Mapa procesov sledovania kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠVU - diagramy a mapy procesov.

Navigácia

 


Mapa procesov sledovania kvality

 

Diagram hodnotenia a zabezpečovania kvality na VŠVU - mapka

 

späť na navigáciu

 


Štruktúra študijných programov a diagramy procesov ich zmien

Štruktúra študijných programov na VŠVU

Struktura studijnych programov na VŠVU - diagram

Diagram štruktúry študijných programov na VŠVU

 


Vytvorenie nového študijného programu

Vytvorenie nového študijného programu - diagram

Diagram – vytvorenie nového Študijného programu, v študijnom odbore alebo stupni, v ktorom VŠVU má právo vytvárať študijné programy

 

Diagram – vytvorenie iného nového Študijného programu priamo cez SAAVŠ

Diagram – vytvorenie nového Študijného programu, v študijnom odbore alebo stupni, v ktorom VŠVU nemá právo vytvárať študijné programy

 

Študijný program je možné vytvoriť

 • v študijnom odbore a stupni štúdia, v ktorom má VŠVU právo vytvárať nové študijné programy
 • v študijnom odbore alebo stupni štúdia, v ktorom VŠVU nemá právo vytvárať študijné programy a o udelenie akreditácie musí VŠVU požiadať SAAVŠ

Obsah zámeru nového študijného programu

 • zdôvodnenie potreby nového študijného programu
 • predpokladaný profil absolventa a predpokladané uplatnenie absolventov nového študijného programu na trhu práce
 • návrh personálneho zabezpečenia so zodpovedajúcou úrovňou tvorivej činnosti
 • opis materiálneho, technického a priestorového zabezpečenia realizácie nového študijného programu

 


Zmeny študijného programu

Zmena študijného programu - diagram

Diagram zmeny študijného programu

Zmenou študijného programu sa rozumie

 • aktualizácia vyučujúceho predmetu
 • zmena semestra realizácie predmetu
 • zmena odporúčanej literatúry
 • zmena hodnotenia predmetu,
 • zaradenie nového výberového predmetu
 • úprava výberového predmetu

 


Zrušenie študijného programu

Zrusenie studijneho programu diagram

Diagram zrušenia študijného programu.

Pozastavanie študijného programu

Návrh na pozastavenie uskutočňovania študijného programu podáva predseda Programovej rady VŠVU ak zistí, že študijný program nespĺňa štandardy, pričom zistené nedostatky je možné odstrániť úpravou študijného programu

Zrušenie študijného programu

Predseda Programovej rady VŠVU môže predložiť Akreditačnej rade VŠVU návrh na zrušenie študijného programu; súčasťou návrhu je návrh opatrení, aby sa zabezpečila pre študentov zapísaných na štúdium tohto študijného programu možnosť pokračovať v štúdiu na inom študijnom programe uskutočňovanom v príslušnom študijnom odbore.

Predseda Programovej rady VŠVU môže predložiť Akreditačnej rade VŠVU návrh na zrušenie študijného programu ak zistí, že študijný program nespĺňa štandardy pre vnútorný systém a štandardy pre študijný program, pričom zistené nedostatky nie je možné odstrániť úpravou študijného programu.

 


Úprava študijného programu

Úprava študijného programu - diagram

Diagram úpravy študijného programu.

Úpravou študijného programu sa rozumie

 • doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov
 • zmena podmienok na riadne skončenie štúdia
 • úprava ILP – informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu

 

späť na navigáciu