Ateliér intermédií

Tvoriť intermediálne znamená slobodne voliť médium na vyjadrenie vlastnej vízie. A vlastnú víziu, tému, je možné nadobudnúť cez sebapoznanie.

Mentálny kompost, videoinštalácia, 13:29 min
Viktória Revická: Mentálny kompost, videoinštalácia, 13:29 min, 2020.
Online ateliérové konzultácie
Online ateliérové konzultácie.
Fluid, inštalácia
Fluid, inštalácia, 2020.
Šel jsem se jen projít, videoperformance, 23:16 min
Tatiana Takáčová: Šel jsem se jen projít, videoperformance, 23:16 min, 2020.
Skupinové konzultácie Ateliéru intermédií
Skupinové konzultácie Ateliéru intermédií.
Inštalácia semestrálnych prác
Inštalácia semestrálnych prác.
Ateliérový výlet na výstavu finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana v Novej Synagóge v Žiline
Ateliérový výlet na výstavu finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana v Novej Synagóge v Žiline, 2020.
Pamäť nie je pasívny záznam, 3D vizuálizácia v Blender
Nikola Čižmárová: Pamäť nie je pasívny záznam, 3D vizuálizácia v Blender, 2020.
Ustlané vo vzduchoprázdne, environmenálna intervencia od existujúcich sôch
Jozef Kršek: Ustlané vo vzduchoprázdne, environmenálna intervencia od existujúcich sôch, 2020.
Otvorenosť, tvorba spoločného ateliérového diela
Otvorenosť, tvorba spoločného ateliérového diela, 2020.
Reči odlitajú, napísané zostáva, videozáznam, 1:33min
Sára Miklášová, Kristína Anna Vachová: Reči odlitajú, napísané zostáva, videozáznam, 1:33min, 2020.
Krajina Nod, priestorová inštalácia
Lucia Kupcová: Krajina Nod, priestorová inštalácia, 2020.

Ateliér intermédií je otvorený priestor pre zdieľanie a vzájomné obohacovanie sa myšlienkami, názormi i skúsenosťami naprieč ročníkmi. Je postavený na princípoch otvorenej rešpektujúcej komunikácie, zodpovednosti, vnútornej motivácie a sebahodnotenia. Prihliadame v ňom na individualitu každého študenta a každej študentky, pomalú kontinuálnu prácu na projektoch a dôsledné naštudovanie si vybranej problematiky, ako i kontextov z dejín umenia. Vedenie ateliéru je v pozícii mentora a mentoky, ktorí sa snažia o podporu rozvoja študentov a študentiek ich vlastnou cestou. Chyba je vnímaná ako prirodzená nápomocná súčasť tvorby. Témy a ich spracovanie si študenti a študentky nastavujú samostatne v úvode semestra v dotazníku Otvorené kurikulum. Po formálnej stránke je braný ohľad na celú škálu materiálových a mediálnych možností, výtvarných i nevýtvarných, ktoré študentom a študentkám pomáhajú formulovať ich vízie a vlastný vyjadrovací slovnik. Sú povzbudzovaní a povzbudhované k výjdeniu zo svojej komfortnej zóny. Semestrálna výuka prebieha vo forme konzultácií v menších skupinách alebo celoateliérovo nad zámermi a projektami všetkých študentov a študentiek. O ateliérových aktivitách, financiách, pravidlách, úprave priestoru a pod. rozhodujeme spoločne. Súčasťou výuky sú aj prednášky a workshopy hostí a hostiek, návštevy výstav, divadelných predstavení, tematické exkurzie, ateliérové prezentácie a výstavy. Študenti a študentky už v priebehu štúdia vstupujú na slovenskú umeleckú scénu. Sú vzdelávané a vzdelávaní v tom ako sa prezentovať, ako komunikovať s galériami, získať grantovú podporu, nachádzajú podporu k výstavným, performatívnym, komerčným i nekomerčným aktivitám.

Na stiahnutie

Otvorené kurikulumDOCX, 287 KB

Ako prebieha semester?

