Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Šesťročné štúdium v Ateliéri reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb na Katedre reštaurovania je prípravou na vysoko odbornú umeleckú činnosť, ktorej poslaním je záchrana duchovných hodnôt a hmotného kultúrneho dedičstva.

Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku - UV
Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku - UV
Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku
Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku
Ženy pri hrobe Kristovom, vyhlaďovanie tmelov
Ženy pri hrobe Kristovom, vyhlaďovanie tmelov
Ženy pri hrobe Kristovom
Ženy pri hrobe Kristovom
Zrod mliečnej dráhy, celok po reštaurovaní
Zrod mliečnej dráhy, celok po reštaurovaní
Zrod mliečnej dráhy, celok tmelenie
Zrod mliečnej dráhy, celok tmelenie
Zrod mliečnej dráhy, celok pred reštaurovaním
Zrod mliečnej dráhy, celok pred reštaurovaním
Kazanská Presvätá Bohorodička, celok
Kazanská Presvätá Bohorodička, celok
Zuzana Weiglová – Kazanská Presvätá Bohorodička, sondy
Zuzana Weiglová – Kazanská Presvätá Bohorodička, sondy

Študijný program bakalárskeho i magisterského stupňa je zameraný na štúdium (podľa výberu študenta) jednej z dvoch špecializácií registrovaných Komorou reštaurátorov, t. j. špecializácia M2 – Reštaurovanie tabuľovej maľby, a špecializácia M3 – Reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Štúdium špecializácií zahŕňa široké spektrum problematiky z hľadiska materiálov a technológií pri výstavbe diel v minulosti i sučasnosti, ako aj z hľadiska technológií ich záchrany pre budúce generácie. Študijné programy sú založené na kombinácii umeleckého a odborného štúdia, na rozvíjaní talentu a výtvarného cítenia, na osvojovaní a rozvíjaní reštaurátorských zručností, vedomostí i kompetencií, na riešení zložitej a rozsiahlej problematiky týkajúcej sa reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb. Počas štúdia sa kladie dôraz na vytváranie návykov vedeckej systematickosti reštaurátorskej práce, na samostatnosť pri využívaní vedeckých metód reštaurátorského výskumu, na sledovanie vývoja a aplikácie nových metód, na presnú identifikáciu komponentov jednotlivých vrstiev, na interdisciplinárnu spoluprácu, profesionálnu etiku, formovanie vlastného estetického názoru, zodpovednosť za kultúrne pamiatky a predovšetkým na rešpektovanie autentickosti originálu.

Bakalárske štúdium

Formou cvičení nadobúda študent zručnosti v jednotlivých reštaurátorských úkonoch, učí sa zadefinovať počiatočný stav pamiatky, berúc do úvahy charakter, príčiny a rozsah poškodení, uskutočňovať a vyhodnocovať nedeštruktívny i deštruktívny reštaurátorský výskum. Študent pod vedením pedagóga navrhuje najoptimálnejšiu technológiu a postup pri záchrane diela, zohľadňujúc špecifické vlastnosti, t. j. techniku, charakter a stav diela i jednotlivých vrstiev, rozsah, charakter a príčiny poškodení, a všetky nové zistenia sprostredkované dôkladným výskumom. Bakalársky stupeň štúdia ukončuje študent dvojsemestrálnou prácou, v ktorej prezentuje zvládnutie nárokov študijného programu.

Magisterské štúdium

Na magisterskom stupni štúdia si študent zvolí jednu z dvoch vyššie uvedených špecializácií.
Interdisciplinárne magisterské štúdium kladie vysoké nároky na študentov v oblasti výtvarnej, umeleckohistorickej a paralelne aj v oblasti chemicko-technologických rozborov, stratigrafických analýz a identifikácií pigmentov, ktoré sú neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčaťou reštaurátorského výskumu. V oblasti technologických postupov študent rieši a realizuje náročné technologické zásahy, ktorým predchádza dôkladná analýza poškodenia, deštrukcie a nasledná voľba adekvátného zásahu.
Študent si rozširuje svoje teoretické vedomosti o historických technológiách a používaných materiáloch pri výstavbe diela v priamej závislosti od regiónov, kde dielo vznikalo, o dostupnosti jednotlivých materiálov v minulosti či o „modus operandi“ konkrétneho majstra či dielne v praxi, čím sa prehlbuje jeho pochopenie umeleckého diela, pochopenie technologickej výstavby diela i jeho poslanie v historickom, spoločenskom i kultúrnom kontexte. Počas štúdia sa vyžaduje prehlbovanie vedomostí z odbornej domácej i zahraničnej literatúry. Študenti sú vedení k zodpovednosti a samostatnosti. Majú príležitosť podieľať sa na medzinárodných projektoch. V ramci bilaterálnych dohôd majú možnosť absolvovať študijný pobyt na umeleckých školách v Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Fínsku.

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Vedúca ateliéru