Pedagogická rada VŠVU

Pedagogická rada podporuje zlepšovanie kvality vzdelávania na VŠVU.

Pedagogická rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je orgánom VŠVU, ktorej úlohou je podporovať napĺňanie štandardov kvality vzdelávania v rámci vnútorného systému VŠVU. Je nehierarchicky postaveným orgánom, v rámci ktorého môže každý člen Rady slobodne a demokraticky vysloviť svoj názor za účelom zlepšovania kvality vzdelávania na VŠVU. Rada sa nezáväzne vyjadruje k výsledkom pedagogického procesu, k jeho priebehu a ďalším činnostiam patriacim do vzdelávacieho procesu.

Predsedom Rady je prorektor pre študijné záležitosti, pričom jeho funkcia trvá počas výkonu jeho funkcie prorektora pre študijné záležitosti tak, ako to ustanovuje Štatút VŠVU a zákon o vysokých školách. Členom Rady je automaticky každý pedagóg a interný doktorand školy. Rada zasadá minimálne raz za akademický semester.

Dokumenty Pedagogickej rady VŠVU

VP 13/2021 Štatút Pedagogickej rady VŠVUPDF, 590 KB

Akademický kalendár

Aktuálne vnútorné predpisy

Katedry