Ján Kralovič

Meno
Mgr. Ján Kralovič, PhD.
Pozícia
Odborný asistent

Prezentácia online:

Ján Kralovič @ SCD

Ján Kralovič @ monoskop.org


Predmety:

 • Problematika slovenského výtvarného umenia I., II.
 • Interpretačné rámce súčasného umenia I. - III.
 • Problematika výtvarných médií (digitálne umenia) I. - II.
 • Analýza obrazu (digitálne umenia) I., II.
 • Problematika výtvarných médií I, II. ( socha, intermédiá)
 • Analýza obrazu (socha, intermédiá) I., II.
 • Úvod do štúdia I., II.
 • Selected Chapters from Modern and Contemporary Visual Art I., II. 
 • Dejiny nových médií I., II
 • Kurátorské štúdiá I. - II.
 • Kritika a teória moderného a súčasného umenia I, II.
 • Metodika písania dizertačnej práce

 

 

 

 

 


Mgr. Ján Kralovič, PhD. vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií, témy profilované na knižnú kultúru a ilustráciu a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, artalk.cz, Fraktál, Profil, Vlna a i.) recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení a knižnej kultúre. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.

Pracovné skúsenosti: 

 • september 2016 – súčasnosť odborný asistent,  so zameraním na históriu umenia 20. a 21. storočia, teóriu a súčasné podoby nových médií teóriu, Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení 
 • 2012 – august 2016: vedecko-výskumný pracovník, Centrum výskumu, Sekcia kultúrnych a vizuálnych štúdií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (vedecko-výskumná činnosť, pedagogická činnosť)  
 • 2011 – galerijný pracovník, koordinačná činnosť,  ZAHORIAN & Co Gallery, Bratislava 

Vzdelanie:

 • 2012 – ukončenie doktorandského štúdia na Katedre dejín a teórie umenia FF TU obhajobou dizertačnej práce: Stopa na dlažbe: Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-2000 na Slovensku) 
 • 2009 – 2012 – doktorandské štúdium, Katedra dejín a teórie umenia, Filozofická fakulta, Trnavská    univerzita 
 • 2003-2008 – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra Dejín umenia a kultúry, Trnava 
 • 1999 – -2003 – Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava 
 • Doplnkové vzdelanie 2006 – 2007 – Doplnkové pedagogické štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava 

Grantová a výskumná činnosť:

 • 2019 – 2020 – spoluriešiteľ grantového projektu FPU: Obraz - Rám - Priestor s výstupmi medzinárodnej konferencie (2019) a editovaným vedeckým zborníkom (2020)
 • 2019 – štipendijný grant Fond na podporu umenia: 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – výtvarné umenie, Experiment´60 – experimentálne formy ilustrácie a knižného dizajnu v 60. rokoch 20. storočia na Slovensku 
 • 2018 – 2019 – participácia na medzinárodnom projekte COURAGE: Kultúrna opozícia – význam a pochopenie kultúrneho dedičstva disentu v bývalých socialistických krajinách  
 • 2018 – 2020 – spoluriešiteľ grantu KEGA 016 PU-4/2018: Compendium Aestheticae: edícia učebných textov pre študijný odbor estetika. 
 • 2017 – štipendijný grant, Fond na podporu umenia: 3.4.1 Výskum , publikačná a prekladateľská činnosť – výtvarné umenie, Ilustrátorská tvorba neoavantgardných výtvarníčok a výtvarníkov 70. a 80. rokov 20. storočia 
 • 2016 – 2018 – spoluriešiteľ projektu KEGA: 006 VŠVU-4/2016 Serialita a repetícia v súvislostiach tvorivých metód moderného a súčasného vizuálneho umenia na Slovensku 
 • 2016 – grant Fondu na podporu umenia: 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť: Posuny - Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu 1979 – 1986 v kontexte neoficiálnej umeleckej scény 70. a 80. rokov 20. storočia na Slovensku 
 • 2014 – grant MK SR., 4. Sekcia umenia a štátneho jazyka na publikáciu Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku)  

Členstvo v odborných radách:

