Fotografia a nové médiá

Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nadväznosti na voľné výtvarné umenie. Koncepcia výučby na katedre sa snaží spájať štúdium analógovej a digitálnej fotografie, počítačových programov, nových technológií aj videa.

Základnou jednotkou výučby sú tri ateliéry, kde sa hlavný dôraz sa kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, často však prekračujúc jeho hranice smerom k multimediálnym procesom. Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú odborné predmety a prípravný kurz. Jednotlivé obsahy sú koncipované tak, aby svojou náplňou pokryli celú škálu prístupov vo fotografickom médiu z technologickej, výtvarnej a obsahovej stránky.

V nadväznosti na ateliérovú časť výučby dopĺňajú jej štruktúru špecializované workshopy vrátane odborných prednášok. Výučba odborných predmetov sa postupne transformuje na modulárnu a blokovú výučbu, čo sa v rámci študijných výsledkov ukazuje ako efektívnejší model. Aktuálne sú v študijnom programu v ponuke nepovinné odborné predmety, ktoré často súvisia s výskumnou alebo umeleckou činnosťou jednotlivých pedagógov a interných doktorandov v prepojení na konkrétne granty a spolupráce s inými inštitúciami.

Sledujte naš instragram_Follow us:
https://www.instagram.com/kfanm_afad/