Kancelária pre kvalitu

Úlohou kancelárie je vyhodnocovať materiály o kvalite vzdelávania na škole, pripravovať štatistické podklady na rokovania Rady garantov a Akreditačnej rady VŠVU.

Úlohou Kancelárie pre kvalitu (ďalej len „kancelária“) je vyhodnocovať materiály o kvalite vzdelávania na škole, pripravovať štatistické podklady na rokovanie Programovej rady VŠVU, Pedagogickej rady VŠVU a Akreditačnej rady VŠVU.

Kancelária vznikla ako odborná administratívna podpora Programovej rady VŠVU, Pedagogickej rady VŠVU a Akreditačnej rady VŠVU pri sledovaní kvality vzdelávania na VŠVU. Kancelária zbiera, eviduje, triedi jednotlivé informácie o študijných programoch, o tvorivej činnosti školy. Na zbere dát kancelária spolupracuje so študijným oddelením, zahraničným oddelením, akademickou knižnicou, v ktorej gescii je aj evidencia umeleckej a publikačnej činnosti, ďalej s kanceláriou projektovej činnosti, PR oddelením, s tajomníčkami katedier a so samotnými katedrami. Kancelária má prístup do databáz: AIS, CREUČ, CREPČ, do archívu jednotlivých oddelení školy, taktiež má prístup k zápisniciam z kolégia rektora, vedenia školy, správnej rady, umeleckej rady a akademického senátu.

Kontakt: