Konzultácie – Katedra reštaurovania

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Mgr. art. Jakub Huba 

Kontaktujte prosím tajomníčku katedry:
Judita Kočišová
kočišova@vsvu.sk

Ateliér reštaurovania textilu

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Suma za jednu konzultáciu v trvaní 30 minút: 10,00 € (vrátane platnej DPH).

Poplatok za konzultácie pre uchádzačov o štúdium je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

  • číslo účtu: 7000077739/8180
  • IBAN:SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • variabilný symbol: 307

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

  • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
  • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  • SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
  • Účel platby: variabilný symbol 307

Doklad o úhrade je potrebné priniesť pedagógovi na konzultáciu alebo poslať e-mailom pedagógovi.