Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Cieľom štúdia je naučiť študentov vedieť objektívne posúdiť stav pamiatky a určiť správny spôsob reštaurovania pre jej záchranu, aby nedošlo k deštrukcii diela, a nadobudnúť remeselné a výtvarné zručnosti potrebné pre výkon tohto povolania.

Reštaurovanie sochy anjela, 18. st., stav pred a po reštaurovaní
Reštaurovanie sochy anjela, 18. st., stav pred a po reštaurovaní
Reštaurovanie sochy anjela, 18. st., stav pred a po reštaurovaní
Reštaurovanie sochy anjela, 18. st., stav pred a po reštaurovaní
Reštaurovanie dvoch sôch anjelov, 18. st., stav pred reštaurovaním
Reštaurovanie dvoch sôch anjelov, 18. st., stav pred reštaurovaním
Reštaurovanie dvoch sôch anjelov, 18. st., stav po reštaurovaní
Reštaurovanie dvoch sôch anjelov, 18. st., stav po reštaurovaní
Hlavný oltár Panny Márie Bolestnej, 18. st., stav pred a po reštaurovaní
Hlavný oltár Panny Márie Bolestnej, 18. st., stav pred a po reštaurovaní
Reštaurovanie renesančného epitafu Juraja Gunthera, stav pred a po reštaurovaní
Reštaurovanie renesančného epitafu Juraja Gunthera, stav pred a po reštaurovaní
Technologická kópia, rezba do lipového dreva pomocou bodovacieho strojčeka
Technologická kópia, rezba do lipového dreva pomocou bodovacieho strojčeka
Technologická kópia, rezba do lipového dreva pomocou bodovacieho strojčeka
Technologická kópia, rezba do lipového dreva pomocou bodovacieho strojčeka
Technologická kópiagotickej sochy, drevorezba s polychrómiou
Technologická kópiagotickej sochy, drevorezba s polychrómiou

Reštaurovanie je veľmi špecifický odbor a z toho vyplýva aj koncepcia výučby. Reštaurovaním pamiatok zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo, a preto je cieľom štúdia naučiť študentov vedieť objektívne posúdiť stav pamiatky a určiť správny spôsob reštaurovania pre jej záchranu, aby nedošlo k deštrukcii diela, a nadobudnúť remeselné a výtvarné zručnosti potrebné pre výkon tohto povolania. Štúdium reštaurovania drevených polychrómovaných sôch a oltárnej architektúry je špecifické tým, že hlavne pri architektúre sa stretávame aj so stolárskou problematikou (samotné zloženie oltára, osadenie sôch atď.), z toho dôvodu sú nevyhnutné znalosti aj z tejto oblasti. Vhodné pre študentov je dopĺňať výučbu exkurziami po pamiatkach, ktoré boli alebo sú reštaurované na Slovensku, prípadne v zahraničí, aby videli rôzne prístupy k reštaurovaniu priamo v praxi.

Bakalárske štúdium

Študenti sa učia reštaurovať na konkrétnych pamiatkach z galérii, múzeí a kostolov pod pedagogickým dohľadom. Počas bakalárskeho štúdia nadobudnú základné praktické znalosti a teoretické vedomosti potrebné na reštaurovanie. Každá pamiatka si vyžaduje špecifický prístup s ohľadom na jej ďalšie využitie. V prvom rade vykonajú komplexný reštaurátorský výskum, ktorý zahŕňa nedeštruktívne, ako aj deštruktívne metódy. Nevyhnutná je spolupráca s metodikom reštaurovania, chemikom. Po vyhodnotení výskumu a návrhu na reštaurovanie študent pristúpi k samotnému reštaurovaniu. Študenti sa oboznámia s materiálmi potrebnými na reštaurovanie. Pri výbere materiálov sa kladie dôraz na reverzibilitu. Postupne si vyskúšajú historické technológie používané na úpravu sôch a oltárnej architektúry. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je technologická kópia v dreve. Študenti si zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté už počas predchádzajúceho štúdia (sekanie kópie pomocou bodovacieho strojčeka). Okrem kópie v materiáli absolvujú vyhotovenie epoxidovej kópie pomocou silikónovej formy. Práca s drevom je nevyhnutná pri dorezávaní chýbajúcich častí na origináloch.

Magisterské štúdium

Pre magisterské štúdium sú nevyhnutné znalosti z bakalárskeho štúdia. Vyberané pamiatky sú náročnejšie na reštaurovanie. Študenti by mali byť vedení k väčšej samostatnosti a zodpovednosti pri rozširovaní si svojich teoretických a praktických znalostí nadobudnutých už počas štúdia. Vysoký dôraz sa kladie na študentovu výtvarnú zručnosť. Študent samostatne spolupracuje s metodikom reštaurovania, zamestnancom pamiatkového úradu, ako aj s chemikom. Má dostatočné znalosti na to, aby určil rozsah výskumu potrebný na dostatočné posúdenie diela a následné spracovanie návrhu na reštaurovanie. Spôsob reštaurovania konzultuje s pedagógom. V prípade rekonštrukcie je
schopný samostatne nájsť vhodnú analógiu a doplniť chýbajúce časti na originál správnym spôsobom.

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Vedúca ateliéru

Asistentka

Facebook

Katedra-reštaurovania-VŠVU