Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.vsvu.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Video ukážky neposkytujú titulky.
  [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
 • Neposkytuje sa alternatívny obsah k video ukážkam.
  [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audio komentár alebo alternatívne médium (pre médiá nahraté vopred)]
 • Video ukážky neobsahujú audiokomentár.
  [Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audiokomentár (pre médium nahraté vopred)]
 • Štruktúra nadpisov v obsahu nie je miestami dodržovaná, spravidla v udalostiach, miestne aj v obsahových stránkach (preskočenia úrovní, chýbajúce nadpisy alebo ich označenie). Zoznamy v obsahu nie sú miestami označené ako zoznamy, najčastejšie niektoré zoznamy pracovníkov v bočných informačných stĺpcoch. Tabuľky v obsahu nemajú záhlavia. Zvýraznenie textov je vyhotovené iba pomocou farby namiesto zodpovedajúceho formátu písma/kódu.
  [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy; Odporúčanie 2.4.10 Nadpisy sekcií]
 • Niektoré navigačné odkazy (napríklad neaktívne odkazy v menu, klikateľné tagy udalostí), farebne odlíšené stránky, ako aj farbou zvyraznené texty neposkytujú dostatočný kontrast.
  [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny); Odporúčanie 1.4.6 Kontrast (zvýšený)]
 • Niektoré hypertextové odkazy v texte nemajú zadefinovaný pre používateľa čitateľný alebo použiteľný text (odkazy typu "TU" alebo naopak, celé URL adresy); spravidla odkazy na externé stránky.
  [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte); Odporúčanie 2.4.9 Účel odkazu (iba odkaz)]
 • Chýba mechanizmus preskočenia blokov stránky, napríklad preskočenie zo začiatku stránky na obsah.
  [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Cudzojazyčné časti obsahu nie sú označené zodpovedajúcim jazykom.
  [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Dokumenty na stiahnutie spravidla nesposkytujú sémantické formátovanie textu, navigačnú štruktúru alebo značky, meta informácie o dokumente a jazyku.
  [Kritéria úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, 2.4.2 Každá stránka má názov, 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami, 3.1.1 Jazyk stránky, 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29.12.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29.12.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: . Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Tomáš Jančařík, zastupujúci webmaster, z oddelenia Správa webu v rámci administratívy.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: .