Ukončenie štúdia

Informácie o  spôsobe a podmienkach úspešného ukončenia doktorandského štúdia

Dizertačná skúška je štátna skúška, na ktorú sa doktorand v dennej forme doktorandského štúdia prihlasuje najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme najneskôr do troch rokov od začiatku štúdia. Doktorand je povinný odovzdať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj prvú časť teoretickej práce, vypracovanú na dizertačnú skúšku, a prezentáciu projektu a rozpracovanosti umeleckej časti dizertačnej práce.

Dizertačná práca je záverečnou prácou doktorandského štúdia. Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce rektorovi, ak získal najmenej 160 kreditov bez započítania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce k obhajobe. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú výskumnú a vedeckú činnosť alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť.