Digitálne umenia

Program poskytuje absolventovi znalosti, zručnosti a schopnosti prepájať rozmanité spôsoby tvorby v odbore Umenie s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania.

Digitálne umenia
András Cséfalvay: Digitálne umenia, 2020.
Digitálne umenia
András Cséfalvay: Digitálne umenia.

Absolvent bakalárskeho stupňa programu Digitálne umenia má tvorivé kompetencie v oblasti digitálneho obsahu, orientuje sa v počítačovom myslení a dizajne, ovláda základy programovania. Vie tvorivo prepájať rôzne prístupy a technológie.

Absolvent sa môže uplatniť:

Uplatní sa ako slobodný umelec alebo ako tvorca počítačovej grafiky a animácií, vizualizácií a infografiky, interaktívneho digitálneho obsahu... Popri nezávislej voľnej tvorbe má tvorba absolventov digitálneho umenia svojich odberateľov v médiách, marketingu, videohernom a kreatívnom priemysle. Múzeá, galérie a vzdelávanie tiež využívajú tvorbu digitálnych umelcov v podobe rôznych interaktívnych aplikácií.
Bakalár výtvarných umení so špecializáciou na digitalizáciu môže pracovať ako slobodný umelec, prípadne ako tvorca počítačovej grafiky, hier, animácií, vizualizačných a navrhovacích softwarov, digitálnych archívov a databáz atď.

Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v študijných programoch zameraných na oblasti Dizajnu, Výtvarného umenia, Architektonickej tvorby. Môže sa tiež uchádzať o magisterské štúdium v oblasti informačných technológií aj v oblasti humanitných, spoločenských a historických vied.

Futurológia

Najväčšou výzvou každej súčasnosti je predstavovať si zaujímavejšiu, pohodlnejšiu, spravodlivejšiu budúcnosť pre celé stvorenstvo v čo najširšom zmysle slova. Predstava, navrhovanie a príprava budúcnosti je zdieľaná úloha nás všetkých, ktorí si uvedomujeme, že naše vedomosti, imaginácia, talent, chuť i odvaha sa dajú využiť aj iným spôsobom než v službe dominantným výkladom sveta. My umelci, vedci, tvorcovia obrazov sveta, máme možnosť si predstavovať inú budúcnosť. Budeme však musieť zapojiť všetky naše schopnosti, spoľahnúť sa na seba, vzájomne si dohliadať na expertízu, získavať dôveru verejnosti a existovať v neustálom dialógu. Bez imaginácie je svet len spravovaný. Namiesto toho verím, že je možné ponúkať vízie, hodnotové osy (experimenty), pozdĺž ktorých sa dostávame bližšie k ekvilibriu všetkých nárokov. Efektivita by nemala ísť na úkor rozmanitosti sveta, preto by sme sa mali snažiť vypočuť, nechať znieť, dať priestor nemým, tým, ktorým bol odoprený hlas, bytostiam, ktoré reč ľudí ani neovládajú.

Úloha umenia

Ak teda futurológia alebo skúmanie a predstavovanie si budúcnosti je našou hlavnou výzvou, predstavujem si v ňom dôležitú úlohu pre umenie. Popri opisoch a experimentoch so svetom je práve úlohou umenia vytvárať špekulatívne modely, opisy, obrazy, ktoré nebudú samoúčelné, ale budú pomáhať lepšiemu porozumeniu sveta, a reprezentovať nereprezentovateľné, zviditeľňovať neviditeľné.

Viac informácií na https://www.digitalneumenia.sk