Akreditačná rada VŠVU

Akreditačná rada je nezávislou štruktúrou vnútorného systému VŠVU.

Akreditačná rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je orgánom VŠVU, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému VŠVU. Akreditačná rada VŠVU monitoruje a hodnotí súlad vnútorného systému VŠVU, študijných programov VŠVU a habilitačných a inauguračných konaní VŠVU so zákonom o vysokých školách, zákonom o zabezpečovaní kvality, štandardmi kvality vzdelávania, ako aj štatútom VŠVU a jej dlhodobým zámerom. Akreditačná rada VŠVU má 9 členov, vrátane predsedu rady a podpredsedu rady.

Personálne zloženie Akreditačnej rady VŠVU:

  • prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (UK v BA)
  • doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (UK v BA)
  • Mgr. Oľga Miháliková (SKA, BA)
  • Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. (Komora reštaurátorov, BA)
  • doc. MgA. Filip Cenek (FVU VUT v Brne, ČR)
  • Mgr. Mária Beňačková Rišková (teoretička dizajnu a médií)
  • Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. (SNG, BA)
  • Mgr. Ján Kralovič, PhD. (VŠVU v BA)
  • Mgr. art. Hoa Nguyen Thi (VŠVU v BA – od 10. 05. 2023)
  • Mgr. art. Peter Sit (VŠVU v BA – do 17. 10. 2022)

Dokumenty Akreditačnej rady VŠVU

VP 12/2021 Štatút Akreditačnej rady VŠVUPDF, 694 KB

Akademický kalendár

Aktuálne vnútorné predpisy

Katedry