Teória a dejiny umenia

Katedra teórie a dejín umenia je vedeckovýskumné a pedagogické pracovisko. Jej hlavným poslaním je poskytovať poslucháčom ucelený obraz o dejinách umenia a kultúry a zároveň ich podnecovať k tomu, aby sa hlbšie zamýšľali nad zmyslom vlastnej umeleckej tvorby v širšom, kultúrno-duchovnom, i užšom, umeleckom kontexte. Katedra teórie a dejín umenia má akreditovaný študijný program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (2.1.8), v rámci ktorého školí interných a externých doktorandov. Vedeckovýskumné aktivity sú v súlade so zameraním katedry, ako aj s odbornou profiláciou pedagógov i doktorandov a rozvíjajú sa v nasledovných základných smeroch:

  • dejiny umenia, dizajnu a architektúry
  • teória súčasného vizuálneho umenia
  • ikonografia
  • teória architektúry.