Monika Mitášová

Meno
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Pozícia
Profesorka
Prorektorka pre výskum, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium