PRO ART n. f.

Neinvestičný fond PRO ART „n.f.“ vznikol v roku 1997 s cieľom podporiť rozvojové projekty školy, po­môcť pri modernizácii systémov výučby, učebníc a učebných pomôcok, technického vybavenia školy, ale aj pri organizácii výstav, workshopov, prezentácií a študijných pobytov.

Neinvestičný fond PRO ART sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašich daní.

Ak ste zamestnanec, stiahnite si predvyplnené tlačivo Vyhlásenie (vo formáte RTF) a Potvrdenie o zaplatení dane. 

Ak podávate daňové priznanie, vyplňte tieto údaje do príslušnej kolonky:

Obchodné meno alebo názov: Neinvestičný fond PRO ART „n. f.“
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie č. 18, 811 01 Bratislava
Právna forma: neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31772340 
 

Ďakujeme za Vašu podporu!


Účelom fondu je rozvoj a ochrana duševných hodnôt, ako aj ochrana a podpora vzdelávania, najmä:

  • podpora rozvojových projektov Vysokej školy výtvarných umení,
  • modernizácia systémov a obsahu výtvarného vzdelávania,
  • spolupráca a kontakty medzi školami umeleckého smeru a umeleckými združeniami, neinvestičnými fondmi a nadáciami rovnakého ideového zamerania v tuzemsku, ako aj v zahraničí,
  • modernizácia materiálno-technického vybavenia pre ďalší rozvoj výučby i výchovy v oblasti výtvarného umenia a designu,
  • modernizácia učebníc a učebných pomôcok,
  • podpora študijných ciest študentov a pedagógov v zahraničí a pobytov zahraničných študentov a pedagógov na Slovensku,
  • iniciovanie podujatí, školení, konferencií, kurzov za účelom propagácie všetkých foriem výtvarného umenia a designu,
  • poskytovanie mimoriadnej podpory študentom a pedagógom školy vo výnimočných prípadoch.