Úvod semestra začíname vyplnením dotazníka Otvorené kurikulum, kde si každá a každý nastaví vlastnú predstavu o téme, na bude pracovať, alebo médium, ktoré ju či jeho v danom semestri zaujíma. Študentky a študenti si individuálne definujú, čo si chcú naštudovať z odbornej literatúry, prípadne beletrie, poézie, divadla, s kým z externého prostredia by chceli konzultovať. Určujú si, aký typ vedomostí by si chceli v rámci svojho projektu doplniť, či akých workshopov a prednášok by sa chceli zúčastniť. Počas semestra prebiehajú konzultácie primárne v menších skupinkách po 3 ľuďoch (v prípade, že niekto potrebuje individuálny rozhovor, je mu, či jej vyhovené).  Dvakrát za semester sa konajú konzultácie skupinové, kde si všetci a všetky vzájomne prezentujú svoje rozpracované projekty. Snažíme sa spoločne brainstormovať o projektoch, ich výstupoch, odporúčame si diela, literatúru, zdieľame osobné skúsenosti. Semester sa snažíme využiť aj na spoločné návštevy galérií, inštitúcií, či prednášky a workshopy s prizvanými hosťami a hosťkami. Počas štúdia si študentky a študenti osvoja zručnosti s viacerými médiami (fotografia, kamera, strih, zvuk, materiál, interaktivita, text, performance). Priebežne s nadobúdaním vedomostí a zručností sústreďujú svoju pozornosť aj na formálny výstup diela a rozvoj vlastného vyjadrovacieho slovníka. V závere semestra, po dokončení svojho diela, si študentky a študenti vyplnia posledné kolonky Otvoreného kurikula, kde si sformulujú sebahodnotenie svojej práce na projekte počas semestra, zapájanie sa do aktivít ateliéru, zvládanie dochvilnosti, spolupráce a rešpektujúcej komunikácie. Taktiež dávajú spätnú väzbu vedeniu ateliéru, pomenúvajú dynamiku semestra a aj to ako sa v ateliéri cítili. Hodnotenie semestra tak obsahuje okrem záverečnej známky aj spätnú väzbu cca v rozsahu A4 od vedenia ateliéru. Následne, pred záverečnými katedrovými obhajobami, si spätné väzby vzájomne vymeníme a hľadáme súlad v problematických bodoch a hodnotení.

Spoločné inštalovanie a obedovanie
Spoločné inštalovanie a obedovanie, 2020.
Deň otvorených dverí 2019, konzultácie
Deň otvorených dverí 2019, konzultácie, 2020.
Ateliérový výlet na výstavu do Novej synagóge v Žiline
Ateliérový výlet na výstavu do Novej synagóge v Žiline, 2020.
aKapela
aKapela, 2020.
Lego a prednáška Konzekvencie edukácie 4: Iná paradigma vzdelávania
Lego a prednáška Konzekvencie edukácie 4: Iná paradigma vzdelávania, 2020.
Pumpkin time - príprava obedu
Pumpkin time - príprava obedu, 2020.
Sonic Pi workshop s Ferom Királym
Sonic Pi workshop s Ferom Királym, 2020.
Zvukový workshop s Jonášom Gruskom v LOMe
Zvukový workshop s Jonášom Gruskom v LOMe, 2020.
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge, 2020.
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge
Samostatná výstava Viktora Rumana (3.bc) v bratislavskej Fuge, 2020.
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu, 2020.
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu.
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu, 2020.
Inštalovanie prieskumu
Inštalovanie prieskumu, 2020.
Online konzultácie počas pandémie
Online konzultácie počas pandémie, 2020.
Online konzultácie počas pandémie
Online konzultácie počas pandémie, 2020.
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici, 2020.
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnici
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnici, 2020.
Práca so steadicam na ateliérovom pobyte v Kremnici
Práca so steadicam na ateliérovom pobyte v Kremnici, 2020.
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici
Spoločné varenie na ateliérovom pobyte v Kremnici, 2020.
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnicii
Pohybový workshop s Petrom Tilajčíkom na ateliérovom pobyte v Kremnicii, 2020.
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - príprava na happening
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - príprava na happening, 2020.
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - happening
Jozef Kršek (2.bc) - Ustlané vo vzduchoprádzne - happening, 2020.