Studio of Photography and Critical Practice

#photography #critical practice #society #technology #politics #research #Anthropocene #interdisciplinary


navigation:

About the Studio

Metodológia výučby

Študent / študentka Ateliéru fotografia a kritická prax


 

About the Studio

To grasp the meaning of the term critical practice in the context of the photographic medium we in the studio will analyse the impact of contemporary photography on the society, on the current discourse in relation to the act of seeing and the seen, on its investigative position and on ethics of photography. Photography today plays a key role in the everyday social production as well as reproduction of individuality and life around us, photography is not only used as a visual language, but is becoming a kind of visual currency of the present. (term adopted from the current exhibition called ´Currency´, Triennale der Photographie Hamburg, 2022 – curator: Koyo Kouoh).

As producers and consumers of photographic images we realize, that this border in the current digitalized society is hardly recognizable in everyday life. Our perception of the society is therefore directly influenced by image and visual codes, which we receive or produce through a photographic medium. The term ´critical practice´ actively and passively connects a creative role of photography with its investigative and ethical function. Critical practice interconnects in itself a photographic image with activism, analysis and discussion regarding the socio-political situation around us and thus opens up new space for perceiving photography, which is not only pictorial, but it also interconnects the creative with the political /image with word/ photograph with message/opinion/slogan… .  Critical practice in the context of the photographic medium is an indispensable part of the current development of photography within the visual arts.

In the present a photographic medium cannot be perceived without technology. The concept of the studio will not directly analyse technological possibilities of a photographic medium, but it will actively employ them in its methodological approach of teaching. It the studio we will analyse new horizons of photography, critical practice, interdisciplinarity in artistic research. What conventions shall we leave behind to push the photographic practice and medium beyond the set limits? We will be interested, which role the current political, historic or societal situation plays on the analysis of the photographic medium. The core of the studio concept is to use photography, discussions, seminars and visual research for active discussions and for arousing interest in the political and social role of the photography. The emphasis will be placed on the photographic medium but at the same time projects and their extension will be supported to achieve further artistic and creative features. Students will be guided to leave the photographic medium to push its limits and thus to become a part of the global discourse on photography and new photographic strategies. The emphasis will be put on comprehensive education and understanding of photography to make students develop themselves independently and implement a research and artistic strategy within their artistic photographic work in the context of the relation between photography and critical practice. They will be guided to critically discuss their work, work of their colleagues and be able of critical self-reflection. Lectures will cover discussions bound to the political, history, sociology, anthropology, psychology, aesthetics etc. which will introduce to students a new view and perspective on their projects, as well as on photography itself.

 

The study of photography in The Studio of Photography and Critical Practice means that students form their own opinions on the world through the photographic medium and are not afraid to experiment in the content, technological level of the image and are open and study topics which they relate to. The study of photography in The Studio of Photography and Critical Practice  will guide students in their systematic study through the visual research, work with text, engagement in social discussions and experimentation with technological image. The study of photography is to encourage students to create their own artistic style, and help them embrace the ´fluid´ multifacetedness of the photographic medium.

The Studio of Photography and Critical Practice is open space, a platform for exploration and discussion- for developing artistic strategies and inner (individual and creative) motivation of students. Within the program structure of the studio, we will collaborate with other schools and institutions at home and abroad.

 The Studio of Photography and Critical Practice will actively participate in grants available.  The studio´s projects will help develop and introduce complex studies of themes, external specialists and public presentations of the studio (exhibitions).

The Studio of Photography and Critical Practice in its program will open topics regarding relations with ethics and photography, imperialism and photography, capitalism and ecology, Anthropocene ...., post-traumatic society, questions of the post- memory, de-colonialization, new history, communities and minorities, gender/gendering …  we will visually analyse current algorithms and data in connection with a photographic medium. Together we will discuss these topics and also introduce socially important topics, which students are interested in. Mutual dialogue is one of the pillars of the studio.

(späť na navigáciu)


Metodológia výučby (Slovak only)

Metodológia a spôsob výučby priamo vychádza z daného aktuálneho opisu študijného programu v bakalárskom stupni Fotografia a nove média a magisterskom stupni Vizuálné média.

Zároveň, aby sa uplatnila koncepcia samotného ateliéru Fotografia a kritická prax a otvorila diskusia o súčasnej podobe fotografického média, o reflexii na fotografiu…, študenti ateliéru budú participovať na tvorbe podcastového programu v rámci podcastového štúdia VŠVU.

