Ateliér fotografia a kritická prax

#fotografia  #kritická prax  #spoločnosť #technológie #politikum #výskum #antrophocen #interdisciplinarita


navigácia:

O ateliéri

Metodológia výučby

Študent / študentka Ateliéru fotografia a kritická prax


 

O ateliéri

Pre uchopenie termínu kritická prax v kontexte fotografického média budeme v ateliéri analyzovať vplyv súčasnej fotografie na spoločnosť, na aktuálny diskurz ohľadom aktu videnia a videného, na jej investigatívnu polohu a na etiku fotografie. Fotografia dnes zohráva kľúčovú úlohu v každodennej spoločenskej produkcii ako aj reprodukcii individuality a života okolo nás, fotografiu používame už nielen ako vizuálny jazyk, ale stáva sa už akousi vizuálnou menou súčasnosti (termín prevzatý z aktuálnej a prebehujúcej výstavy „Currency“, Triennale der Photographie Hamburg, 2022 – kurátorka: Koyo Kouoh). Ako výrobcovia alebo konzumenti fotografických obrazov si uvedomujeme, žepri súčasnej digitalizovanej spoločnosti je táto hranica takmer nerozoznateľná v každodennom živote. Naša percepcia spoločnosti je tak priamo ovplyvnená obrazom a vizuálnymi kódmi, ktoré dostávame alebo vyrábame cez fotografické médium. Pojem „kritická prax“ aktívne a pasívne spája tvorivú úlohu fotografie s jej investigatívnou a etickou funkciou. Kritická prax prepája v sebe fotografický obraz a aktivizmus, analýzu a diskusiu ohľadom spoločensko – politickej situácie okolo nás, a otvára nám nový priestor vnímania fotografie, ktorý nie je len obrazový,ale prepája v sebe kreatívne a politikum / obraz  so slovom / fotografiu s odkazom / názorom / heslom... Kritická prax v kontexte fotografického média je neoddeliteľná súčasť pri súčasnom vývoji fotografie v rámci vizuálneho umenia.

V súčasnosti sa nedá pozerať na fotografické médium oddelene od technológie. Koncepcia ateliéru nebude priamo analyzovať technologické možnosti fotografického média, ale ich bude aktívne používať vo svojom metodologickom prístupe vo výučbe. V ateliéri budeme analyzovať nové horizonty fotografie, kritickú prax, interdisciplinaritu v umeleckom výskume. Aké konvencie máme opustiť, aby sme fotografickú prax a médium posunuli za jej stanovené hranice? Bude nás zaujímať, akú rolu zohráva pri analýze fotografického média súčasná politická, historická či spoločenská situácia.

Základom koncepcie ateliéru je pomocou fotografie, formou diskusií, seminárov a vizuálneho výskumu aktívne diskutovať a zaujímať sa o politickú, environmentálnu a sociálnu úlohu fotografie. Dôraz sa bude klásť na fotografické médium, ale zároveň sa bude podporovať rozširovanie projektov o ďalšie autorské a tvorivé prvky (interdisciplinarita)  a využívať fotografiu, ako prostriedok pre diskusiu, či tvorivú prácu v kontexte študentských autorských projektov. Študenti budú vedení k tomu, aby vychádzali von z fotografického média, išli za jeho hranice a tak sa stavali súčasťou globálneho diskurzu o fotografií a nových fotografických stratégií.

Dôrazom bude  komplexné vzdelávanie študentov a uchopenie fotografie tak, aby boli schopní samostatne rozvíjať a implementovať výskumnú a umeleckú stratégiu v rámci svojej autorskej fotografickej tvorby v kontexte vzťahu fotografie a kritickej praxi. Budú vedení k tomu, aby sa kriticky zamýšľali nad vlastnou prácou, prácou svojich kolegov a boli schopní kritickej reflexie. Budú vedení k tomu, aby boli otvorení k interdisciplinárnym presahom v ich umeleckom výskume. Odborné prednášky budú zahŕňať diskusie viazané na politikum, históriu, sociológiu, antropológiu, psychológiu, estetiku... ktoré študentom prinesú iný pohľad a perspektívu na ich projekty, ale aj na samotnú fotografiu.

 

Štúdium fotografie v Ateliéri fotografia a kritická prax znamená to, že študenti  vytvárajú cez fotografické médium vlastné názory na svet a neboja sa experimentovať v obsahovej,  technologickej úrovni obrazu a otvárať témy na štúdium, ktoré sú im blízke. Štúdium fotografie v Ateliéri fotografia a kritická prax bude usmerňovať študentov v ich systematickom študijnom pracovaní prostredníctvom vizuálneho výskumu, práce s textom, zapájaní sa do spoločenských diskusií a experimentovaní s technologickým obrazom. Štúdium fotografie má priniesť absolventom istotu vo vytváraní vlastnej autorskej cesty, vedieť uchopiť „tekutú“ mnohotvárnosť fotografického média.

Ateliér fotografia a kritická prax je otvoreným priestorom, platformou na skúmanie a diskusiu - na rozvíjanie umeleckých stratégií a vnútornej (individuálnej a kreatívnej) motivácie u študentov.

V rámci programovej štruktúry ateliéru budeme spolupracovať s ostatnými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. Ateliér fotografia a kritická prax sa bude aktívne zapájať do grantových možností, ktoré sú dostupné. Projekty ateliéru pomôžu rozvíjať sa, prinášať komplexne štúdie tém, externých odborníkov a verejne prezentácie ateliéru (výstavy).