 • od 2020 – člen redakčnej rady časopisu Flash Art
 • 2019 – 2021 – člen galerijnej rady galérie Medium, Vysoká škola výtvarných umení
 • 2017 – 2019 – členstvo v nákupnej komisií Slovenskej národnej galérie
 • 2017 – 2018 – člen komisie MK SR pre hodnotenie ceny Galérie roka 
 • 2017 – člen komisie  ceny Rady galérií Slovenska – Biela Kocka
 • 2017 – 2020 – člen komisií podprogramov 1.4.3, 1.4.4. 1.4.5 pre vizuálne umenie a 3.4: vizuálne umenie-výskum a vzdelávanie Fondu na podporu umenia 

Prax:

 • 2016 – súčasnosť – odborný asistent, pedagóg, Katedra teórie a dejín VŠVU 
 • 2012 – 2016 – pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, Centrum výskumu - Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, VŠVU, Bratislava 
 • 2006 – učiteľská prax, Gymnáziu Sv. Rodiny, Gercenova, Bratislava 
 • 2007 – odborná prax, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava 

Vedecká a publikačná činnosť:

Výber z publikačnej činnosti: 

 • AAB : Majstrovstvo za dverami : majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia. Rusinová Zora (Recenzent), Zajac Peter (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2017. - 327 s. - ISBN 978-80-556-2731-1. 
 • AAB : Teritórium ulica : umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989 na Slovensku . Rusinová Zora (Recenzent), Michalovič Peter (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2014. - 282 s., [15 AH], [48] s. obr. príl. - ISBN 978-80-89259-85-4. 
 • ABC : V krajine ukrytej pod viečkami : pokus o interpretáciu filmu Jana Švankmajera Něco z Alenky vo vzťahu k literárnej predlohe Lewisa Carrolla. 2011. In: Intermediální poetika příběhu / Stanislava Fedrová, Alice Jedličková (eds.). - 1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literatura AV ČT, v.v.i., Akropolis, 2011. - ISBN 978-80-85778-80-9. - S. 283-299, [1,23 AH] 
 • ADF : Filozofia videnia v tvorbe Mauricea Merleau-Pontyho. 2010. In: Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory. - ISSN 1336-6556. - Roč. 6, č. 1 (2010), 7 s. 
 • ADF : K možnostiam využitia Merleau-Pontyho Filozofie videnia pri interpretácií obrazu. S prihliadnutím na dielo Paula Cézanna. 2010. In: Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory. - ISSN 1336-6556. - Roč. 6, č. 2 (2010), 7 s. 
 • ADF : Ok(n)o do ulice : obraz mesta vo filme Berlín, symfónia veľkomesta. 2011. In: Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. - ISSN 1335-1893. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 149-159. 
 • ADF : Posun autora = The shift of the autor: the interpretation and role of authorship : výtvarná interpretácia a úloha autorstva. 2016. In: Art communication and popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. - ISSN 1339-9284. - vol. 2, no.1 (2016), s. 53-69 
 • ADM : Cartography of on event : on the visuality of the map in (neo)conceptual art. 2015.  In: Sociální studia = Visual studies. - ISSN 1214-813X. - vol. 12, no.1 (2015), s.9-30. 
 • AED : Socha a objekt v kontexte bytových prezentácií v 70. a 80. rokoch.  Rusnáková Katarína (Recenzent), Kovačovský Patrik (Recenzent), 2017. In: Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení III. so zameraním na sochu, inštaláciu, objekt a verejný priestor / Editor Lucia Vadelová. - Nitra : Nitrianska galéria, 2017. - ISBN 978-80-85746-73-0. - S. 36-61. 
 • AED Nadrealizmus a ilustrácia; Mitášová, Monika (Recenzent) ; Priatková, Adriana (Recenzent) ; Pročka, Richard Erazmus (Recenzent). // Príbehy pamiatok a obrazov : zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča / Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard Erazmus Pročka (eds.). - Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - ISBN 978-80-568-0152-9, s. 338-349 
 • AFD : Akcia a jej obraz : k vzťahu umenia akcie a fotografickej dokumentácie. Kahoun Karol (Recenzent), Zervan Marian (Recenzent), 2012. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. a 27. októbra 2011 / 1. vyd. - Trnava : Towarzystwo Slowaków w Polsce v spolupráci Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity, 2012. - ISBN 978-83-7490-541-1. - S. 157-165. 
 • AFD Reprodukcia a fotografická séria vo vybraných dielach prezentovaných na Majstrovstvách Bratislavy v posune artefaktu. In: Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela : zborník z Medzinárodného interdisciplinárneho sympózia / Editor Zora Rusinová, Ján Kralovič. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2017. - ISBN 978-80-8189-015-4. - S. 118-137 
 • AFD: Dispozícia obrazov mesta: princíp montáže vo filme Berlín, symfónia veľkomesta In: Obraz, rám, priestor, Rusinová, Zora [Zostavovateľ, editor] ; Kralovič, Ján [Zostavovateľ, editor] ; 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2020. – 129 s., ISBN 978-80-8189-037-6, s.149-167
 • AFD : Film a udalosť neopakovateľnosti. In: Vlak zvaný film : zborník príspevkov z 16. česko-slovenskej filmologickej konferencie / Editor Martin Kaňuch. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov, 2016. - ISBN 978-80-970420-42. - S. 203-222. 
 • AFD : Reprodukcia a fotografická séria vo vybraných dielach prezentovaných na Majstrovstvách Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986). In: Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela : zborník z Medzinárodného interdisciplinárneho sympózia / Editor Zora Rusinová, Ján Kralovič. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2017. - ISBN 978-80-8189-015-4. - S. 118-137. 
 • AFC : Alenka v objatí imaginácie : poznámky k filmu Jana Švankmajera Něco z Alenky a jeho vzťah k literárnej predlohe Lewisa Carrolla. 2011. In: Podoby a funkce příběhu : pokus o interdisciplinární debatu : 9. ročník studentské (intermediální) konference Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha, 28. a 29. dubna 2010 / [red. Milena Vojtková]. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2011. - ISBN 978-80-85778-85-4. - S. 71-80. 

