – tvorivo a morálne silná osobnosť, intelektuálne a odborne pripravená pôsobiť v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, riešiť všetky úlohy, projekty a výzvy, ktoré prax v komerčnom, výskumnom ale aj vzdelávacom prostredí prináša.