Študijné programy

Denná a externá forma:

Študijný odbor Umenie

Výtvarné umenie

Profil:
Absolvent doktorandského štúdia odboru 2.2.1 Výtvarné umenie preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného alebo úžitkového výtvarného umenia, verejne prezentuje jej výsledky, je pripravený podieľať sa na formovaní trendov a koncepcií v týchto oblastiach.
Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk a dokáže v ňom komunikovať o svojej tvorbe.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý výtvarník, vysokoškolský pedagóg.

Dizajn

Profil:
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Dizajn preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti dizajnu a príbuzných odborov. Je pripravený formovať a zverejňovať trendy a koncepcie v tejto oblasti. Absolvent ovláda vedecké a umelecké metódy tvorivej práce v dizajne. Je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, slovom a písmom ovláda aspoň jeden svetový jazyk.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý dizajnér, vedúci dizajnérskych tímov, vedecký a výskumný pracovník v oblasti dizajnu, vysokoškolský pedagóg, odborný publicista.

Architektonická tvorba

Profil:
Absolvent doktorandského štúdia v odbore Architektonická tvorba – architekt doktor umenia – preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a vedeckú činnosť v oblasti praxe a teórie architektúry, zverejňuje jej výsledky, je pripravený podieľať sa na vývoji vo svojom odbore. Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk, prípadne dokáže komunikovať aj v ďalšom cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý architekt, vedecký alebo výskumný pracovník v oblasti architektúry, vedúci projektantských alebo výskumných tímov, vysokoškolský pedagóg.

Reštaurátorská tvorba

Profil:
Absolvent doktorandského štúdia v odbore Reštaurovanie – reštaurátor doktor umenia – preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú reštaurátorskú a výskumnú činnosť založenú na poznaní súčasného stavu v odbore, zverejňuje jej výsledky, je pripravený podieľať sa na vývoji v tejto oblasti. Je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk, prípadne dokáže komunikovať aj v ďalšom cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný reštaurátor, vedúci reštaurátorských pracovísk, vedeckovýskumný pracovník, odborný poradca, vysokoškolský pedagóg.

Študijný odbor Vedy o umení a kultúre

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

Profil:
Absolvent v odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry nájde široké uplatnenie v umeleckohistorickej a architektonickej oblasti, vo sfére vedy, vzdelávania, ako aj v kurátorskej i kustódskej praxi galérií a múzeí. Rovnako tak v umeleckej kritike, umeleckohistorickej publicistike pre špecializované periodiká i rozličné masmédiá všeobecnejšieho zamerania. Absolventi tretieho stupňa štúdia sa uplatnia v humanitne orientovaných vedeckých inštitúciách, napríklad ako vedeckí pracovníci Ústavu dejín umenia SAV (prípadne aj Historického ústavu SAV, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, Národopisného ústavu SAV), ako vedecko-pedagogickí pracovníci na príslušných vysokoškolských katedrách (katedry dejín umenia, národopisu, estetiky na filozofických fakultách, resp. katedry architektúry na VŠVU a FA STU), ako špecializovaní odborníci aplikovaného výskumu v galériách výtvarného umenia a v múzeách rozličného zamerania (kurátori zbierok a komisári výstavných podujatí, v oblasti súdneho znalectva a poradenstva v umeleckom obchode), v inštitúciách systému pamiatkovej starostlivosti, v knižniciach a archívoch, i ako vysokoškolskí pedagógovia v príslušných odvetviach humanitného vysokoškolského vzdelávania či ako stredoškolskí učitelia. Môžu takisto pôsobiť v oblasti umeleckej kritiky a umeleckohistorickej publicistiky, vo vydavateľstvách, v redakciách dennej tlače a iných periodík, v umeleckých a kultúrnych zariadeniach, v štátnej správe zameranej na kultúrnu oblasť či vo sfére kultúrneho cestovného ruchu.

Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v študijom Bedekri.

Na stiahnutie

Bedeker 2020/2021PDF, 1.80 MB