Programová rada VŠVU

Programová rada zodpovedá za kvalitu vzdelávania.

Programová rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je orgánom VŠVU, ktorej úlohou je podporovať napĺňanie štandardov kvality vzdelávania v rámci vnútorného systému VŠVU. Rada je poradným orgánom rektora pre oblasť zabezpečenia a hodnotenia kvality vnútorného systému vysokoškolského vzdelávania na VŠVU, ktorý zodpovedá za kvalitu vzdelávania v študijných programoch a iných formách vzdelávania, za umeleckú činnosť a výskum v študijných programoch, ako aj v habilitačných a inauguračných konaniach.

Predsedom Rady je prorektor pre študijné záležitosti, pričom jeho funkcia trvá počas výkonu jeho funkcie prorektora pre študijné záležitosti tak, ako to ustanovuje Štatút VŠVU a zákon o vysokých školách. Členmi Rady sú prorektori, osoby zodpovedné za študijné programy, zástupcovia študentov (jeden za každý z 1., 2. a 3. stupňa štúdia) a externých členov profesijných inštitúcií a profesijných komôr. Rada zasadá minimálne raz za akademický semester.

Personálne zloženie Programovej rady VŠVU:

Predseda:

  • Mgr. Norbert Lacko, PhD. (VŠVU v BA)

Členovia:

  • hlavní zabezpečujúci pedagógovia: automatická nominácia za jednotlivý ŠP
  • Bc. Zuzana Šupolová (za bakalársky stupeň štúdia, VŠVU v BA)
  • Mgr. Alexandra Smolková (za magisterský stupeň štúdia, VŠVU v BA)
  • Mgr. art. Ema Lančaričová (za doktorandský stupeň štúdia, VŠVU v BA)
  • doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (FA STU v BA)
  • Mgr. Viera Kleinová (SNG, BA)
  • Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková (KM, PO)
  • Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. (VSG, KE)

Dokumenty Programovej rady VŠVU

VP 14/2021 Štatút Programovej rady VŠVUPDF, 575 KB

Akademický kalendár

Aktuálne vnútorné predpisy

Katedry