Prijímacie pohovory - doktorandské štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium s nástupom v akademickom roku 2024/2025

 1. Kto si môže podať prihlášku na doktorandské štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na doktorandské štúdium
 3. Dôležité termíny prijímacieho konania
 4. Ako sa podávajú prihlášky na doktorandské štúdium
 5. Poplatok
 6. Termín prijímacieho konania
 7. Priebeh prijímacieho konania
 8. Témy doktorandského štúdia

1. Kto si môže podať prihlášku na doktorandské štúdium

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval magisterské štúdium, t. j. študijný program druhého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU a uchádzať sa tak o jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu druhého stupňa, úspešný uchádzač je prijatý na doktorandské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu druhého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu druhého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2024 musí preukázať absolvovanie druhého stupňa predložením overenej kópie magisterského diplomu a dodatku.

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani


2. Kedy sa podávajú prihlášky na doktorandské štúdium

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU vyplní a odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU od 3. 4. 2024 do 3. 6. 2024.

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období od 11. 6. 2024 od 12.00 hod. do 14. 6. 2024 do
12.00 hod.
 vloží portfólio a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium prostredníctvom stránky:

 • https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú dňa 11. 6. 2024 do 12.00 hod. zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

3. Dôležité termíny prijímacieho konania

 • od 3. 4. 2024 do 3. 6. 2024 – podanie prihlášky
 • do 3. 6. 2024 – zaplatiť poplatok
 • od 11. 6. 2024 od 12.00 hod. do 14. 6. 2024 do 12.00 hod. – vloží uchádzač súbory na úložisko
 • v dňoch 25. 6. – 26.6. 2024 – pohovor uchádzača pred prijímacou komisiou

4. Ako sa podávajú prihlášky na doktorandské štúdium

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU si podáva prihlášku maximálne na dva študijné programy, pričom sa vždy prihlasuje na jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia (zvolí si buď internú, alebo externú formu štúdia, ak sú vypísané) na danom študijnom programe. Témy dizertačných prác vypíše rektor VŠVU najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať.

Uchádzač si môže podať prihlášku na obidva z nasledujúcich študijných programov:

 • výtvarné umenie (špecializácie: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba)
 • dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

Postup:

Prvý krok:

Elektronická prihláška je umiestnená:

2. krok:

Na emailovú adresu odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 3. 6. 2024, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje

3. krok:

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období od 11. 6. 2024 od 12.00 hod. do 14. 6. 2024 do
12.00 hod.
 vloží portfólio (uchádzači o umelecké programy) a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium prostredníctvom stránky:

https://ulozisko.vsvu.sk/

v pdf formáte max.veľkosť do 100 MB:

 • profesijný životopis a podrobný súpis umeleckej, resp. publikačnej činnosti a aktivít tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých vysokých škôl)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude dodatočne potvrdený do termínu zápisu študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU); v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka najneskôr  do termínu zápisu na štúdium.
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium.

Viac informácií: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/


5. Poplatok

Poplatok vo výške 40 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača
 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.


6. Termín prijímacieho konania

Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 25. 6. – 26. 6. 2024 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne; v odôvodnených prípadoch online iba pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú).


7. Priebeh prijímacieho konania

Prijímací pohovor má preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU. Prijímací pohovor na doktorandské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne. Komisia pri svojom rozhodovaní zohľadňuje rozsah a kvalitu umeleckej činnosti alebo odbornej publikačnej činnosti uchádzača, rovnako tak výsledky umeleckej alebo odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských umeleckých, vedeckých a odborných prác a pod.).

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU.

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia portfólia umeleckej činnosti (pre študijný program výtvarné umenie so špecializáciami: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba) alebo prezentácia portfólia publikačnej činnosti (pre študijný program dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry).
 • prezentácia projektu a témy dizertačnej práce
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a aktivity tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami, projekt na tému dizertačnej práce, rozpravu s uchádzačom, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.

8. Témy doktorandského štúdia

Kontakty