Janka Blaško Križanová

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Janka Blaško Križanová


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1982


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ArtD.) 2009/2013
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Mgr. art.) 2006/2008
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Bc.) 2001/2005
 • Internship, The Getty Conservation Institute (GCI), Los Angeles, Kalifornia, 2011, štipendijný pobyt
 • Graduate Internship, The Getty Conservation Institute (GCI),Los Angeles, Kalifornia, USA 2007/2008
 • Slipper Rock University, Pensylvánia, USA, 2006, štipendijný pobyt

5. Priebeh zamestnaní:

Od 1. 9. 2008 (doposiaľ) – Reštaurátorka fotografie a papiera

Členka komory reštaurátorov so špecializáciami:

 • M4 - Reštaurovanie diel na papieri
 • U3 - Reštaurovanie fotografií

6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

 • 2021 – doposiaľ – funkčné miesto docent Laboratóriu reštaurovania fotografie, a vedenie predmetov zamarených na históriu, technológiu a ochranu fotografie
 • 2016 – 2021 – odborný asistent Laboratóriu reštaurovania fotografie, a vedenie predmetov zamarených na históriu, technológiu a ochranu fotografie
 • 2013 – 2016 – Research fellowship in Photograph Conservation at The Metropolitan Museum of Art, New York, NY, USA
 • 2008 – 2013 – asistent v ateliéri Reštaurovanie diel na papieri a fotografie

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Reštaurovanie fotografie, papiera


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

1.KRIŽANOVÁ, J.; Topics in Photograph Conservation, č. 18., Photograph Preservation and Conservation in Slovakia, str. 134, ã 2019 The American Institute for Conservation, Printed in the United States of America, str. 282, ISSN 1048-4388

2. KRIŽANOVÁ, J.; Želatínovo strieborné fotografické papiere používané v USA umeleckými fotografmi 20. storočia; Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018, Conservation Science, Technology and Industry, FCHPT STU, SNM; str. 550; 2018, ISBN 978 – 80 – 8060 – 435 – 6; EAN 9788080604356

4. KRIŽANOVÁ, J.; Výskum, identifikácia a reštaurovanie výberu fotografií z Batkovej pozostalosti v Múzeu mesta Bratislavy; Bratislava: zborník Múzea mesta Bratislavy, 2017. ročník 29. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 259 strán. ISBN 978-80-89636-31-0. ISSN 2586-0011.

6. KRIŽANOVÁ, J.; Topics in Photograph Conservation, č. 16., Hand Colored Photographs: History, Identification and Research, str. 121, ã 2015 The American Institute for Conservation, Printed in the United States of America, ISSN 1048-4388

7. KRIŽANOVÁ, J.; KENNEDY W. N.: Topics in Photograph Conservation, č. 16., Characterization of Photographic Papers in Work of Diane Arbus, str. 298-299, 2015 The American Institute for Conservation, Printed in the United States of America, ISSN 1048-4388

8. HOJSTRIČOVÁ, J. Renesancia fotografie 19. storočia, Vybrané kapitoly k vývoju historických fotografických techník 19. storočia, Križanová, J., Machatová, Z., Vysoká škola výtvarných umení, 2014. ISBN: 978-80-89259-84-7

9. JANČOVIČOVÁ, V.; CIGLANSKÁ, M.; HAVLÍNOVÁ, B.; KRIŽANOVÁ, J.; MACHATOVÁ, Z.: Využitie nedeštruktívnych metód pri analýze kolorovanej fotografie. 2013 Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013. ISBN 978-80-227-3991-7

10. KRIŽANOVÁ, J.; MACHATOVÁ, Z.; JANČOVIČOVÁ, V.: Interdisciplinárny prístup k reštaurovaniu kolorovanej fotografie. 2013 Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013. ISBN 978-80-227-3991-7

11. KRIŽANOVÁ, J.: Nedeštruktívny výskum fotografií v rodinnom albume typu carte-de-visite metódou röntgenovej spektrometrie (XRF) a infračervenej spektrometrie (FTIR) Restaurology, Foart, Bratislava, Slovakia, 2009; pp: 33-41; ISBN 978-80-88-973-58-4

12. Knižnica-roč.10, č. 3. (2009), Jana Križanová /Rodinný album typu carte – de visite (Reštaurovanie albumu, 1. časť)/ str. 24 – 30.

13. Knižnica-roč.10, č. 4-5. (2009), Jana Križanová /Rodinný album typu carte – de visite (Nedeštruktívny výskum fotografií metódou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie a infračervenej spektrometrie a ich reštaurovanie, 2. časť)/ str. 38 - 43.


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Katalóg k výstave: Mesto v ateliéri ateliér v meste (Máj – Október 2016)

 • Múzeum mesta Bratislavy
 • Kurátorky: Elena Kurincová, Marta Janovíčková
 • Objavovanie obrazu mesta alebo spomienky na mesto, str. 4 posledná veta druhého odstavca obsahuje zmienku o reštaurátorke: „Dizertačná práca Janky Križanovej, za zhodnotila miesto kolorovanej fotografie v tvorbe E. N. Kozicsa.“ 
 • ISBN: 978-80-89636-19-8

 Katalóg k výstave: Mesto v ateliéri ateliér v meste (Máj – Október 2016)

 • Múzeum mesta Bratislavy
 • Kurátorky: Elena Kurincová, Marta Janovíčková
 • Túžba po reprezentácii chromofotografie:
 • na str. 80 – posledná veta odstavca obsahuje zmienku o reštaurátorke: „Výskum Janky Križanovej, ktorá túto zbierku reštaurovala, potvrdil, že každá chromofotografia E.N. Kozicsa je nereprodukovateľnou jednotlivinou.“ 
 • na str. 79 a 81 fotografická dokumentácia reštaurovaných chromofotografií Janou Križanovou
 • ISBN: 978-80-89636-19-8