Výber z vedeckej činnosti :

 • Konferencia: Kniha, filmový pás, internet. Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha 27 - 28. 04 2011. Príspevok: Portrét mesta alebo po stopách pouličného chodca (Berlín, symfónia veľkomesta – k tematike mesta vo filme a literatúre).  
 • Konferencia: Dějiny umění v rozšířeném poli. Katedra dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Praha. 17-19. 9 2011 Príspevok: Návod na (ne)použitie. Princíp fikcie a simulácie v akciách Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania. 
 • Konferencia: Mezi východem a západem: Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění? Vysoké škola uměleckoprůmyslová, Praha, 27 - 28. 11 2012 Príspevok: Fenomenológia ako interpretačný prístup na poli umeleckej kritiky v 70. rokoch 20. storočia v Československu (Fenomenologická metóda v textoch Petra Rezeka) 
 • Konferencia: Na/Proti imaginaci. Vizuální studia -  věda , umění, instituce. Moravská galerie. Brno. 5-7. 12 2013. Príspevok: Kartografia udalosti. K vizualite mapy v (ne) konceptuálnych umeleckých prejavoch 
 • Konferencia: Hranice experimentu. Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha, 19. 02 2014 Príspevok: Experiment každodennosti (Umenie akcie v mestskom priestore 60. rokov ako model extenzívnej životnej situácie) 
 • Konferencia: Divadlo, teatrálnost, současné umění, 5. výročná konferencia teorie umění VVP AVU, Praha, 4. 12 2014, Akademie výtvarních umění s príspevkom: Performativita stlačenia spúšte (Príspevok k tematike 'performatívnej fotografie' u Vladimíra Kordoša a vybraných autorov v rámci Majstrovstiev Bratislavy v posune artefaktu 1979-1986) 
 • Medzinárodné kolokvium: Je možné hovoriť o "Bratislavskom konceptualizme". Dom umenia / Kunsthalle 2. 11 2015. prednesenie príspevku: Prechádzka ako komunitná a umelecká aktivita. 
 • Medzinárodná konferencia: Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela. 18-19. 05 2017, Vysoká škola výtvarných umení. Príspevok: Reprodukcia a fotografická séria vo vybraných dielach prezentovaných na Majstrovstvách Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986).
 • Konferencia:   Obraz, rám, priestor, 07.11.2019-08.11.2019, Bratislava, Slovensko, príspevok: Dispozícia obrazov mesta: princíp montáže vo filme Berlín, symfónia veľkomesta
 • Výber z prednášok  Prednáška, výstup štipendia FPU : Pod prebalom. Ilustrátorská tvorba neoavantgardných výtvarníčok a výtvarníkov 70. a 80. rokov 20. storočia na Slovensku, Satelit – Múzeum dizajnu, 9. 05 2018  
 • Prednáška: Z dverami. Privátne výstavy a stretnutia výtvarníkov v 70. a 80. rokoch 20. storočia , Nádvorie – kultúrny priestor, Trnava, 27. 03 2018   Pozvaná prednáška: Za zrkadlom: nadrealizmus a ilustrácia, festival BRaK, Bratislava  3.06 2017 
 • Vyžiadaná prednáška: Stopy na chodníku. Motív chôdze a prechádzky v umení akcie v mestskom priestore v 70. a 80. rokoch na Slovensku. Katedra teórie a dejín umenia FU TU Košice, 11. 03 2015 
 • Vyžiadaná prednáška: Motív prechádzky v akčnom umení. Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty. Univerzita Palackého, Olomouc (Intermediálny ateliér) 21. 04 2015 
 • Prezentácia: Umenie na chodníku, Umenie akcie v mestskom priestore v období normalizácie na Slovensku. Tranzit. sk, Bratislava, 22. 04 2015 
 • Vyžiadaná prednáška:  Momenty a monumenty. Poznámky k sochárstvu 20. storočia na Slovensku. Prednáškový cyklus: Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IV. Nitrianska galéria, Nitra. 1. 04 2014 
 • Vyžiadaná prednáška: Portrét mesta. (K tematike mesta vo filme Waltera Ruttmanna: Berlín – symfónia veľkomesta) Prednáškový cyklus: Přesahování literatury. Intermediální a interdisciplinární přístupy. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Praha. 15. 1 2012 

