Aktuálne vnútorné predpisy

Aktuálne vnútorné predpisy a smernice rozdelené podľa oblastí

Akademický senát

Agenda akreditácií

Ekonomická oblasť

Etická rada

Galéria Medium

Štatút galérie MEDIUMPDF, 224 KB

Habilitácie, inaugurácie

Knižničný poriadok

Kolektívna zmluva

Ochrana osobných údajov

Organizačný poriadok, Pracovný poriadok

Umelecká rada

Rokovací poriadok Umeleckej rady VŠVUPDF, 301 KB

Správna rada

Strategické dokumenty

Štatút VŠVU

Študenti, štúdium, štipendiá, poplatky

Študijný poriadok

Tvorba sociálneho fondu, Príspevok na rekreáciu

Výberové konania