Aktuálne vnútorné predpisy

Aktuálne vnútorné predpisy a smernice rozdelené podľa oblastí

Akademický senát

Akreditačná rada

Ekonomická oblasť

Etická rada

Galéria Medium

Habilitácie, inaugurácie

Knižničný poriadok

Kolektívna zmluva

Organizačný poriadok, Pracovný poriadok

Umelecká rada

Správna rada

Strategické dokumenty

Štatút VŠVU

Študenti, štúdium, štipendiá, poplatky

Študijný poriadok

Tvorba sociálneho fondu, Príspevok na rekreáciu

Výberové konania