What is like to work at The MET

 • July 28, 2015
 • Diana, Former High School Intern
 • metmuseum.org
 • „Photograph Conservation Fellow Jana Krizanova shows teens how photograph printing involves chemistry in the Photograph Conservation Lab“

Katalóg k 23. Mesiac fotografie Bratislava v Novembri 2013

 • 30. 10. 2013 - 20. 1. 2014
 • ZRKADLO S PAMÄŤOU
 • Najstaršie portrétne fotografie na Slovensku 1840 – 1850
 • Historické múzeum, Bratislavský hrad
 • Kurátorky: Bohunka Koklesová, Jana Hojstričová, Jana Križanová
 • Poznámka: informácia k výstave sa nachádza na strane tri katalógu
 • Informácia o výučbe kurzov Fundamentals of the Conservation of Photographs, Getty Conservation Institute v partnerstve s VŠVU. Na fotografii som uvedená ako inštruktorka workshopu.
 • getty.edu

Foto noviny 54/21 štvrťročník o fotografickom diele na Slovensku

 • zadná strana: Kalendárium, 5. 2 – 30. 6. 2021 Jana Križanová Ambrotypy z Krásnej Hôrky výskum, identifikácia, reštaurovanie, kurátorka: Bohunka Koklesová

Janka Blaško Križanová: Ambrotypy z Krásnej Hôrky

 • výskum, identifikácia, reštaurovanie
 • 25.2. – 30.6.2021
 • vimeo.com/553066458
 • Noc múzeií a galérií
 • nmag.snm.sk
 • Aktuálne výstavy v SEDF V našom online príspevku sa dozviete zaujímavé informácie o výstavách, ktoré momentálne prebiehajú v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Najmä o autorskej výstave v Múzeu fotografie SEDF s názvom Ambrotypy z Krásnej Hôrky: výskum, identifikácia, reštaurovanie reštaurátorky Janky Blaško Križanovej v kurátorskej koncepcii Bohunky Koklesovej a o multimediálnom projekte Miloša Karáska Samovrava, ktorého jadro tvorí autorova nová básnická zbierka Samovrava a doprevádzajú ju fotografie Michala Zajačka.

Triaška and Čejka_FM: Vianoce_FM

Spojky 88.časť talkshow Adely Vinczeovej

Triaška and Čejka_FM

 • 07. 12. 2017
 • doostupné online: rtvs.sk/radio/archiv
 • Dnešná Triaška and Čejka_FM bude o maľbe a fotke a o tom, ako sa dajú tieto dva svety spojiť.  Našimi hostkami budú dve dámy: maliarka Lucia Tallová, ktorá vo svojej tvorbe spracováva staré fotografie a Jana Križanová, ktorá je jednou z top európskych špecialistiek na reštaurovanie starých fotografií.

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa


11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

14. 2. 2022


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Umenie - so špecializáciou na reštaurovanie


13. Názov habilitačnej prednášky:

Reštaurovanie fotografie na Slovensku.


14. Téma habilitačnej práce:

tézy

Reštaurovanie fotografie je relatívne mladým odvetvím reštaurovania na Slovensku a aj v ostatných krajinách východnej Európy. Sme doposiaľ jedinou vysokou školou v strednej Európe, ktorá má tento program vyučovaný v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Témou habilitačnej práce bude predstavenie postupného začleňovania reštaurovania fotografie do výučby na pôde Katedry reštaurovania, VŠVU. Práca sa zameria na teóriu, výskum a prax v tejto oblasti reštaurovania a náplň hlavných cieľov a zásad, ktoré je potrebné pri výkone ochrany a reštaurovania fotografie dodržiavať. Práca sa bude venovať aj budúcnosti a smerovaniu reštaurovania fotografie na Slovensku.


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

 • Prof. RNDr. Václav Macek, PhD. – historik fotografie a filmovej tvorby, riaditeľ Mesiaca fotografie, pracovisko: Katedra dejín filmo, Filmová fakulta VŠMU v Bratislave
 • Doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. – vedúci reštaurátor Národnej galérie v Prahe a vedúci ateliéru reštaurovania maľby a polychrómovanej plastiky na AVU v Prahe
 • Doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. – Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

 • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal. – člen Katedry reštaurovania na VŠVU v Bratislave, garant študijného programu Reštaurovanie, špecializácia reštaurovanie papiera
 • Mgr. Petra Trnková, Ph.D. – historička umenia, Ústav dejín umenia, Akadémia vied českej republiky, odborníčka na historickú fotografiu 19.storočia
 • Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD. – historička umenia, špecialistka na dejiny umenia 19.storočia, Katedra dejín umenia FiF UK v Bratislave, kurátorka zbierky umenia 19.storočia v SNG

18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnj komisie – J. Blaško KrižanováPDF, 822 KB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

 • Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 • Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
 • Doc. Pavol Choma, akad. mal.
 • Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
 • Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
 • Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
 • Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
 • Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
 • Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
 • Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 • Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

 • Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
 • Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
 • Prof. DLA Ilona Németh    
 • doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
 • Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
 • Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.

23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – habilitácia J. Blaško KrižanováPDF, 621 KB


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 7/3/2022 UR VŠVU: členovia UR VŠVU tajným hlasovaním (15 za, nik proti, nik zdržaný)  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docentka“ habilitantke Mgr. art. Janke Blaško Križanovej, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou Reštaurovanie.


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Riadne ukončené 20. 6. 2022


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa:

krizanova@vsvu.sk