Podcastový program ateliéru ma za cieľ netradičným spôsobom priblížiť študentom a aplikovať študijný program ateliéru do ich umeleckého prístupu. Koncepciu programu budú spolu vytvárať študenti bakalárskeho a magisterského programu štúdia a týmto spôsobom sa aktívne spolupodieľať na programe ateliéru ako aj na zvyšovaní povedomia verejnosti o ich umeleckých projektoch a témach, na ktorých pracujú. Verejné prezentácie Ateliéru fotografia a kritická prax na Slovensku a v zahraničí (pop -up výstavy, diskusie, zapájanie sa do spoločenského života) sú dôležitou súčasťou metodológie výučby ateliéru. Každý semester bude v ateliéri nová platforma s novou témou či obsahom. Témy budú vychádzať so základnej koncepcie ateliéru ako aj z diskusií so študentmi.

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia - 3. a 4. ročník štúdia - budú vedení k tomu, aby uchopili význam umeleckého výskumu a ich projektov v kontexte súčasnej fotografie a vo vzťahu s kritickou praxou. Sústredené ateliérové konzultácie budú vedené formou diskusií na danú tému. Študenti bakalárskeho stupňa štúdia, aby sa postupne, každým semestrom umelecky a študijne viac vyvíjali, budú vyzvaní, aby aktívne prezentovali svoje myšlienky a výskum tvorivou formou, aká im najviac v danom momente vyhovuje - dôraz sa bude klásť na kreativitu. Počas štúdia v bakalárskom stupni sa študenti Ateliéru fotografia a kritická prax naučia uvažovať a aplikovať niekoľko úrovní fotografie cez súčasnú technologickú škálu fotografického média, jeho estetickú / neestetickú polohu, etickú a reprezentatívnu. Študenti 4. ročníka budú postupne počas celého roka pracovať na bakalárskej záverečnej práci. V zimnom semestri budú prezentovať obsah tém, ktorý ich zaujíma a plán, ako budú postupovať pri ich bakalárskom fotografickom projekte (obsahový, technologický a finálna podoba – inštalácia).

Študenti magisterského stupňa štúdia prichádzajú do ateliéru s vlastnou témou, ktorá obsahovo nadväzuje na základný okruh tém a koncepciu Ateliéru fotografia a kritická prax. Od študentov magisterského stupňa sa bude očakávať samostatnosť pri koncipovaní semestrálnej prace, ktorá v 1. ročníku magisterského štúdia môže byť jedno-semestrálna, ale zároveň môže ich umelecký výskum pokračovať aj do ďalšieho semestra. Dôraz sa bude klásť tak, aby nadstavba štúdia v magisterskom stupni štúdia bola oveľa viditeľnejšia a tiež rozdielna od bakalárskeho stupňa. Študenti sa budú aktívne spolupodieľať na ateliérových diskusiách. Vyvrcholením štúdia je práca na diplomovej prace, na ktorú sa bude klásť veľký dôraz pri konzultáciách, finálnom prevedení, verejnej prezentácie ako aj so spoločnými konzultáciami so školiteľom písomnej časti diplomovej práce.

Každý semester Bakalárskeho a Magisterského stupňa štúdia bude v sebe zahŕňať nasledujúce metodologické prvky:

  • odborné prednášky 
  • individuálne konzultácie
  • diskusiu s prizvanými hosťami
  • vzájomné konzultácie 
  • zapájanie sa do diskusií a konzultácií so študentmi bakalárskeho ročníka
  • prezentácia fotografických semestrálnych prac pre študentov ateliéru a nastupujúcich študentov v bakalárskom ročníku
  • návšteva odborných inštitúcií (archívy, múzeá, vedecké centrá, galérie, festivaly súčasného umenia a fotografie)

(späť na navigáciu)


Študent / študentka Ateliéru fotografia a kritická prax (Slovak only)

Študent / študentka Ateliéru fotografia a kritická prax, je aktívny, zvedavý, je otvorený k spolupráci, má chuť pracovať na svojich umeleckých projektoch, je otvorený k nečakaným inputom a inováciám vo fotografickom obraze. Spoločne budeme veriť a pracovať na posúvaní vnímania fotografického obrazu a fotografického média nielen v slovenskom, ale aj globálnom kontexte. Nebudeme sa báť veľkých výziev, práve naopak, budeme na nich participovať.

 

(späť na navigáciu)


 

Studio of Photography and Critical Practice

Head of studio

 

 

Follow us on instagram:
https://www.instagram.com/photography_critical_practice/