Kurátorská aktivita (výber): 

 • 2020 – Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch), vystavujúci: Anton Čierny. Galéria mesta Bratislavy, 28. 1. 2020 – 22. 3. 2020, Bratislava
 • 2019 – Miesto blízkosti, priestor odlúčenia. Galerie Kabinet T, Zlín, vystavujúci: Daniela Krajčová, Peter Jánošík (4. 4  - 15. 05 2019, Zlín, Česká republika) 
 • 2018 SUPER – See Through Your Finger (9. 11. – 16. 11. 2018 : Viedeň, Rakúsko), Vystavovali: Jaroslav Kyša, Juraj Rattaj 
 • 2018 Vezme to ruka (3. 4. - 17. 5. 2018 : Praha, Česká republika), výstava k 10. výročiu Ateliéru mal+by Klaudie Kosziby, VŠVU,  Galerie Pragovka, Praha 
 • 2017 – 2018 DiStO, Divadlo Statického Objektu  I. – IV. (14.12.2018 : Praha, Česká republika, 27.7.2018 : Žilina, Slovensko,  7. 12  2017 Olomouc, festival PAF, 14.5.2017 : Bratislava, a4 – priestor súčasnej kultúry, Slovensko) 
 • 2017 Obraz rámu, vystavujúci: Jaromír Novotný, Juraj Gábor, František Demeter, Nový zlínsky salón: Co je současný obraz? (12.5. - 10.9.2017 : Zlín, Česká republika) 
 • 2017 Tatrahundert; Stredoslovenská galéria, spolukurátor : S. Mikyta, Tatrahundert ,  Banská Bystrica, Slovensko; medzinárodna kolektívna výstava,: 8. 3. – 23.4. 2017 
 • 2015 KraftGwerk, (Dominik Hlinka) Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica 19. 06 - 31. 12 2015 
 • 2015 O kraj(a)iné. (vystavujúci: J. Gábor, J. Kekeli,  D. Hlinka, Š. Papčo, L. Papčová), galéria Banského múzea v Rožňave, cyklus: Rožňavské radiály. 19. 11 - 11. 12 2015 
 • 2014 Stupeň spochybnenia (Lucie Mičíková, Juraj Gábor). Nitrianska galéria -  Galéria mladých 
 • 2014 Prostor k nahlédnutí (Ľubomír Ďurček), Kutná Hora: GASK 2014 (14. 09 2014 - 31. 12 2014) 
 • 2013 Pôdorys premenlivosti, vystavujúci: Magda Kuchtová, Juraj Gábor, Daniel Dida, Turčianska galéria v Martine (24.5 2013 - 7.7 2013: Martin)
 •