Umelecká rada

Umelecká rada VŠVU je poradný a schvaľovací orgán akademickej samosprávy, ktorého postavenie určuje zákon o vysokých školách. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠVU uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, vedeckú, výskumnú, vývojovú, kultúrnu alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Umelecká rada má dvadsaťjeden členov. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov sú osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce VŠVU. Predsedom Umeleckej rady VŠVU je rektor.

Predsedníčka:

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka
rektor@vsvu.sk, koklesova@vsvu.sk
+421 2 5942 8517

Interní členovia UR abecedne:

 • Doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. 
 • Doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD. 
 • Prof. Ing. arch. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
 • Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
 • Prof. Štefan Klein, akad. soch.
 • Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. 
 • Prof. Dr. hab.  Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
 • Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
 • Doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
 • Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
 • Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 • Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia UR abecedne:

 • Doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D (FiF Masarykova univerzita, Brno)
 • Prof. Ilona Németh, DLA, vizuálna umelkyňa
 • Prof. M.A Jan Němeček (VŠUP Praha)
 • Prof. MgA Tomáš Vaněk (AVU Praha)
 • Mgr. art. Jaro Varga, ArtD.,  vizuálny umelec  BA/Praha 
 • Prof. PhDr. Jindřich Vybíral CSc. (rektor, VŠUP Praha)

Tajomníčka Umeleckej rady VŠVU

Mgr. Marta Latečková
lateckova@vsvu.sk
+421 2 5942 8501