Konzultácie – Katedra vizuálnej komunikácie

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú on-line alebo prezenčne podľa pandemickej situácie.

Podmienkou absolvovania konzultácie je vypracovanie troch nasledujúcich úloh a prezentácia vlastného portfólia v elektronickom formáte.

Úlohy:

 • Vizuálna identita miesta, kde trávim piatkový večer. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Výklad. Vo svojom meste nájdite konkrétny výklad obchodu a navrhnite jeho nový dizajn. Forma výstupu môže byť kresba, koláž, vizualizácia alebo model. Neriešte polep skla výkladu, ale trojrozmerný obsah výkladu za sklom.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.

Vypracovanie horeuvedených troch úloh je potrebné odprezentovať aj v osobnom portfóliu odovzdanom v tlačenej podobe pri príjmacích pohovoroch.

Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom e-mailu. 

Pedagógovia:

Suma za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút: 10,00 € (vrátane platnej DPH).

Poplatok za konzultácie pre uchádzačov o štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • číslo účtu: 7000077739/8180
 • IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • variabilný symbol: 307

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
 • Účel platby: variabilný symbol 307

Doklad o úhrade je potrebné priniesť pedagógovi na konzultáciu alebo poslať e-mailom pedagógovi .