Etická rada

Etická rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je poradný orgán rektorky, ktorý bol zriadený v súlade s Etickým kódexom VŠVU v roku 2021. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov a členiek zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce a zamestnankýň a zamestnancov VŠVU týkajúcich sa porušenia Etického kódexu VŠVU ako i všeobecne uznávaných morálnych zásad.

Etická rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je poradný orgán rektorky, ktorý bol zriadený v súlade s Etickým kódexom VŠVU v roku 2021. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov a členiek zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce a zamestnankýň a zamestnancov VŠVU týkajúcich sa porušenia Etického kódexu VŠVU ako i všeobecne uznávaných morálnych zásad.

Ako podať podnet?

Podnet je možné podať písomnou alebo elektronickou formou členovi, členke alebo priamo predsedovi Etickej rady, zástupkyni alebo zástupcovi Študentskej časti akademického senátu. Podnet je možné taktiež odovzdať rektorke, prorektorovi alebo  prorektorke podľa zváženia predkladateľky či predkladateľa podnetu. V prípade, že chce predkladateľ alebo predkladateľka podať podnet anonymne, prekonzultovať problematiku, poradiť sa s nezávislým študentským ombudsmanom či školským psychológom, môže ho priamo kontaktovať. Podnet by mal obsahovať popis predpokladaného porušenia Etického kódexu s uvedením konkrétnych ustanovení kódexu, resp. všeobecne uznávaných morálnych zásad, k porušeniu ktorých podľa predkladateľa alebo predkladateľky došlo. Predkladateľka či predkladateľ uvádza svoje meno, priezvisko a adresu, podnet musí byť podpísaný. Etická rada sa zaoberá anonymnými podnetmi (bez konzultácie so školským psychológom) len na základe rozhodnutia rektorky v tom prípade, ak sa týkajú mimoriadne závažného neetického konania na škole.

Preverenie podnetu a stanovisko Etickej rady

Pri preverovaní podnetu, najmä oboznamovaní sa s obsahom podnetu dotknutej zamestnankyne, zamestnanca, študentky, študenta, štatutárnej zástupkyne alebo štatutárneho zástupcu sú členovia a členky Etickej rady povinní a povinné dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľky alebo oznamovateľa podnetu. Členovia a členky rady prihliadajú na to, aby sa podanie podnetu nestalo podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľke alebo oznamovateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu. Pokiaľ sa člen alebo členka Etickej rady dostáva do konfliktu záujmov vo vzťahu k podnetu, príp. vzniknú pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby k preverovanej veci, je členka alebo člen komisie vylúčená a vylúčený z preverovania podnetu.

Po prešetrení skutočností etická rada zasiela písomné stanovisko obligatórne predkladateľovi, predkladateľke, dotknutým osobám a rektorke, najneskôr však do dvoch mesiacov od podania podnetu. Stanoviská môžu obsahovať odporúčanie na ďalší postup orgánov príslušných na rozhodovanie so zodpovedajúcimi právnymi dôsledkami. V prípade preukázania porušenia Etického kódexu zo strany študentky či študenta Etická rada odstúpi vec na rozhodnutie Disciplinárnej komisii pre študentov a študentky školy. V prípade preukázania porušenia Etického kódexu zo strany zamestnankyne alebo zamestnanca, Etická rada navrhne rektorke, aby zamestnancovi alebo zamestnankyni bolo uložené písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu je VŠVU povinná podať trestné oznámenie.

Členovia a členky Etickej rady 2024 – 2026

 • doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.; predsedníčka
 • Mgr. Matej Novotný, PhD.,
 • Mgr. art. Tomáš Klepoch,

Užitočné zdroje informácií a pomoci:

Extrerná psychlogická pomoc

emdr-sipe.sk

 • externí psychoterapeuti a externé psychoterapeutky, psychológovia, psychologičky, psychiatri a psychiatričky, ktorí a ktoré majú majú európske akreditované vzdelanie v psychoterapeutickej práci s traumou.

Toto je rovnosť

totojerovnost.eu

 • web je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie
 • informovanie o zákonných a iných možnostiach riešenia diskriminácie na základe pohlavia resp. rodu,
 • pomoc pri spísaní sťažnosti na diskrimináciu na základe pohlavia/rodu zamestnávateľovi, inšpektorátu práce a ďalším inštitúciám,
 • pomoc pri spísaní súdnej žaloby na základe antidiskriminačného zákona,
 • pomoc pri riešení prípadov sexuálneho obťažovania na pracovisku alebo vo vzdelávacích inštitúciách, či iných inštitúciách.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

snslp.sk

 • národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku,
 • v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania sa účastník alebo účastníčka môže okrem advokáta alebo inej osoby, ktorú si zvolí, dať zastupovať aj SLSĽP, ktoré zo zákona zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie zdarma.

Členovia a členky Etickej rady:

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., hojstricova@vsvu.sk
Mgr. Matej Novotný, PhD., novotny@vsvu.sk
Mgr. art. Tomáš Klepoch, klepoch@vsvu.sk

Školský psychológ a ombudsman:

Študentská časť akademického senátu:

scas@vsvu.sk

Poštová adresa:

Etická rada
(meno člena)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
811 02 Bratislava

Na stiahnutie