Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Ateliér sochárskej prípravy a prípravného kurzu sochy na Katedre reštaurovania si dáva za cieľ rozvíjať umelecké, remeselné a technické zručnosti budúcich reštaurátorov.

Prepis sochy do vysokého reliéfu
Kristína Gáspárová: Prepis sochy do vysokého reliéfu, 2019.
Portrét, patinovaná sadra
Lenka Blašková: Portrét, patinovaná sadra, 2019.
Modelovanie aktu v životnej veľkosti
Miriam Kočišková: Modelovanie aktu v životnej veľkosti, 2019.
Modelovanie portrétu podľa živého modelu
Modelovanie portrétu podľa živého modelu, 2019.
Model podľa obrazovej reprodukcie
Vanesa Júlia Višváderová: Model podľa obrazovej reprodukcie, 2019.
Základy odlievania do rozličných materiálov
Základy odlievania do rozličných materiálov, 2019.
Zimný prieskum
Zimný prieskum, 2019.
Zimný prieskum
Zimný prieskum, 2019.
Zimný prieskum
Zimný prieskum, 2019.
Zimný prieskum
Zimný prieskum, 2019.

Je zameraný na problematiku klasickej plastiky, tak ako sa historicky etablovala v rozličných žánroch a formálnych prejavoch. Poslucháči sa  konfrontujú s tradičnými sochárskymi disciplínami, akými sú portrét, figúra či reliéf. Porozumenie možnostiam a limitom konkrétnych materiálov a osvojenie si základnej remeselnej zdatnosti je nevyhnutným predpokladom kvalitnej sochárskej aj reštaurátorskej praxe. Nemenej dôležitý je však umelecký cit, ktorý sa musí kultivovať súbežne s rozvíjaním technických zručností. Sochárska príprava podnecuje aj kognitívne schopnosti študentov, pri osvojovaní si poznatkov z anatómie alebo dejín umenia. Poslaním ateliéru je šíriť taký prístup k umeleckej činnosti, ktorý predpokladá trpezlivú prípravu a štúdium. K tvorbe nám nestačia subjektívne názory, náhodné konceptualizácie a afekty, ale potrebujeme prejsť procesom kultivácie  vlastného vnímania. Vnímania zmyslového aj mentálneho. 

Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Vedúci ateliéru