Reštaurovanie

Štúdium reštaurovania patrí k zakladajúcim odborom na VŠVU. V prípravných ročníkoch sa študent učí orientovať v maliarskom alebo sochárskom vyjadrovaní a cítení, pričom sa od začiatku kladie dôraz na pochopenie komplexného procesu reštaurovania.

Študenti sú vedení k maximálnej umeleckej i etickej zodpovednosti a oboznamujú sa s autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe. Študenti sa môžu špecializovať na reštaurovanie plošných výtvarných diel, kamenných alebo drevených sôch.

Katedra reštaurovania

Ateliéry

Vedúci katedry

Členovia katedry

Tajomníčka

Externí pracovníci:

RNDr. Roman Fíra, PhD.
Mgr. Marián Havlík, PhD.
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
doc. Ing. Anna Ujhélyiová, PhD.
Mgr. art. Jana Zaujecová, ArtD.

Interní doktorandi:

Mgr. art. Kitti Baráthová
MgA. Jakub Kachút
Mgr. art. Ida Radványiová
Mgr. art. Lucia Šefčíková

Externí doktorandi:

MgA. Radka Benžová

Facebook

Katedra-reštaurovania-VŠVU-121012259293886