Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Ateliér sochárskej prípravy a prípravného kurzu sochy na Katedre reštaurovania si dáva za cieľ rozvíjať umelecké, remeselné a technické zručnosti budúcich reštaurátorov.

Prepis sochy do vysokého reliéfu
Prepis sochy do vysokého reliéfu
Portrét, patinovaná sadra
Portrét, patinovaná sadra
Modelovanie aktu v životnej veľkosti
Modelovanie aktu v životnej veľkosti
Modelovanie portrétu podľa živého modelu
Modelovanie portrétu podľa živého modelu
Model podľa obrazovej reprodukcie
Model podľa obrazovej reprodukcie
Základy odlievania do rozličných materiálov
Základy odlievania do rozličných materiálov
Zimný prieskum
Zimný prieskum
Zimný prieskum
Zimný prieskum
Zimný prieskum
Zimný prieskum
Zimný prieskum
Zimný prieskum

Je zameraný na problematiku klasickej plastiky, tak ako sa historicky etablovala v rozličných žánroch a formálnych prejavoch. Poslucháči sa  konfrontujú s tradičnými sochárskymi disciplínami, akými sú portrét, figúra či reliéf. Porozumenie možnostiam a limitom konkrétnych materiálov a osvojenie si základnej remeselnej zdatnosti je nevyhnutným predpokladom kvalitnej sochárskej aj reštaurátorskej praxe. Nemenej dôležitý je však umelecký cit, ktorý sa musí kultivovať súbežne s rozvíjaním technických zručností. Sochárska príprava podnecuje aj kognitívne schopnosti študentov, pri osvojovaní si poznatkov z anatómie alebo dejín umenia. Poslaním ateliéru je šíriť taký prístup k umeleckej činnosti, ktorý predpokladá trpezlivú prípravu a štúdium. K tvorbe nám nestačia subjektívne názory, náhodné konceptualizácie a afekty, ale potrebujeme prejsť procesom kultivácie  vlastného vnímania. Vnímania zmyslového aj mentálneho. 

Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

Vedúci ateliéru