Konzultácie - Kabinet kresby

Terminy a kontakty

Kresba pre reštaurátorskú tvorbu

Konzultácie s uchádzačmi o štúdium reštaurovania sú orientované na všeobecnú výtvarnú a koncepčnu časť zadaní prijímacích skúšok (portrét, sediaca postava, zátišie, figurálna kompozícia v určenom formáte).

Konzultácie prebiehajú len v termínoch dohodnutých vopred prostredníctvom e-mailu.

Kabinet č. 255, ateliér č. 258, Drotárska 44

Pre konzultacie týkajúce sa špecializovanej časti zadaní prosím kontaktujte príslušných pedagógov Katedry reštaurovania.

Kresba pre textilnú tvorbu a užitkové umenie

Konzultácie prebiehajú každý piatok od 9:00 do 16:00

Kresba pre fotografiu a nové médiá, intermédiá a mutimédiá a vizuálnu komunikáciu

Konzultácie prebiehajú každý útorok od 16:00 do 20:00

Konzultácie si treba dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

Kresba pre architektonickú tvorbu a dizajn

Konzultácie prebiehajú každý piatok od 13:30 do 16:00

Kresba pre grafiku a iné médiá

Konzultácie prebiehajú v pondelok od 8:00 do 13:00 a vo štvrtok od 13:00 do 18:00

Suma za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút: 10,00 € (vrátane platnej DPH).

Poplatok za konzultácie pre uchádzačov o štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

  • číslo účtu: 7000077739/8180
  • IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • variabilný symbol: 307

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

  • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
  • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • Účel platby: variabilný symbol 307

Doklad o úhrade je potrebné priniesť pedagógovi na konzultáciu alebo poslať e-mailom pedagógovi.