Ubytovanie pre študentov VŠVU

Informácie o možnostiach ubytovania pre študentov a žiadosť o ubytovanie

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nemá vlastný študentský domov.

Na základe Dohody o poskytovaní ubytovacích služieb s Univerzitou Komenského v Bratislave, prípadne s inými vysokými školami získava VŠVU každoročne možnosť poskytnúť ubytovanie pre určitý počet študentov VŠVU. Prednosť na ubytovanie dostanú nastupujúci študenti do 1. ročníka bakalárskeho štúdia. 

O žiadostiach študentov rozhoduje „Ubytovacia komisia VŠVU“. Komisiu vedie študijná prorektorka, členovia sú zástupcovia študentskej časti Akademického senátu VŠVU. Ubytovanie sa prideľuje na základe vzdialenosti od miesta bydliska. Uprednostnení budú aj žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

O ubytovanie môže požiadať študent VŠVU alebo novoprijatý študent, ktorý nemá trvalé bydlisko v Bratislave na základe podanej písomnej žiadosti o ubytovanie.

Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať mailom na smalova@vsvu.sk alebo poštou na adresu:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
študijné oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

do termínu 15. jún aktuálneho akademického roka v ktorom sa žiadosť podáva.

Novoprijatí študenti bakalárskeho štúdia si môžu podať žiadosť až po zverejnení výsledkov prijímacieho konania do 15. júla 2021.

Na stiahnutie

Žiadosť o ubytovanie DOC, 31 KB