Umelecká rada

Umelecká rada VŠVU je poradný a schvaľovací orgán akademickej samosprávy, ktorého postavenie určuje zákon o vysokých školách. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠVU uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, vedeckú, výskumnú, vývojovú, kultúrnu alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Umelecká rada má dvadsaťjeden členov. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov sú osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce VŠVU. Predsedom Umeleckej rady VŠVU je rektor.

Predsedníčka:

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektor@vsvu.sk, koklesova@vsvu.sk
00421 02 5942 8517

Interní členovia:

 • Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 • Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
 • Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
 • Doc. Pavol Choma, akad. mal.
 • Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
 • Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
 • Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
 • Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
 • Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
 • Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
 • Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 • Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia:

 • Prof. Ilona Németh, DLA
 • Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD.
 • Prof. M.A. Jan Němeček
 • doc. MgA Adam Pokorný, PhD. 
 • Prof. Rudolf Sikora
 • Doc. MgA. Tomáš Vaněk

Tajomníčka Umeleckej rady VŠVU

Mgr. Marta Latečková
lateckova@vsvu.sk
00421 02 5942 8501