Ateliér fotografia a kritická prax v obsahovom programe bude otvárať témy, ktoré sa budú týkať vzťahov etiky a fotografie, imperializmu a fotografie, kapitalizmu a ekológie, antropocénu, post-traumatickej spoločnosti, otázky post – pamäti, de-kolonializmu, nové histórie, komunity a menšiny, gender / gendering ... budú vizuálne analyzovať súčasné algoritmy a dáta v spojení s fotografickým médiom. Budeme spoločne diskutovať o témach a prinášať spoločensky dôležite témy, ktoré študentov zaujímajú. Vzájomný dialóg je jeden z hlavných pilierov ateliéru.

(späť na navigáciu)


Metodológia výučby

Metodológia a spôsob výučby priamo vychádza z daného aktuálneho opisu študijného programu v bakalárskom stupni Fotografia a nove média a magisterskom stupni Vizuálné média.

Zároveň, aby sa uplatnila koncepcia samotného ateliéru Fotografia a kritická prax a otvorila diskusia o súčasnej podobe fotografického média, o reflexii na fotografiu…, študenti ateliéru budú participovať na tvorbe podcastového programu v rámci podcastového štúdia VŠVU.

Podcastový program ateliéru ma za cieľ netradičným spôsobom priblížiť študentom a aplikovať študijný program ateliéru do ich umeleckého prístupu. Koncepciu programu budú spolu vytvárať študenti bakalárskeho a magisterského programu štúdia a týmto spôsobom sa aktívne spolupodieľať na programe ateliéru ako aj na zvyšovaní povedomia verejnosti o ich umeleckých projektoch a témach, na ktorých pracujú. Verejné prezentácie Ateliéru fotografia a kritická prax na Slovensku a v zahraničí (pop -up výstavy, diskusie, zapájanie sa do spoločenského života) sú dôležitou súčasťou metodológie výučby ateliéru. Každý semester bude v ateliéri nová platforma s novou témou či obsahom. Témy budú vychádzať so základnej koncepcie ateliéru ako aj z diskusií so študentmi.

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia - 3. a 4. ročník štúdia - budú vedení k tomu, aby uchopili význam umeleckého výskumu a ich projektov v kontexte súčasnej fotografie a vo vzťahu s kritickou praxou. Sústredené ateliérové konzultácie budú vedené formou diskusií na danú tému. Študenti bakalárskeho stupňa štúdia, aby sa postupne, každým semestrom umelecky a študijne viac vyvíjali, budú vyzvaní, aby aktívne prezentovali svoje myšlienky a výskum tvorivou formou, aká im najviac v danom momente vyhovuje - dôraz sa bude klásť na kreativitu. Počas štúdia v bakalárskom stupni sa študenti Ateliéru fotografia a kritická prax naučia uvažovať a aplikovať niekoľko úrovní fotografie cez súčasnú technologickú škálu fotografického média, jeho estetickú / neestetickú polohu, etickú a reprezentatívnu. Študenti 4. ročníka budú postupne počas celého roka pracovať na bakalárskej záverečnej práci. V zimnom semestri budú prezentovať obsah tém, ktorý ich zaujíma a plán, ako budú postupovať pri ich bakalárskom fotografickom projekte (obsahový, technologický a finálna podoba – inštalácia).

Študenti magisterského stupňa štúdia prichádzajú do ateliéru s vlastnou témou, ktorá obsahovo nadväzuje na základný okruh tém a koncepciu Ateliéru fotografia a kritická prax. Od študentov magisterského stupňa sa bude očakávať samostatnosť pri koncipovaní semestrálnej prace, ktorá v 1. ročníku magisterského štúdia môže byť jedno-semestrálna, ale zároveň môže ich umelecký výskum pokračovať aj do ďalšieho semestra. Dôraz sa bude klásť tak, aby nadstavba štúdia v magisterskom stupni štúdia bola oveľa viditeľnejšia a tiež rozdielna od bakalárskeho stupňa. Študenti sa budú aktívne spolupodieľať na ateliérových diskusiách. Vyvrcholením štúdia je práca na diplomovej prace, na ktorú sa bude klásť veľký dôraz pri konzultáciách, finálnom prevedení, verejnej prezentácie ako aj so spoločnými konzultáciami so školiteľom písomnej časti diplomovej práce.

Každý semester Bakalárskeho a Magisterského stupňa štúdia bude v sebe zahŕňať nasledujúce metodologické prvky:

  • odborné prednášky 
  • individuálne konzultácie
  • diskusiu s prizvanými hosťami
  • vzájomné konzultácie 
  • zapájanie sa do diskusií a konzultácií so študentmi bakalárskeho ročníka
  • prezentácia fotografických semestrálnych prac pre študentov ateliéru a nastupujúcich študentov v bakalárskom ročníku
  • návšteva odborných inštitúcií (archívy, múzeá, vedecké centrá, galérie, festivaly súčasného umenia a fotografie)

(späť na navigáciu)


Študent / študentka Ateliéru fotografia a kritická prax

Študent / študentka Ateliéru fotografia a kritická prax, je aktívny, zvedavý, je otvorený k spolupráci, má chuť pracovať na svojich umeleckých projektoch, je otvorený k nečakaným inputom a inováciám vo fotografickom obraze. Spoločne budeme veriť a pracovať na posúvaní vnímania fotografického obrazu a fotografického média nielen v slovenskom, ale aj globálnom kontexte. Nebudeme sa báť veľkých výziev, práve naopak, budeme na nich participovať.

 

(späť na navigáciu)


 

Ateliér fotografia a kritická prax

Vedúca ateliéru

 

 

Follow us on instagram:
https://www.instagram.com/photography_critical_practice/